Danh sách cán bộ Viện

Nguyễn Thị Thu Hà

Cập nhật ngày: 18 Tháng Năm 2020

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1980

Quê quán: Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng KH&HTQT, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Học vị: Tiến sĩ

2. Quá trình đào tạo

Cử nhân (1998-2002): Khoa Lịch sử, ĐH KHXH&NV Hà Nội

Thạc sĩ (2007-2008), Học viện Chính sách công và Quản lý KDI (KDI School of Public Policy and Management), Hàn Quốc

Tiến sĩ (2009-2016): Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

3. Quá trình công tác

2004- 2014

Cán bộ nghiên cứu, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

2014- 2018

Phó ban phụ trách, Ban Nghiên cứu văn hóa sinh thái và du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

2018 – nay

Phó trưởng phòng KH&HTQT, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Trưởng ban Quản trị TT Hỗ trợ và phát triển Nghệ thuật đương đại VICAS Art Studio

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài chủ trì thực hiện

-  Quản lý bền vững di sản văn hóa ở Hội An, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008.

- Biên dịch sách ‘Du lịch văn hóa – Mối quan hệ giữa du lịch và quản lý di sản văn hóa’ (Roy Ellen, Peter Parkes và Alan Bicker (chủ biên), 2000), 2010.

-  Lễ cúng cầu mưa của người Raglai ở Ninh Thuận, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,  2008.

Sưu tầm, bảo tồn nghệ thuật cồng chiêng của người Raglai, Tỉnh Ninh Thuận. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,  2009.

- Nghiên cứu về kéo co truyền thống ở Đông Nam Á: Kéo co truyền thống ở Việt Nam (do Trung tâm Di sản văn hóa phi vật thể Châu Á-Thái Bình Dương-Hàn Quốc ICHCAP, Hàn Quốc tài trợ) (2013).

- Lễ hội kéo song làng Cánh, Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2013.

- Sưu tầm, bảo tồn lễ hội đền Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, 2014.

- Nghi lễ chữa bệnh của người Mường ở Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, 2015

- Bảo tồn và phát huy di sản Hội Gióng ở Thành phố Hà Nội qua việc hỗ trợ cộng đồng phục hồi và củng cố hội Gióng ở đền Đông Bộ Đầu (xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội), Viện Văn hóa – Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, 2016.

- Tác động của trò chơi trực tuyến đối với xây dựng đạo đức thế hệ trẻ ở nông thôn hiện nay, Chương trình Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới, 2017-2018.

- Điều tra, khảo sát, đề xuất giải pháp gắn kết giữa văn hóa và du lịch nhằm khai thác nguồn lực văn hóa trong phát triển du lịch, Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, 2017.

4.2. Các đề tài tham gia thực hiện

- Nghiên cứu xu hướng điện ảnh thị trường Việt Nam qua trường hợp phim "Lọ Lem hè phố”, 2004, Đề tài cấp Viện

- Tác động của những phương tiện truyền thông đại chúng mới  đối với đời sống văn hoá của cư dân đô thị ở Việt Nam (Qua khảo sát ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), 2004-2005, Đề tài cấp Bộ

- Nghiên cứu xây dựng mô hình lễ hội văn hoá- thể thao cho tuổi trẻ Thủ Đô trong xu thế giao lưu hội nhập quốc tế, 2005-2006, UBND TP Hà Nội và Sở KHCN Hà Nội

- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường của người dân ở các  vùng trọng điểm, và thực trạng công tác tuyên truyền về môi trường và bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam trong hai năm 2004-2005, 2006-2009, Chương trình 26: Tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

- Tác động của các hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,  2012-2013, Chương trình KHCN cấp Bộ “Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

- Phát triển cơ chế và khung luật tài chính thích hợp cho ngành công nghiệp văn hóa và khuyến khích đầu tư cho ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật nhằm củng cố hệ thống quản lý nhà nước về văn hóa ở các nước đang phát triển do EU và UNESCO tài trợ, 2012-2014

- Đề án xây dựng “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”, 2014-2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Văn hóa biển, đảo Phú Quốc- Bảo vệ và phát huy giá trị, Thuộc chương trình KHCN cấp Bộ: Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam, 2015-2016

- Dự án Không gian văn hóa và sáng tạo Việt Nam, 2018-2021, EU tài trợ, Hội đồng Anh Việt Nam hợp tác với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực hiện

- Tham vấn cộng đồng thực hiện dự án Di sản kết nối – Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều, Chương trình Di sản kết nối – Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều, Hội đồng Anh thực hiện (2018-2020)2018

- Báo cáo quốc gia định kỳ thực hiện Công ước 2005 của UNESCO về Bảo vệ sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2016, 2020

5. Công trình công bố

5.1. Các bài tham dự hội thảo khoa học

- “So sánh hai làng gốm truyền thống Thanh Hà Hội An và Phù Lãng, Bắc Ninh”, Hội thảo Văn hoá và nghệ thuật miền Trung Việt Nam, những thành tựu và vấn đề, Huế, 2004.

