Danh sách cán bộ Viện

*Trần Đình Hằng

Cập nhật ngày: 15 Tháng Hai 2017

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1974.

Quê quán: Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phân Viện Trưởng - Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.

Học vị:  Tiến sĩ     Năm bảo vệ: 2010

2. Quá trình công tác

- 1997 - 2000: Sở Văn hóa - Thông tin Thừa Thiên Huế.

- 2000 đến nay: Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.

3. Các công trình khoa học đã công bố

3.1. Đề tài khoa học

Cơ cấu tổ chức làng Việt ở Bắc miền Trung qua khảo sát một số trường hợp ở Thừa Thiên Huế, Huế:Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, Viện Văn hoá Thông tin, Phân viện Huế, 2004.

Hương ước Bình Trị Thiên và vai trò của nó trong xây dựng đời sống văn hóa hiện nay (tham gia, Nguyễn Hữu Thông chủ trì), Hà Nội.: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Văn hóa - Thông tin, 2003 - 2005.

Văn hóa làng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam (tham gia, Nguyễn Hữu Thông chủ trì), Quảng Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh - Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam (2004 - 2005).

Thể chế văn hóa làng Việt ở Thừa Thiên Huế, H.: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Luận án tiến sĩ Văn hóa học, mã số chuyên ngành 62 31 70 01, bảo vệ ngày 10/8/2010, Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Chí Bền.

- Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư ở miền Trung do xây dựng các công trình thủy điện (Chủ trì), Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (2013-2015).

- Nghiên cứu giá trị đặc trưng và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng Việt Quảng Nam (Chủ trì), Quảng Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh - Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam (2014-2016).

3.2. Các công trình đã công bố

a. Sách

Champa - Tổng mục lục các công trình nghiên cứu (viết chung), Huế: Phân viện  Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố Huế xuất bản, 2001.

Di sản nhà vườn xứ Huế và vấn đề bảo tồn (viết chung), Huế: Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố Huế xuất bản, 2002.

Tiếp cận văn hóa nghệ thuật miền Trung (viết chung), 2 tập, Huế: Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại Huế xuất bản, 2004.

Văn hóa làng miền núi Trung Bộ Việt Nam: giá trị truyền thống và những bước chuyển lịch sử (dẫn liệu từ miền núi Quảng Nam) (viết chung), Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2005.

Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung Bộ: dẫn liệu từ các làng ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên (viết chung), Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2007.

Từ Kẻ Độôc đến Phước Tích: chân dung một ngôi làng cổ bên dòng Ô Lâu, (viết chung), H.: Nxb. Thuận Hóa, 2010.

-   Mỹ thuật thời chúa Nguyễn: dẫn liệu từ di sản lăng mộ (đồng tác giả), Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2014.

-   Danh gia xứ Nghệ: Đại Tư đồ Xuân quận công Nguyễn Nghiễm (1708 - 1776) (đồng chủ biên), Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2015.

-   Kinh Thành Huế đầu thế kỷ XIX qua hồi ức của Michel Đức Chaigneau (đồng tác giả), Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2016.

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- “Chế độ công tượng, nguồn quy tụ tinh hoa nghệ nhân cho Huế”, Thông báo Khoa học, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, số 3 (7/2001): 80 - 87.

Bản tiếng Anh trong Viet Nam social sciences: Vietnamese academy of social scienes, N0 1 (99)/2004.

Chính sách tôn giáo của họ Nguyễn xứ Đàng Trong, tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số tháng 7, 2002.

- “Không gian văn hóa và mối quan hệ làng - xã qua khảo sát một số trường hợp ở miền Trung Việt Nam”, trong Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ II, Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm Khoa học xã hội & Nhân văn quốc gia - Đại học Quốc gia Hà Nội, 14 - 16/7/2004.

- “The vitality of a village without farming land in central Vietnam: the pottery village of Phuoc Tich (Phong Hoa commune, Phong Dien District, Thua Thien Hue Province)”, tham luận tại hội thảo Going with the Past: Vietnamese Traditional Culture in Contemporary Sosiety, Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Sosiety, Temple University (Philadenphia, P.A, USA), 6-7 October, 2006.

