Sự kiện

Định chuẩn giá trị người Việt Nam hiện đại: Phẩm chất truyền thống tạo nên sức mạnh

16 Tháng Sáu 2021          337 lượt xem

Điều gì đã làm nên hệ giá trị văn hóa, tạo thành sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay? Đó là câu hỏi được đặt ra trong chương trình Định chuẩn giá trị người Việt Nam hiện đại do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện vừa qua tại Hà Nội.

 Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu trong chương trình

PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã tham dự chương trình, cùng các chuyên gia: PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Huy…

Giải pháp đột phá về hệ giá trị văn hóa, con người

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và phát triển con người. Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, việc khơi dậy sức mạnh sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, một trong những giải pháp đột phá chính là xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. “Vấn đề chuẩn mực hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam không phải bây giờ mới được đặt ra. Tuy nhiên, ở Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, mục tiêu xây dựng chuẩn mực văn hóa, con người đã được nâng lên một tầm cao mới. Hai yếu tố này được đưa vào một phạm trù gắn bó chặt chẽ, biện chứng liên kết và không thể tách rời...”.

Đồng quan điểm, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu nhấn mạnh, vấn đề văn hóa, con người đã trở thành điểm nhấn nổi bật và có mặt ở các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam cũng như trong các giải pháp mang tính chất đột phá. Bày tỏ sự tâm đắc với việc cần tập trung nghiên cứu và phát huy các hệ giá trị, trong đó có hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ giá trị gia đình Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh, những hệ giá trị này được đặt trong một bối cảnh mới, phải nhìn nhận trong một sự chuyển động liên tục.

Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng trước đây về văn hóa, văn kiện Đại hội XIII của Đảng không chỉ nêu rõ vấn đề xây dựng, đúc kết hệ giá trị văn hóa, con người mà còn nhấn mạnh yêu cầu về xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị chuẩn mực con người gắn với hệ giá trị gia đình Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định: “Mỗi hệ giá trị qua thời gian chịu tác động của những yếu tố khách quan và sự phát triển của xã hội đã có những thay đổi, có những giá trị được đẩy lên, có mặt đi xuống. Cần nhận diện được những giá trị đó để đề ra biện pháp phát huy mặt tích cực cũng như khắc phục những hạn chế”.

Cũng theo Thứ trưởng, cùng với hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người thì hệ giá trị gia đình chính là cốt lõi để xây dựng hệ giá trị văn hóa bền vững, có sự kết nối qua các thế hệ, đồng thời là môi trường đầu tiên để xây dựng giá trị của mỗi con người. Thứ trưởng lưu ý, khi xây dựng các hệ giá trị thì cần lượng hóa những chuẩn mực, phẩm chất đạo đức để xây dựng thành những khuôn mẫu chuẩn mực để xã hội công nhận, làm theo và hướng tới.

Mục tiêu hướng đến là những con người toàn diện, hội đủ đức và tài

PGS.TS Nguyễn Văn Huy nhìn nhận, Việt Nam đang ở giai đoạn bước ngoặt với những cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Con người tham gia thực hiện cuộc cách mạng này như thế nào chính là một vấn đề mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra, đòi hỏi phải xem xét, nhìn nhận đúng đắn, hoàn thiện các giá trị văn hóa, con người để đáp ứng nhu cầu mới. Đồng tình với nhận định về những thách thức và khó khăn trong quá trình định chuẩn hệ giá trị con người Việt Nam hiện nay, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu lưu ý, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sức đề kháng của văn hóa Việt còn bộc lộ hạn chế. Bên cạnh đó là những tác động từ mặt trái kinh tế thị trường, những kẽ hở về thể chế cũng khiến cho những tiêu cực, phản giá trị xuất hiện; khoảng cách sáng tạo và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền có độ chênh lệch...

Khẳng định những phẩm chất truyền thống góp phần tạo nên sức mạnh của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, những giá trị văn hóa tốt đẹp được hun đúc, kết tinh qua hơn 4000 năm lịch sử cho đến ngày nay là điểm thuận lợi nhất trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. “Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn, đất nước phát triển lên nền công nghiệp hiện đại thì con người Việt Nam còn phải có thêm một số phẩm chất như trách nhiệm, kỷ cương. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, hiện đại, công dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Điều này sẽ giúp củng cố, phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống tốt đẹp trong việc xây dựng một đất nước văn minh, giàu đẹp và hiện đại...”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ.

Định chuẩn giá trị con người Việt Nam hiện đại, theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, ngoài những yếu tố truyền thống thì còn cần những phẩm chất dựa trên tinh thần tự do, dân chủ, bình đẳng và thượng tôn pháp luật. Mục tiêu hướng đến xây dựng và giáo dục con người Việt Nam hiện nay cũng là những con người phát triển toàn diện, hội đủ đức và tài. Nhấn mạnh đạo đức và tri thức phải luôn đồng hành, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đức với tài phải luôn gắn bó chặt chẽ, đồng thời nêu rõ, các văn kiện của Đảng đã luôn chỉ rõ, bên cạnh phẩm chất đạo đức thì năng lực, uy tín của cán bộ, đảng viên phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Đề cập đến một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là tinh thần đoàn kết, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu cho rằng, giá trị tốt đẹp này đã làm nên sức mạnh của dân tộc ta. “Trong bối cảnh cả dân tộc chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19, chúng ta chứng kiến nghĩa đồng bào trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi Thủ tướng phát động thành lập Quỹ Vắcxin phòng, chống Covid-19, ngay lập tức có sự chung tay của cả cộng đồng, các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp với con số lên tới cả ngàn tỉ đồng”, bà Hậu nói.

Định chuẩn và phát huy hiệu quả các giá trị con người Việt Nam trong bối cảnh thời đại mới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, con người mới cần hội tụ, hòa hợp đầy đủ những giá trị cốt lõi của con người Việt Nam như dân tộc, dân chủ, nhân văn, pháp quyền. Thứ trưởng cho biết, Bộ VHTTDL đã có nhiều nghiên cứu quan trọng như đề tài cấp Nhà nước về hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bộ cũng đang ráo riết chuẩn bị hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tham mưu trình Chính phủ Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030; hoàn thiện hành lang pháp lý trong các lĩnh vực quản lý..., từ đó góp phần thực hiện mục tiêu chung về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn, đất nước phát triển lên nền công nghiệp hiện đại thì con người Việt Nam còn phải có thêm một số phẩm chất như trách nhiệm, kỷ cương. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, hiện đại, công dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Điều này sẽ giúp củng cố, phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống tốt đẹp trong việc xây dựng một đất nước văn minh, giàu đẹp và hiện đại...

(Thứ trưởng TẠ QUANG ĐÔNG)

Nguồn: baovanhoa.vn 

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.