Các văn bản hướng dẫn

Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy

Số/ký hiệu: 92 /QĐ -VHNTQGVN
Ngày ban hành: 16/04/2018
Cơ quan ban hành: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

   BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 92 /QĐ -VHNTQGVN                                      Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018                     

                                                                                

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 4375/QĐ-BVHTT&DL ra ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư”;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-VHNTQGVN ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam về việc thành lập Hội đồng bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của Viện;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của Viện họp ngày 11 tháng 4 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư cho Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy (sinh ngày 09/11/1975) tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Điều 2.  Quyền và nghĩa vụ của Phó giáo sư được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Ban, Phòng chức năng và Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ  ngày ký.

                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;                                                                                                  đã ký

- Bộ VH, TT&DL, Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

- Lưu VT, SĐH, MH (06).                                                                                                  Bùi Hoài Sơn
                 

Xem thêm:

Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương
91 /QĐ -VHNTQGVN 16/04/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Thanh
90 /QĐ -VHNTQGVN 16/04/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết đinh: Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 2 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
16/QĐ-VHNTQGVN 26/01/2018 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
405/QĐ-VHNTQGVN 28/12/2017 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định
Quyết đinh: Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2017 đợt 1 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
289/QĐ-VHNTQGVN 06/11/2017 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Quyết định

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.