Danh sách cán bộ Viện

Vũ Tú Quyên

Cập nhật ngày: 03 Tháng Sáu 2020

1. Sơ l­ược tiểu sử

Năm sinh: 1977

Quê quán: Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Thư viện

Học vị: Tiến sĩ                         Năm bảo vệ: 2012

Học hàm:                       Năm phong học hàm:

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

2. Quá trình đào tạo

2.1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành học: Dân tộc học  - Nhân học

Năm tốt nghiệp: 1999

2.2. Sau đại học

- Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành học: Dân tộc học - Nhân học

Năm tốt nghiệp: 2004

- Tiến sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành học: Dân tộc học - Nhân học

Năm tốt nghiệp: 2012

2.3. Ngoại ngữ:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Viện Đại học Mở.

Ngành học: Ngôn ngữ Anh.

Năm tốt nghiệp: 2018

3. Quá trình công tác

Công tác tại Viện từ năm 1999 đến nay.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

4.1.1. Đề tài khoa học cấp Nhà nước

Tham gia thực hiện

1. Xây dựng hồ sơ: Dân ca quan họ Bắc Ninh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, năm 2008.

2. Đề tài cấp Nhà nước Bách khoa toàn thư Việt Nam (Chuyên ngành : Trang phục), Thành viên, năm 2017-2019.

3. Tham gia Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020.

4.1.2. Đề tài khoa học cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

- Tác động của báo chí điện tử với việc xây dựng văn hoá doanh nhân ở nước ta hiện nay, thuộc Chương trình Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới của Bộ VHTT&DL, năm 2017 - 2018.

Tham gia thực hiện

1. Tổng điều tra, kiểm kê, lập bản đồ tổng thể di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2007-2011.

2. Xây dựng phim chuyên đề, phim địa chí vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2007-2011.

3. Nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm của làng nghề thủ công ở Việt Nam, PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hương (chủ nhiệm), năm 2016-2017.

4.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

4.2.1. Sách:

1. Vũ Tú Quyên, “Bước đầu tìm hiểu về quan hệ tộc người Thái – La Ha qua lễ hội Xên lẩu nó và Pang a nụn ban”, Viện Văn hóa – Thông tin, Tuyển tập các công trình nghiên cứu (Nhiều tác giả), Hà Nội, 2006, tr. 328-348.

2. Vũ Tú Quyên, Người La Chí ở Hà Giang (chủ biên), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2009.

3. Vũ Tú Quyên (đồng tác giả), Người Chu ru ở Lâm Đồng (Hoàng Sơn chủ biên), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2009.

4. Vũ Tú Quyên, Lê Thị Hường, Dân tộc La Ha, Các dân tộc ở Việt Nam (Tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Kađai), Viện Dân tộc học, Nxb. Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2016, tr. 611-675.

5. Vũ Tú Quyên, “Đôi điều về thực trạng cồng chiêng (Qua trường hợp người Gia rai, huyện ChưPăh, tỉnh Gia Lai)”, Các công trình nghiên cứu năm 2016, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Nxb. Văn hoá dân tộc, 2017; Di sản văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Nxb. Văn hoá Dân tộc, 2018.

6. Vũ Tú Quyên, Chương 11 “Gốm Bàu Trúc trong tiến trình phát triển văn hoá tộc người”, Phát triển, Du lịch và Bền vững của Việt Nam từ góc nhìn đa ngành và đa chiều, The 9th Engaging with Vietnam - Kỷ yếu Hội thảo có phản biện, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, tr.202-230.

7. Internet và Sự tác động đến văn hoá Việt Nam (Từ Thị Loan - chủ biên, đồng tác giả) (2019), Nxb. Văn hoá Dân tộc, 2019.

4.2.2. Bài báo trên các tạp chí chuyên ngành:

1. Lễ hội măng hoa của người La Ha (bản Lót, xã ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), Tạp chí Dân tộc học, số 2, 2006, tr. 67-70.

2. Water through the cultural behaviors of Red River residents (Through the general research of Chu Minh Commune, Ba Vi Province, Ha Tay), Vietnam Social Sciences số 3 (125)/ 2008.

3. Tái định cư thủy điện Sơn La, thực trạng và giải pháp, Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 137-138, 12/2010-01/2011, tr. 42-47.

4. Water in Vietnamese People's Beliefs Cultural Identity of Ethnic Groups (The case of the Viet people in Hanoi and Bac Giang), Vietnam Social Sciences số 5 (151)/2012.

5. “Báo chí trong thời đại số”, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 411, tháng 9-2018.

6. “Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa báo chí điện tử và doanh nhân”, Tạp chí Văn hoá học, số 6/2018.