- “Lễ hội Lam Kinh năm 2005, cách nghĩ và cách làm mới”, Hội thảo Lễ hội Lam Kinh, lý thuyết và thực tiễn, Thanh Hoá, 10/2005.

- “Sử dụng điện thoại di động để giữ thể diện, một trường hợp nghiên cứu sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam”, Hội thảo quốc tế về Truyền thông di động và tính hiện đại châu Á II: Thông tin, các phương tiện truyền thông và những thay đổi xã hội ở châu á do Telecom and Đại học PeKing Trung Quốc tổ chức, 09/ 2005.

- “Dư luận và cơn sốt phim Lọ lem hè phố - Một hiện tượng văn hóa nổi bật ở Việt Nam năm 2004”, Diễn đàn Thanh niên châu Á, Hàn Quốc, 10/2006.

- “Điện thoại di động và những thay đổi xã hội nổi bật ở Việt Nam”, Hội thảo Văn hóa truyền thông và Công nghiệp châu Á, Hàn Quốc, 11/2007.

- “Martin Luther King – Hơn cả một lãnh tụ của cuộc đấu tranh quyền công dân”, Hội thảo Quản lý chính sách lần 2, Hàn Quốc, 11/2007.

- “Hệ thống thông tin cơ sở trong quản lý bền vững di sản văn hoá”. Hội thảo Quản lý di sản văn hoá thế giới và phát triển du lịch (Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam), Hội An, 03/2008.

- “Đề xuất một dự án truyền thông môi trường (Từ những nghiên cứu ở khu du lịch Hội An, Việt Nam)”, Hội thảo Đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và bảo vệ môi trường, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội 2009.

- “Tiếng nói của chủ thể trong phim nhân học”, Hội thảo Văn hóa tộc người dưới góc độ nhân học hình ảnh, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, 11/2010.

- “Du lịch bán lẻ - Động lực cho phát triển du lịch vùng miền”. Hội thảo Văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa, Khánh Hòa, 06/2011.

- “ Bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam: Phát triển ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo”, Hội thảo quốc tế 10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai, tháng 06/2013 tại Hội An, Quảng Nam.

- “Hệ tiêu chí đánh giá tác động văn hóa, xã hội của du lịch: Những kinh nghiệm từ các nghiên cứu nước ngoài”, Hội thảo Thực trạng tác động của các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đến lối sống của con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH và Hội nhập quốc tế ngày 13/11/2013 tại Viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- “Hoàn thiện thể chế luật pháp để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam”, Hội thảo Những giải pháp lớn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Hà Nội, 01/2015.

- “Văn hóa lúa gạo ở Việt Nam”, Hội thảo quốc tế về Văn hóa lúa gạo ở Brunei Darussalam do Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei Darussalam tổ chức, 1-2/12/2015.

- “Phát triển bền vững: giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp du lịch Việt nam”, Hội thảo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân vì sự phát triển bền vững, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10/2016, Hà Nội.

- “Tuần phim nhân học Việt Nam – Hàn Quốc 2016”, Hội thảo quốc tế trong lĩnh vực trao đổi, giao lưu văn hóa khu vực châu Á năm 2017 do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và trường Đại học Sunmoon – Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội vào ngày 6/1/2017.

- “Quan hệ văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam – Đối tác toàn diện cho sự phát triển trong tương lai”, Hội thảo quốc tế lần 2 Liên hệ văn hóa và văn minh giữa ASEAN - Ấn Độ tại Jakarta, Indonesia ngày 19/1/2017 do Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Trung tâm ASEAN-Ấn Độ ở RIS tổ chức.

- “Khung pháp lý cho không gian sáng tạo ở Việt Nam”, Báo cáo, Hội thảo Không gian sáng tạo cho nền kinh tế sáng tạo thịnh vượng, Hội đồng Anh, Hà Nội, 1/8/2017.

- “Khuôn khổ pháp lý xử lý tác động của trò chơi trực tuyến – kinh nghiệm quốc tế”, Hội thảo Xây dựng VH, con người trước tác động của phương tiện truyền thông mới ngày 18/9/2018 do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì.

