Danh sách cán bộ Viện

Vũ Anh Tú

Cập nhật ngày: 01 Tháng Sáu 2020

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh:  1974                                              

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Trưởng ban (ban Nghiên cứu Văn hoá Du lịch)

Học vị:  Tiến sĩ                   Năm bảo vệ: 2009

Học hàm:                Năm phong học hàm:

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

2. Quá trình đào tạo

2.1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn hóa

Ngành học: Văn hóa Du lịch

Năm tốt nghiệp: 1997

2.2. Sau đại học (nếu có)

Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy (không tập trung); Thời gian đào tạo từ: 9/2000 đến 5/2003  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngành học: Văn hóa học  

Năm tốt nghiệp: 2004

Tiến sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy (không tập trung); Thời gian đào tạo từ: 10/2005 đến 10/2009

Nơi đào tạo: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam          

Ngành học: Văn hóa học (chuyên ngành VH dân gian)

Năm tốt nghiệp: 2009

2.3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh (cử nhân)

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1998-2000

 

2001-2003

2004- 6/2013

 

6/2013-2015

 

1/2016- 12/2017

 

1/2018- nay

Phòng Quản lý khoa học và đào tạo, Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật

Ban Văn hoá đương đại, Viện VHTT

Ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử văn hoá, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam

Ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử văn hoá, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử văn hoá, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ban Nghiên cứu Văn hoá Du lịch, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Nghiên cứu viên

 

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu viên

 

Phó trưởng ban

 

Trưởng ban

 

Trưởng ban

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

4.1.1. Đề tài khoa học cấp Nhà nước:

- Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và HNQT (đề tài NCKH thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lí luận chính trị giai đoạn 2016-2020“. Mã số: KX.04.19/16-20, Chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Thiện).

- Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình (Đề tài NCKH thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia (hợp phần Du lịch, Mã số: KHCN-TB.24C/13-18, tham gia)

4.1.2. Đề tài khoa học cấp Bộ:

- Văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” (Đề tài cấp Bộ 2007-2008, chủ nhiệm Lê Doãn Hợp).

- Xây dựng nhân cách văn hoá cho con người Việt Nam, những bài học kinh nghiệm trong lịch sử, (Đề tài cấp Bộ 2009-2010, Bộ VH,TT &DL, Chủ nhiệm Hoàng Tuấn Anh).

- Nghiên cứu các luận điểm của Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”, (Đề tài KH cấp Bộ 2012-2013 Chủ nhiệm TS. Phan Phương Anh).

- Tác động của CNH, HĐH và HNQT đến lối sống con người Việt Nam hiện nay, (đề tài Khoa học cấp Bộ 2012-2013, Chủ nhiệm).

- Sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay – Nguyên nhân và giải pháp khắc phục (đề tài Khoa học cấp Bộ 2015, Chủ nhiệm Hoàng Tuấn Anh).

- Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ – Bảo vệ và phát huy giá trị (đề tài Khoa học cấp Bộ 2015-2016, Chủ nhiệm).

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông mới (đề tài Khoa học cấp Bộ 2017-2018, Chủ nhiệm).

4.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

Sách: In riêng và chủ biên

- Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ (tác giả), Nxb CTQG, 2010.

- Xây dựng nhân cách văn hóa, những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam (các tác giả: Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Chí Bền, Từ Thị Loan, Vũ Anh Tú), Nxb VHTT, H., 2012.

- Sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay – Nguyên nhân và giải pháp khắc phục, (các tác giả: Hoàng Tuấn Anh chủ biên, Nguyễn Chí Bền, Từ Thị Loan, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Anh Tú), Nxb VHDT, H., 2/2016.

- Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, 2017 (Từ Thị Loan chủ biên – Vũ Anh Tú).

- Giao lưu văn hóa trong lịch sử Việt Nam (giáo trình dành cho hệ đại học và sau đại học) (các tác giả: Từ Thị Loan (chủ biên), Nguyễn Chí Bền, Vũ Anh Tú), Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM, Nxb Lao động, H., 2019.

- Văn hóa biển đảo vùng Bắc Trung Bộ (chủ biên, tập 3) của bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam (gồm 10 tập), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H., 2019.

- Bài báo trên các tạp chí chuyên ngành:

1. Qua tục thờ ông Đùng bà Đà của cư dân hạ lưu sông Hồng (Tạp chí Di sản Văn hoá số 10/2005)

2. Giá trị văn hoá Việt Nam qua so sánh với bảng giá trị của một số nước Đông Nam Á (Tạp chí nghiên cứu Đông Nam á số 5/2005)

3. Rước ông Đùng bà Đà trong lễ hội làng An Xá (Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật số 12/2005).

4. Lễ hội Đồng Kỵ, một lễ hội xuân của người Việt (Tạp chí Di sản Văn hoá số 13/2006).

5. Trò chơi và trò diễn trong lễ hội mùa xuân của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ (Tạp chí Nguồn sáng Dân gian, Hội Văn nghệ Dân gian, số 3/2006).

