Sự kiện

Ngành VHTTDL triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XIII: Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 là sản phẩm quan trọng

16 Tháng Ba 2021          252 lượt xem

Để xây dựng Chương trình hành động của Bộ VHTTDL nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 15.3, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã làm việc với Viện VHNT quốc gia Việt Nam về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Đề án tổ chức Diễn đàn Văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc

Rà soát dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 là một vấn đề lớn, sản phẩm quan trọng của toàn ngành. Việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 là Chương trình hành động của Bộ VHTTDL nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện VHNT quốc gia Việt Nam đã báo cáo về tiến độ xây dựng Dự thảo Chiến lược.

Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030  nêu rõ về sự cần thiết xây dựng Chiến lược; căn cứ xây dựng chiến lược; phạm vi, đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu xây dựng Chiến lược; Thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; Kết quả thực hiện các mục tiêu; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng của Chiến lược; Đánh giá việc thực hiện các chương trình đề án, dự án; Bối cảnh, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển văn hóa đến năm 2030; Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa đến năm 2030; Tổ chức thực hiện Chiến lược.

Theo Viện trưởng Bùi Hoài Sơn, mục tiêu chung của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 là một vấn đề lớn, sản phẩm quan trọng của toàn ngành

 Thứ trưởng lưu ý, cần nêu rõ, Chiến lược là cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 dưới giác độ văn hóa. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2010-2020 đã có những thành tựu song cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm. Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 phải khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này.

“Căn cứ trên nhiệm vụ, yêu cầu mới của đất nước, Chiến lược phải nêu được khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, trong đó văn hóa là sức mạnh nội sinh...”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng nêu rõ, mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 là phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó, ưu tiên xây dựng hệ giá trị về văn hóa và Bộ tiêu chí đánh giá về văn hóa.

Thứ trưởng yêu cầu, Viện VHNT Quốc gia Việt Nam là đơn vị xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030  cần rà soát lại những nội dung dự thảo. Đồng thời, xin ý kiến các cơ quan, Bộ, ngành như Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam… về Dự thảo Chiến lược trước khi hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đề án tổ chức Diễn đàn văn hoá Việt Nam

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Viện VHNT quốc gia Việt Nam đã trăn trở lâu nay về một Diễn đàn Văn hóa quốc gia, nhằm triển khai các Nghị quyết của Đảng, chiến lược, chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước, Thứ trưởng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Đảng và Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng để phát triển văn hoá.

 Dưới hình thức diễn đàn, Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 đã diễn ra với 200 nhà hoạt động văn hoá do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, lần thứ hai năm 1948 với hàng trăm đại biểu là các văn nghệ sĩ do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì, hay Hội nghị văn nghệ toàn quốc lần thứ hai năm 1948 với hơn 80 văn, nghệ sĩ tiêu biểu do các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương chủ trì. Qua các hội nghị này, những tư tưởng quan trọng nhất về văn hoá như Văn hoá soi đường quốc dân đi, Văn hoá là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận đó, Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam... đã truyền cảm hứng cho những người làm việc trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cách mạng.

Gần đây, việc ban hành đồng bộ nhiều Nghị quyết của Chính phủ,  Chương trình hành động, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ VHTTDL cũng như các Bộ, ngành, địa phương,… đã đặt ra những cách tiếp cận, quan điểm và vấn đề mới đối với sự phát triển văn hóa.

Đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi làm việc

Việc xây dựng một Chính phủ hành động và kiến tạo cũng đòi hỏi một tư duy mới về quản lý văn hóa. Theo đó, quản lý văn hóa cần hướng tới sự chủ động hỗ trợ hoạt động văn hóa nghệ thuật, tiếp cận gần hơn quy luật thị trường trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng và hưởng thụ văn hóa. Quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội; xây dựng thị trường văn hóa đi đôi với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh để văn hóa thực sự là hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội… là những tư tưởng mới, cần được thảo luận rộng rãi để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý cho định hướng cụ thể phát triển văn hoá trong những năm sắp tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức diễn đàn văn hoá quốc gia nhằm huy động trí tuệ tập thể, hiến kế phát triển văn hoá là hết sức cần thiết. “Diễn đàn Văn hóa quốc gia sẽ bàn thảo những vấn đề quan trọng về phát triển nền văn hóa của đất nước. Đây là diễn đàn thiết thực để hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, chiến lược, chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa”, Thứ trưởng phát biểu.

 Sau diễn đàn, các ý kiến tâm huyết sẽ được tổng hợp, là cơ sở để lãnh đạo Chính phủ, Bộ VHTTDL chỉ đạo các vấn đề văn hoá nghệ thuật của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo, Viện VHNT quốc gia Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan sau cuộc họp tiếp tục rà soát,  hoàn thiện nội dung về Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Đề án tổ chức Diễn đàn Văn hóa Việt Nam để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, cần truyền thông mạnh mẽ, hiệu quả về những nội dung quan trọng này.

Nguồn: baovanhoa.vn 

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.