Sự kiện

TỌA ĐÀM VỀ BỘ SÁCH VĂN HÓA BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

24 Tháng Sáu 2020          54 lượt xem

LTS: Cuối năm 2019, đầu năm 2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã hoàn thành xuất bản bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam. Tạp chí Văn hóa học tổ chức trao đổi với TS. Trần Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và GS.TS. Nguyễn Chí Bền về bộ sách này.

P.V: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa hoàn thành việc xuất bản bộ sách Văn hoá biển đảo Việt Nam, với tư cách là Phó trưởng Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VHNTQGVN), xin TS giới thiệu cho bạn đọc thông tin về bộ sách này?

TS. Trần Thị Thủy: Bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam được hình thành trên cơ sở 8 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu KHCN cấp Bộ lĩnh vực Văn hóa: “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển, đảo Việt Nam”. Chương trình này được phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/6/2014 của Bộ trư­­ởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó Viện VHNTQGVN được giao thực hiện Chương trình này trong hai năm: 2015-2016.

Danh mục các đề tài kèm theo Quyết định này như sau:

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Văn hóa biển, đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị

GS.TS. Nguyễn Chí Bền

2

Văn hóa biển đảo vùng Đông Bắc - Bảo vệ và phát huy giá trị

PGS.TS. Từ Thị Loan*

3

Văn hóa biển đảo BắcTrung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị

TS. Vũ Anh Tú

4

Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị

PGS.TS. Đỗ Thanh Thủy

5

Văn hóa biển đảo Nam Trung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị

GS.TS. Bùi Quang Thanh

6

Văn hóa biển đảo Tây Nam Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị

PGS.TS. Phạm Lan Oanh

7

Văn hóa biển đảo Phú Quốc - Bảo vệ và phát huy giá trị

PGS.TS. Bùi Quang Thắng

8

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

Theo Quyết định số 3291/QĐ-BVHTTDL ngày 7-10-2014 về việc thành lập Ban chủ nhiệm và Ban thư ký Chương trình nghiên cứu KHCN cấp Bộ lĩnh vực Văn hóa thực hiện năm 2015-2016.

1. Về Ban chủ nhiệm:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình

- PGS.TS. Từ Thị Loan, Quyền Viện trưởng Viện VHNTQGVN, Phó Chủ nhiệm thường trực

- TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phó chủ nhiệm

- GS.TS. Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên

- PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên

2. Ban Thư ký:

- PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Trưởng ban

- TS. Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng Phòng Khoa học, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường , Ủy viên

- TS. Nguyễn Thị Thu Hường, Quyền Trưởng Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế, Viện VHNTQGVN, Ủy viên

- TS. Trần Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế, Viện VHNTQGVN, Ủy viên

Sau khi hoàn thành các đề tài cấp Bộ, Viện VHNTQGVN đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho nghiệm thu.

* Chức danh, chúng tôi ghi theo quyết định năm 2014.

Danh sách hội đồng nghiệm thu từng đề tài

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài của GS.TS. Nguyễn Chí Bền

 1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội đồng
 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Kim, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên phản biện
 3. GS.TS. Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Ủy viên phản biện
 4. PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên
 5. PGS.TS. Lâm Mỹ Dung, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên
 6. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy viên
 7. TS. Phạm Quốc Quân, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Ủy viên

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài của PGS.TS. Từ Thị Loan

 1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội đồng
 2. GS.TS. Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Ủy viên phản biện
 3. PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, Bảo tàng Dân tộc học, Ủy viên Phản biện
 4. PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Viện Khảo cổ học, Ủy viên
 5. PGS.TS. Phạm Duy Đức, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên
 6. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên
 7. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy viên

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài của TS. Vũ Anh Tú

 1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội đồng
 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Kim, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên phản biện
 3. PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, Bảo tàng Dân tộc học, Ủy viên phản biện
 4. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ủy viên
 5. PGS.TS. Phạm Duy Đức, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên
 6. TS. Nguyễn Văn Lưu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên
 7. TS. Võ Quốc Đoàn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy viên.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài của PGS.TS. Đỗ Thanh Thủy

 1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội đồng
 2. GS.TS. Trương Quốc Bình, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ủy viên phản biện
 3. PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, Bảo tàng Dân tộc học, Ủy viên phản biện
 4. PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Viện Khảo cổ học, Ủy viên
 5. PGS.TS. Ngô Văn Doanh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Ủy viên
 6. PGS.TS. Đặng Văn Bài, Cục Di sản văn hóa, Ủy viên
 7. TS. Võ Quốc Đoàn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy viên