- “Ai thờ cá Voi: Một góc nhìn về văn hoá Việt ven biển miền Trung”, Tham luận toạ đàm khoa học quốc tế Thay đổi của văn hoá truyền thống ở Thừa Thiên Huế: Tiếp cận nhân loại học và sử học từ trong và ngoài nước, Huế.: Phân Viện VHNTVN tại Huế - Trung tâm NC châu Á, Đại học Toyo (Nhật Bản), 30/8/2008: 46-62; In sách cùng tiêu đề, Tokyo: Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Viện Nghiên cứu văn hóa châu Á - Đại học Toyo (Nhật Bản) xuất bản, 2009, tr. 337 - 349.

- “Từ Cô Gái áo Xanh ở Ái Tử (Quảng Trị) đến Bà Trời áo Đỏ ở Thiên Mụ (Huế): Sinh lộ tư tưởng của vùng đất mới Nam hà”, trong Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá - Hội Khoa học lịch sử Việt Nam (2008), Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, H.: Nxb. Thế giới: 524-532 (Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thanh Hoá, 18-19/10).

- “Tiếp xúc văn hoá Việt - Champa ở miền Trung: nhìn từ làng xã vùng Huế”, tham luận tham gia Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần III, Hà Nội, 12/2008.

- “Thành hoàng làng Việt vùng Huế và trường hợp làng Thanh Phước”, tham luận tại Hội thảo khoa học Văn hóa - lịch sử Huế qua góc nhìn làng xã phụ cận và quan hệ với bên ngoài, Huế.: Viện Nghiên cứu tương tác văn hóa Đại học Kansai (Nhật Bản) - Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế, 5 - 6/9/2009. Xuất bản sách cùng tiêu đề, H.: Nxb. Thuận Hóa, 2010, tr. 218-230.

- “Của Người, Của Ta: Thần điện làng Việt miền Trung”, Văn hóa nghệ thuật miền Trung - Hành trình 10 năm tiếp cận [hội thảo khoa học], Huế, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

- “Hình ảnh Bà Mẹ Xứ Sở và nguyên tắc thiêng hóa, cá thể hóa trong đời sống lễ hội làng Việt miền Trung”, tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại: trường hợp hội Gióng, H.: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 19-20/4/2010.

- “Người Việt đi về phương Nam: Truyền thuyết mở cõi thời Đàng Trong buổi đầu ở vùng Huế (trường hợp sự tích Bà Tơ)”, tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa trong thế giới hội nhập, H.: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, ngày 25/11/2010. H.: Nxb. Văn hóa Thông tin, 2010.

- “Dấu ấn ‘Việt’ trên vùng đất mới: trường hợp lễ hội Phù Quận công Lương Văn Chánh”, tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, Phú Yên.: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, 2/4/2011).

- “Tín ngưỡng Khai canh và văn hóa gia tộc trong đời sống làng Việt vùng Huế”, tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam), Phú Thọ.: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 13/4/2011).

-   “Hệ thống thần linh biển và vấn đề ý thức dân tộc: nhìn từ miền Trung - miền Nam”, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam: Văn hóa học, ISSN 1859-4859, số 4, năm 2012, tr. 16-31.

-   “Phá Tam Giang ngày rày đã cạn: sự thích ứng đa tình huống của cộng đồng cư dân làng xã vùng Huế”, trong sách Bảo tàng và Di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu, H.: Nxb. KHXH, 2013, tr. 274-289.

-   “Vấn đề giao lưu văn hóa Đông - Tây đầu thế kỷ XX ở Huế”, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam: Văn hóa học, ISSN 1859-4859, số 4, năm 2015, tr. 03-11.

Từ Thị Thu Hằng

Kỹ sư

Nghiên cứu viên, Trung tâm Dữ liệu di sản văn hoá

chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Khoa Sau Đại Học

chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Văn hoá

chi tiết

Bùi Trọng Hiền

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Nghệ thuật

chi tiết

Hoàng Thị Ái Hoa

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển văn hóa.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.