4.2.3. Bài báo trên tạp chí quốc tế:

4.2.4. Các bài tham dự hội thảo:

- Hội thảo quốc tế:

1. Tham luận Nước qua ứng xử văn hóa của cư dân sông Hồng (Qua nghiên cứu trường hợp xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Tây), Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hoá các tộc người và văn minh sinh thái lưu vực sông Hồng”, tổ chức tại Vân Nam, Trung Quốc, tháng 1/2008.

2. Tham luận Đôi điều về thực trạng cồng chiêng (Qua trường hợp người Gia rai, huyện ChưPăh, tỉnh Gia Lai), Hội thảo khoa học quốc tế “Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á” do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại Pleiku, tháng 11/2009.

3. Tham luận Lễ hội cổ truyền của người La Ha – Thay đổi văn hóa tộc người, Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại, trường hợp hội Gióng” do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức tháng 4/2010.

4. Tham luận Gốm Bàu Trúc trong tiến trình phát triển văn hoá tộc người, Hội thảo quốc tế lần thứ 9 “Engaging with Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue”, Monash University, East-West Center và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đồng tổ chức, tại thành phố Hồ Chí Minh 27/12/2017-4/1/2018.

5. Tham luận “Health, ritual and performance - A folkl festival of LaHa people”, Hội thảo quốc tế “Southeast Asian Natures: Defining Environmentalism and the Anthropocene in Southeast Asia”, Sponsors: UC Riverside Center for Ideas and Society & Southeast Asia Program, tại California - Mỹ, 3/2018.

6. Tham luận “Cồng chiêng Tây Nguyên và Du lịch” tại tiểu ban “Di sản văn hoá, Sản phẩm Văn hoá và Trình diễn Nghệ thuật ở Đông Nam Á”, Hội thảo quốc tế lần thứ 30 của Hội Nghiên cứu Đông Nam Á với chủ đề Đông Nam Á trước những thách thức toàn cầu, Đại học Leeds tổ chức tại Vương quốc Anh, 10/2018.

7. Tham luận “Sustainability of the heritage -Seen from two traditional festivals of the La Ha and the Tay in Vietnam” (Tính bền vững của di sản - Nhìn từ lễ hội của người La Ha và người Thái ở Việt Nam), Hội thảo quốc tế lần thứ 29 với chủ để Sustainability and Preservation: Local + Regional + Global (Bền vững và Bảo tồn: Địa phương + Vùng + Toàn cầu) do Hiệp hội Lịch sử thế giới tổ chức tại Utal - Mỹ, 6/2020.

- Hội thảo trong nước:

1. Tham luận Nhà rông trong đời sống đương đại, Hội thảo quốc gia “Nhà rông - Nhà rông văn hoá”, Kon Tum, 2003.

2. Tham luận Giá trị lịch sử văn hóa của lễ hội trong đời sống tộc người (Lễ hội Pang a nụn ban của người La Ha bản Lót, huyện Mường La, Sơn La), Hội thảo “Nghiên cứu văn hoá - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Viện Văn hoá - Thông tin tổ chức tháng 12/2005.

3. Tham luận Làng nghề truyền thống tranh Đông Hồ, Hội thảo “Quê hương Bắc Ninh với vương triều Lý” do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại Bắc Ninh tổ chức tháng 4/2010.

4.2.5. Nhân học hình ảnh

1. Phim Lễ hội Chử Đồng Tử (tham gia nghiên cứu và biên tập phim), dự án Phim Nhân học hợp tác với Đại học Temple, Mỹ, năm 2008.

2. Phim Hội làng Vân (đạo diễn), chương trình Nhân học hình ảnh dưới sự tài trợ của Quỹ Ford, Đại học Temple, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, năm 2010. Phim đã được gửi đi tham gia Liên hoan phim Yunfest 2011 tại Vân Nam - Trung Quốc, Liên hoan quốc tế phim Nhân học tại thành phố Hồ Chí Minh 2012.

5. Khen thưởng:

- Giải khuyến khích bản thảo sách Người Chu ru ở Lâm Đồng, Hội Văn nghệ dân gian, năm 2009.

- Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng vì đã có nhiều thành tích trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới - Dân ca quan họ Bắc Ninh, 2010.

Vũ Diệu Trung

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản văn hoá

chi tiết

Vũ Anh Tú

Tiến sĩ

Trưởng ban Nghiên cứu Văn hoá Du lịch

chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó Trưởng Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

chi tiết

Đoàn Thị Cảnh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên.

chi tiết

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Vũ Thu Phương

Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.