6. Hội làng Vân Sa- Sự biến đổi độc đáo từ tục rước cướp nõ sang tục rước cướp kén (Tạp chí Văn hoá Dân gian, Viện Nghiên cứu Văn hoá, số 6/2007).

7. Bước đầu tìm hiểu về tín ngưỡng phồn thực qua tục thờ ông Đùng bà Đà ở hai hội làng Bắc Bộ (An Xá - Hưng Yên và Quang Lang – Thái Bình) (Thông báo Khoa học, Viện VHTT số 22- 11/2007)

8. Tín ngưỡng phồn thực trong dòng chảy văn hoá (Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 287, tháng 5/2008)

9. Influences of Living Environment on the Viet Culture in the Red River Delta through Fertility (VietNam Social Sciences, 3 (125, 2008) tr. 47-54), ISSN 1013-4328

10. Tác động của môi trường sống đến văn hoá của người Việt ở châu thổ sông Hồng qua tín ngưỡng phồn thực (thông báo khoa học, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, số 24 – 6/2008, tr.167-176)

11. Di sản văn hoá Quảng Nam - nguồn lực phát triển kinh tế xã hội (T/c Du lịch 9/2008)

12. Thử nghiệm tiếp cận nhân học văn hoá trong nghiên cứu lễ hội làng Vân Sa – 2007 (thông báo khoa học, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, số 25 – 10/2008, tr.178-189).

13. Tín ngưỡng phồn thực Việt Nam trong dòng chảy văn hoá Đông Nam Á qua các lễ hội nông nghiệp (Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á số 9/2008, tr. 65-71).

14. Tín ngưỡng phồn thực qua tục thờ ông Đùng bà Đà (ở hai hội làng An Xá, Hưng Yên và Quang Lang, Thái Bình), T/c Nguồn sáng Dân gian, số 1/2009.

15. Giải mã lễ hội đền Sóc, T/c VHNT, số 5/2009.

16. Decoding Soc Temple Festival (VietNam social sciences, 1(135, 2010) tr. 64-68, ISSN 1013-4328

17. Nghi lễ phồn thực trong lễ hội Vân Sa đương đại, T/c Văn hóa học, số (12) 2, 2014, tr.66-70.

18. Từ quan niệm dân gian về phái nữ đến hình tượng người phụ nữ trong nghệ thuật đương đại Việt Nam, T/c Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật số 20 (4, 2014), tr. 37- 40.

19. Giải pháp về cơ chế chính sách đối với việc bảo tồn và phát huy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong đời sống đương đại, T/c Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật số 29 (1, 2015), tr. 66-71

20. Bước đầu nhận diện văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ qua tri thức dân gian về nghề biển, T/c Phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng, số 63, 2015, tr. 52-58.

21. Bảo vệ, phát huy giá trị kiến trúc phố cổ Hà Nội, T/c Du lịch số 9/2015, tr.10-11

22. Sức hút của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống văn hóa đương đại, T/c Phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng, số 74, 2016, tr. 55-60.

23. Về thực trạng sử dụng tiếng Việt trên các PTTT mới ở Việt Nam hiện nay qua một số kết quả nghiên cứu, T/c Văn hóa học số 2 (36)/ 2018, tr.42-49

24. Một số vấn đề về sử dụng tiếng Việt trên PTTT mới ở Việt Nam hiện nay qua nghiên cứu ngôn ngữ “chat” của giới trẻ trên các trang mạng xã hội. T/c Văn hóa học số 6 (40)/ 2018.

- Bài báo trên tạp chí quốc tế:

CÁC BÀI THAM DỰ HỘI THẢO:

- Hội thảo quốc tế:

1. Tác động của môi trường sống đến văn hoá của người Việt ở châu thổ sông Hồng qua tín ngưỡng phồn thực. Hội thảo Quốc tế về Văn hoá các tộc người và văn minh sinh thái lưu vực sông Hồng, tổ chức tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc tháng 1/2008.

2. Quần thể di tích lịch sử văn hoá quanh hồ Tây – bảo tồn và khai thác cho hoạt động du lịch. Hội thảo Quốc tế về bảo tồn Di sản văn hóa… tổ chức tại Hội An, tháng 3/2008.

3. Động lực cho bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống đương đại. Hội thảo khoa học Quốc tế “Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á” tổ chức tại Pleiku tháng 11/2009.

4. Giải mã các biểu tượng trong hội Gióng. Hội thảo Quốc tế về “Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại, trường hợp Hội Gióng” tổ chức tại Hà Nội tháng 4/2010.

5. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt (từ truyền thống đến hiện đại). Hội thảo khoa học Quốc tế về Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam) tổ chức tại Phú Thọ tháng 4/2011.

6. Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc khu phố cổ Hà Nội qua hoạt động du lịch, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Du lịch, ẩm thực và các vấn đề quản lý, kinh doanh” tổ chức tại trường Đại học KHXH&NV tháng 9/2012.