5. Hội đồng nghiệm thu đề tài của GS.TS. Bùi Quang Thanh

 1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội đồng
 2. PGS.TS. Lâm Mỹ Dung, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên phản biện
 3. PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, Bảo tàng Dân tộc học, Ủy viên phản biện
 4. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy viên
 5. TS. Phạm Quốc Quân, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
 6. PGS.TS. Đặng Văn Bài, Cục Di sản văn hóa, Ủy viên
 7. TS. Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu văn hóa, Ủy viên

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài của PGS.TS. Phạm Lan Oanh

 1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội đồng
 2. GS.TS. Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Ủy viên phản biện
 3. PGS.TS. Võ Quang Trọng, Bảo tàng Dân tộc học, Ủy viên phản biện
 4. PGS.TS. Đặng Văn Bài, Cục Di sản văn hóa, Ủy viên
 5. PGS.TS. Vũ Văn Quân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên
 6. PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Viện Khảo cổ học, Ủy viên
 7. TS. Võ Quốc Đoàn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy viên

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài của PGS.TS. Bùi Quang Thắng

 1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội đồng
 2. GS.TS. Trương Quốc Bình, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ủy viên phản biện
 3. PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, Bảo tàng Dân tộc học, Ủy viên phản biện
 4. PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Viện Khảo cổ học, Ủy viên
 5. PGS.TS. Ngô Văn Doanh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Ủy viên
 6. PGS.TS. Đặng Văn Bài, Cục Di sản văn hóa, Ủy viên
 7. TS. Võ Quốc Đoàn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy viên

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài của PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

 1. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội đồng
 2. PGS.TS. Đặng Văn Bài, Cục Di sản văn hóa, Ủy viên phản biện
 3. PGS.TS. Lâm Mỹ Dung, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên phản biện
 4. PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, Bảo tàng Dân tộc học, Ủy viên
 5. TS. Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu văn hóa, Ủy viên
 6. TS. Phạm Quốc Quân, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ủy viên
 7. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy viên

 Kết quả, hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã kết luận các đề tài đều hoàn thành công việc nghiên cứu theo hợp đồng và xếp loại 04 đề tài của GS.TS. Nguyễn Chí Bền, PGS.TS. Từ Thị Loan, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, TS. Vũ Anh Tú làm chủ nhiệm đạt loại xuất sắc và 04 đề tài của GS.TS. Bùi Quang Thanh, PGS.TS. Bùi Quang Thắng, PGS.TS. Phạm Lan Oanh, PGS.TS. Đỗ Thanh Thủy làm chủ nhiệm đạt loại khá.

Đầu năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhận thấy giá trị của các công trình khoa học trên, và cho rằng đây là công trình khoa học hữu ích không chỉ cho công tác nghiên cứu mà còn góp phần quảng bá văn hóa biển đảo của đất nước đã đưa bộ sách này vào kế hoạch xuất bản năm 2017. Ngày 27-3-2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đồng ý đưa bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Chí Bền làm Tổng chủ biên vào danh mục sách nhà nước đặt hàng. Năm 2018 và 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam gồm 9 tập:

Tập

Tên sách

Chủ biên

Năm xuất bản

1

Tổng quan văn hóa biển đảo Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Chí Bền

2019

2

Văn hóa biển đảo vùng Đông Bắc Bộ

PGS.TS. Từ Thị Loan

2019

3

Văn hóa biển đảo vùng Bắc Trung Bộ

TS. Vũ Anh Tú

2018

4

Văn hóa ven biển vùngNam Trung Bộ,

PGS.TS. Đỗ Thanh Thủy

2019

5

Văn hóa đảo và quần đảo vùng Nam Trung Bộ

GS.TS. Bùi Quang Thanh

2018

6

Văn hóa biển đảo vùng Đông Nam Bộ

TS. Đinh Văn Hạnh

2019

7

Văn hóa biển đảo vùng Tây Nam Bộ

PGS.TS. Phạm Lan Oanh

2019

8

Văn hóa biển đảo Phú Quốc

PGS.TS. Bùi Quang Thắng

2018

9

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

2018

P.V: Xin hỏi GS.TS. Nguyễn Chí Bền, ông đánh giá bộ sách thế nào?

GS.TS. Nguyễn Chí Bền: Xin lỗi, tôi xin phép không trả lời câu hỏi của P.V, mà xin giới thiệu với bạn đọc hai bài viết về bộ sách này: một là bài của tác giả Hoàng Quốc "Văn hóa biển đảo Việt Nam bộ sách quý giá" in trên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 430 tháng 4-2020; hai là bài của tác giả Giao Linh - Phạm Hương "Xuất bản bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam" đã in trên Tạp chí Nhịp cầu tri thức số 3+4/2020./. 

P.V

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.