Danh sách cán bộ Viện

Trần Thị Thủy

Cập nhật ngày: 02 Tháng Sáu 2020

I. Sơ l­ược tiểu sử

Họ và tên: Trần Thị Thủy    Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 7/11/1976     Nơi sinh: Nam Định

Quê quán: Nam Định                Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Học vị: Tiến sĩ        Năm bảo vệ: 2015

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy      Thời gian đào tạo từ  08/1994 đến 08/1998

Nơi học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

Ngành học: Đông phương học

Tên luận văn tốt nghiệp: Một số thay đổi gần đây trong hệ thống quản lý lao động ở các công ty Nhật Bản.

Ngày và nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 16/07/1998 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh

2. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo từ  tháng 05/2005 đến 09/2008

Nơi học: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Ngành học: Văn hoá học

Tên luận văn: Việc phụng thờ Bà Chúa Kho ở làng Quả Cảm, xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh.

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 19/8/2008 tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Bùi Quang Thanh

3. Tiến sĩ:

Hình thức đào tạo: Không tập trung    Thời gian đào tạo từ 2009-2015

Cơ sở đào tạo: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tên luận án: Tín ngưỡng Bà Chúa Kho ở châu thổ Bắc Bộ: Nghiên cứu trường hợp thờ Bà Chúa Kho ở làng Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh.

Ngành khoa học của luận án: Văn hoá dân gian      Mã số: 62 22 01 30

Người hướng dẫn khoa học: - GS.TS. Nguyễn Chí Bền

    - TS. Phan Phương Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 2000 - 2011: Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Từ năm 2011 - 2014: Nghiên cứu viên Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Từ năm 2014 - nay: Phó trưởng Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

IV. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

4.1.1. Đề tài khoa học cấp Bộ

1/ Tham gia đề tài cấp Bộ: Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm (2011-213).

2/ Chủ nhiệm đề án Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hạn chế tiêu cực trong việc đốt vàng mã, đồ mã (qua trường hợp đốt vàng mã, đồ mã tại di tích đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh)” (2015).

3/ Chủ nhiệm đề tài “Tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp dân tộc H,Mông)” (2016-2017).

4/ Tham gia đề tài cấp Bộ: Văn hóa biển đảo Việt Nam - Bảo vệ và phát huy giá trị do GS.TS. Nguyễn Chí Bền làm chủ nhiệm (2015-2016).

5/ Chủ nhiệm đề tài: Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. (2020-2021).

4.1.2. Đề tài khoa học cấp cơ sở

1/ Chủ nhiệm đề tài Tục thờ Bà Chúa Kho ở làng Quả Cảm, xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh (2008).

2/ Chủ nhiệm đề tài Lễ hội đền Vân Luông, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (2008).

3/ Chủ nhiệm đề tài Làng nghề đan cỏ tế Lưu Thượng (xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) (2009).

4/ Chủ nhiệm đề tài Lễ hội làng Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh (2010).

5/ Chủ nhiệm đề tài Lễ hội thờ Bà Chúa Kho ở đình Giảng Võ, Hà Nội (2012).

6/ Chủ nhiệm đề tài Lễ hội đình Cao Đài, thôn Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ lộc, tỉnh Nam Định (2015).

7/ Chủ nhiềm đề tài Bảo tồn và phát huy di sản ca trù tại tỉnh Hưng Yên (2016).

4.2. Sách

1/ Tín ngưỡng thờ Hùng Vương trong lễ hội cướp bông ném chài tại đền Vân Luông, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. In trong sách: “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam)”. Nhiều tác giả. Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2013

2/ Khôi phục và phát huy truyền thống tự quản, cố kết cộng đồng trong việc bảo vệ di sản văn hóa (Trường hợp đền Bà Chúa Kho). In trong sách “Di sản Văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại”, Nhiều tác giả, Nxb Tri Thức, Hà Nội, tr.101-134.

3/ Cân bằng giữa vai trò cộng đồng và vai trò Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: 10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

3/ Tín ngưỡng Bà Chúa Kho ở châu thổ Bắc Bộ. Nghiên cứu trường hợp thờ Bà Chúa Kho ở làng Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.

4/ Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Nhật Bản - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, trong sách Hệ giá văn hóa và con người Việt Nam, Nhiều tác giả, Nxb Văn hóa dân tộc, 2018.