7. Phát triển du lịch cộng đồng bền vững dựa trên văn hóa truyền thống ở Lào Cai, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Diễn đàn quốc tế phát triển lưu vực sông Hồng” lần thứ IV-2012, tổ chức tại Lào Cai, tháng 11/2012.

8. Ứng xử với nước của người Việt ở châu thổ sông Hồng, Hội thảo khoa học quốc tế: “Vai trò của nước trong lịch sử: khám phá tri thức trong lịch sử với quản lý nguồn nước ngày nay” tại Côn Minh, Trung Quốc, tháng 01/2013.

9. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa qua phát triển du lịch – từ kinh nghiệm thế giới đến bài học cho Việt Nam, Hội thảo Khoa học Quốc tế “10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO’, tổ chức tại Hội An, Quảng Nam tháng 6/2013

10. Giải pháp về cơ chế chính sách đối với việc bảo tồn và phát huy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong đời sống đương đại, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại (trường hợp dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh), tổ chức tại Tp. Vinh, Nghệ An tháng 5/2014.

11. Bước đầu nhận diện văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ qua tri thức dân gian về nghề biển, Hội thảo khoa học “Văn hóa biển đảo, bảo vệ và phát huy giá trị”, Bộ VHTTDL và Hội đồng di sản văn hóa quốc gia tổ chức tại Hà Nội tháng 10/2014.

12. Yếu tố văn hóa biển trong đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển và hải đảo Bắc Trung Bộ, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”, tổ chức tại Tp. Nha Trang, Khánh Hòa tháng 1/2015.

13. Văn hóa lúa gạo ở Việt Nam (Rice culture in Vietnam), Hội thảo quốc tế nằm trong Chương trình Liên hoan văn hóa lúa gạo Đông Nam Á, tổ chức tại Brunei Darussalam, 12/2015.

14. Sức hút của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống văn hóa đương đại, Hội thảo KH quốc tế “Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu)”, Sở VH, TT và DL Nam Định, Viện VHNTQGVN, tổ chức tại Nam Định 2015.

15. Tinh thần Phật giáo trong đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo KH quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, tổ chức 15-16/12/2016 tại Hà Nội.

- Hội thảo trong nước:

1. Hiện trạng khai thác du lịch trong lễ hội Phủ Dầy -  suy nghĩ về định hướng và giải pháp phát triển Tham luận Hội thảo “Lễ hội Phủ Dầy giá trị và phát triển văn hoá du lịch” (tổ chức tháng 4 năm 2004)

2. Vài suy nghĩ về giá trị văn hoá Việt Nam trong lịch sử văn hoá Việt Nam (So sánh với bảng giá trị của một số nước Đông Nam á) Hội thảo “Lịch sử văn hoá Việt Nam -những vấn đề về nghiên cứu và giảng dạy” (tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2004)

3. Thơ Nôm Nguyễn Du trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Hội thảo “Đại thi hào Nguyễn Du – danh nhân văn hóa” tổ chức tại Hà Nội tháng 11/ 2005.

4. Những thành tựu trong nhận thức lý luận về xây dựng văn hóa dân tộc trong thế kỷ XX. Hội thảo “Nghiên cứu văn hóa Việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn” tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2005.

5. Di tích, lễ hội đền Đô và việc khai thác các giá trị cho phát triển kinh tế du lịch (viết chung với Nguyễn Thị Phượng). Hội thảo “Quê hương Bắc Ninh với Vương triều Lý”, tổ chức tại Bắc Ninh tháng 4/2010.

6. Phát triển du lịch di sản trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Hội thảo khoa học do Khoa Du lịch học, trường Đại học KHXH&NV tổ chức tháng 4/2012.

7. Quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam – những thành công và hạn chế, Hội thảo Khoa học “ Thực trạng tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống con người Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH và HNQT”, tổ chức tại Viện VHNTVN tháng 11/2013.

8. Một số giải pháp về xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tổ chức tại Hà Nội tháng 1/2015.

9. Về quy tắc ứng xử trong lễ hội hiện nay, Hội thảo khoa học, tổ chức tại Phú Thọ tháng 10/2016.

10. Dự báo xu hướng biến đổi các giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH và HNQT, Hội thảo khoa học “Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, tổ chức tại Hà Nội, tháng 8/2018.

11. Bùi Bằng Đoàn trong dòng chảy văn hóa dân tộc.  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam – kỷ niệm 130 năm ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn 19/9/1889-19/9/2019), tổ chức tại Hà nội ngày 9/9/2019.

5. Khen thưởng:

- Kỷ niệm chương: Của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL (Hoàng Tuấn Anh): đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo QĐ số 972/QĐ-BVHTTDL ký ngày 18/3/2016.

- Bằng khen: Của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL (Nguyễn Ngọc Thiện): đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Viện (1971-2016), theo QĐ số 2571/QĐ-BVHTTDL ký ngày 20/7/2016.

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó Trưởng Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

chi tiết

Đoàn Thị Cảnh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên.

chi tiết

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Vũ Thu Phương

Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Nguyễn Bích Vân

Chuyên viên Tạp chí Văn hóa học.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.