Các văn bản hướng dẫn

Quyết định: Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số/ký hiệu: 123 /QĐ-VHNTQGVN
Ngày ban hành: 06/06/2018
Cơ quan ban hành: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

    BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 123 /QĐ -VHNTQGVN                                      Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018                    

                                                                                 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ

 tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BVHTTDL ra ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-SĐH ngày 25/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh trong nước cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ”;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGD&ĐT, ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ’;

Xét đề nghị của Khoa Sau đại học;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (có nội dung kèm theo).

Điều 2. Khoa Sau đại học, các Phòng, Ban chức năng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                             VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                 

- Các đơn vị, cá nhân liên quan;         

- Lưu VT, TV, SĐH, MH (8)                                                                  đã ký                                                                                                              

    Bùi Hoài Sơn

Xem thêm:

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
123 /QĐ-VHNTQGVN 06/06/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quy chế
Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương
91 /QĐ -VHNTQGVN 16/04/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Thanh
90 /QĐ -VHNTQGVN 16/04/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy
92 /QĐ -VHNTQGVN 16/04/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết đinh: Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 2 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
16/QĐ-VHNTQGVN 26/01/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
405/QĐ-VHNTQGVN 28/12/2017 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.