5/ Tham gia thực hiện cuốn sách: Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống người Việt Nam hiện nay, Nguyễn Thị Hiền (Chủ biên), Nxb Văn hóa dân tộc, 2019.

6/ Tham gia thực hiện cuốn sách: Tổng quan văn hóa biển đảo Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Chí Bền (Chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019.

4.3. Bài báo trên các tạp chí chuyên ngành

1/ Tìm hiểu tục thờ Bà Chúa Kho ở làng Quả Cảm,  Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, 2009.

2/ Vai trò cộng đồng và của nhà nước trong việc quản lý di sản văn hóa phi vật thể (Nghiên cứu trường hợp lễ hội đền Bà Chúa Kho). T/c Văn hóa học, số 5 (9) - 2013.

3/ “Sáng tạo truyền thống” tại đền Bà Chúa Kho. T/c Văn hóa học, số 1 (11) - 2014.

4/ Quá trình phát triển đạo Công giáo và đạo Tin lành ở người Mông vùng núi phía Bắc. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 402, tháng 12/2017.

5/ Tác động của đạo Công giáo và đạo Tin lành đối với đời sống văn hóa xã hội của người Mông ở Lào Cai và Điện Biên. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 401, tháng 11/2017.

4.4. Các bài tham dự hội thảo

4.4.1. Hội thảo quốc tế

1/ Sự dung nạp các vị Thánh của tín ngưỡng thờ Mẫu vào các điện thờ (Trường hợp nghiên cứu tín ngưỡng thờ Bà Chúa Kho ở làng Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh), trong Hội thảo quốc tế: “Nghiên cứu nghi lễ trong thời kỳ đương đại (Trường hợp nghiên cứu Tín ngưỡng thờ Mẫu)”, tổ chức tại Nam Định năm 2015.

2/ Bảo tồn và phát huy di sản nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, viết chung với Nguyễn Tthị Phượng trong Hội thảo quốc tế: “Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại”, tổ chức tại Bắc ninh năm 2019.

4.4.2. Hội thảo trong nước

1/ Lễ hội và di tích thờ thân mẫu Lý Công Uẩn (làng D­ương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo quốc gia “Bắc Ninh với vư­ơng triều Lý”, tổ chức tại Bắc Ninh năm 2010.

2/ Hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội cổ truyền ở các tỉnh phía Nam (Nghiên cứu trường hợp lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang), trong Hội thảo “Tổ chức và quản lý lễ hội vía Bà chúa Xứ núi Sam” tổ chức tại An Giang năm 2012.

3/ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, trong Hội thảo: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân vì sự phát triển bền vững”, tổ chức tại Hà Nội năm 2016.

4/Một số đề xuất giải pháp hạn chế tiêu cực trong việc đốt vàng mã, đồ mã (qua trường hợp đốt vàng mã, đồ mã tại di tích đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh), trong Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của phong tục tập quán trong xây dựng phong trào nông thôn mới”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tổ chức tại Vĩnh Phúc vào tháng 11/2018.

5/ Một số vấn đề về công tác bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Bắc yên, tỉnh Sơn La hiện nay, trong Hội thảo "Đánh thức tiềm năng du lịch huyện Bắc Yên", tháng 10/2019 tại Bắc Yên, Sơn La./.

V. Các hình hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua đã được công nhận

-  5 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2009-2014),  năm 2016.

- Giấy khen về việc đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà 5 năm (2004 - 2009), Quyết định số năm 2009 của Ban chấp hành công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bằng khen về việc đã có thành tích đóng góp trong việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, QĐ số 741/Q Đ-UBND ngày 23/3/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

- Bằng khen về việc đã có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca, Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Giấy khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà  năm 2014, Quyết định số 09/QĐ-CĐBVHTTDL ngày 12/02/2015 của Ban chấp hành công đoàn Bộ VHTTDL.

Đoàn Thị Cảnh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên.

chi tiết

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Vũ Thu Phương

Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Nguyễn Bích Vân

Chuyên viên Tạp chí Văn hóa học.

chi tiết

Nguyễn Thị Thanh Phương

Chuyên viên - Khoa Sau Đại học, Viện VHNTQGVN

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.