-  “Hướng tới tính bao gồm hơn trong nghệ thuật”, Hội thảo quốc tế về Quản lý nghệ thuật châu Á lần thứ 13 (13th Asian Arts Management Conference), 12/1/2019, Hà Nội

5.2. Bài nghiên cứu đăng tạp chí chuyên ngành

- Nguyễn Thị Thu Hà (2009), ”Phát triển du lịch với việc quản lý di sản văn hóa ở Hội An”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 300, 06/2009, trang 34-38.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2012), “Hệ thống quản lý và Bảo tồn di sản văn hóa ở Hội An”, Tạp chí Văn hóa học, số 3 (2012), trang 25-30.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2014), “Tác động của danh hiệu Di sản thế giới UNESCO – Trường hợp phố cổ Hội An”, Tạp chí Văn hóa học, số 5 (15), trang 38-46.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2014), “Mối quan hệ giữa quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch – Quan điểm tiếp cận”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 365, trang 36-39.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Hỗ trợ nhà nước cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo: trường hợp Chiến lược Cool Japan, Nhật Bản, Tạp chí Văn hóa học, số 3 (25), tr. 58-67.

-  Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Văn hóa sinh thái rừng của cư dân đảo Phú Quốc, Tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật, số 388 (2016), tr. 32-25.

- Nguyễn Thị Thu hà (2016), “Phát triển du lịch Phú Quốc – Những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Du lịch, số 8 (2016), tr. 27-28.

- Nguyễn Thị Thu hà (2016), “Marketing di sản văn hóa cho phát triển du lịch ở Việt Nam”, Tạp chí Du lịch, số 10 (2016).

- Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Hội thảo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân vì sự phát triển bền vững. Bài tổng thuật. Tạp chí Văn hóa học, số 5(27), tr. 95-98.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản, Tạp chí Di sản văn hóa, số 1(58), tr. 107-110.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Sáng tạo và Công nghệ: Áo mới cho di sản văn hóa – Từ Chương trình Chiang Mai sáng tạo (Thái Lan), Tạp chí Di sản văn hóa, số 1(58), tr. 106-110.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2018), Tác động của trò chơi trực tuyến – một số quan điểm nghiên cứu trên thế giới’, Tạp chí Văn hóa học5(39)-2018, tr.33-41

- Nguyễn Thị Thu Hà (2020), Tác động của đại dịch COVID-19 lên các tổ chức văn hóa – nghệ thuật ở Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 431, 26-30, 2020

5.3. Sách (viết chung)

- Bùi Quang Thắng (Chủ biên) (2005), Văn hóa phi vật thể ở Hội An, Nxb Thế Giới, Hà Nội.

- Phan Hồng Giang (Chủ biên) (2005), Văn hóa phi vật thể ở Hà Nội, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.

- Shin Dong Kim, Hanna Cho và Yumi Jung (Biên tập) (2006), Understanding Asia (Hiểu về châu Á), Asia Culture Academy, Hàn Quốc.

- Bùi Quang Thắng (Chủ biên) (2008), 30 Thuật ngữ Nghiên cứu Văn hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Nhiều tác giả (2009), Tri thức bản địa và văn hóa sinh thái của các dân tộc người thiểu số ở Việt Nam về môi trường và bảo vệ môi trường, Nxb Thế giới, Hà Nội.

- Bùi Quang Thắng (Chủ biên) (2009), Đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và bảo vệ môi trường, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

- Trần Văn Ánh (Chủ biên) (2010), Nhân học hình ảnh, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (2016), Một số kết quả nghiên cứu khoa học 2016, Nxb. Thế giới, Hà Nội.

- Từ Thị Loan (Chủ biên), Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2017

- ICHCAP (2019), Tugging Rituals and Games: A Common Element, Diverse Approaches (Nghi lễ và trò chơi kéo co: yếu tố chung, hướng tiếp cận đa dạng), ICHCAP và Enegetic Dangjin

- Bùi Quang Thắng (Chủ biên) (2019), Văn hóa biển đảo Phú Quốc (Tuyển tập Văn hóa Biển đảo Việt Nam), Nhà xuất bản Chính trị, quốc gia sự thật, Hà Nội.

- ICHCAP (2019), “Traditional Tug-of-War Festival in Vietnam: Case Study of Huong Canh Tug-of-war Festival”, in trong Tugging Rituals and Games: A Common Element, Diverse Approaches (Nghi lễ và trò chơi kéo co: yếu tố chung,hướng tiếp cận đa dạng), ICHCAP and Energetic Dangjin, Korea

- Từ Thị Loan (2019), Internet & Tác động đến văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, H Nội

6. Khen thưởng

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (Theo Quyết định số 2570/QĐ-BVHTTDL ngày 20/07/2016) về thành tích trong việc xây dựng hồ sơ đa quốc gia ‘’Nghi lễ và trò chơi kéo co”.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Theo Quyết định số 442/QĐ-BVHTTDL) về thành tích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục 2018-2019

Nguyễn Thị Hạnh

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý Văn hóa)

chi tiết

Nguyễn Thị Tâm Hạnh

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên chính – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Đinh Văn Hạnh

Tiến sĩ

Phân viện trưởng - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Nguyễn Thị Hảo

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa.

chi tiết

*Trần Đình Hằng

Phân Viện Trưởng - Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.