Danh sách cán bộ Viện

Nguyễn Thị Hạnh

Cập nhật ngày: 19 Tháng Ba 2018

1. Sơ lược tiểu sử

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh

Năm sinh: 11/091985

Quê quán: Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Nghiên cứu viên

- Hiện đang làm việc tại: Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý Văn hóa- Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

- Học vị:

+ Cử nhân Việt Nam học/ Đại học Sư phạm Hà Nội/ Năm tốt nghiệp: 2007

+ Cử nhân Giáo dục Chính trị - VB2/ Đại học Sư phạm Hà Nội/Năm tốt nghiệp: 2008

+ Thạc sỹ Việt Nam học /Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển- Đại học quốc gia Hà Nội/ Năm bảo vệ:  2012

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh

- Trình độ Tin học: Chứng chỉ B Tin học Văn phòng.

2. Quá trình công tác 

Từ ngày 01/10/2008 đến nay: Là nghiên cứu viên tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

3. Các hoạt động đào tạo

4. Các hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

a) Chủ nhiệm đề tài cấp Viện năm 2012: Nghề làm nón làng Chuông (Thanh Oai- Hà Nội) - Thuộc Chương trình Nghiên cứu bảo tồn văn hóa Phi vật thể. Năm 2012, 2013.

b) Tham gia nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Viện từ năm 2009 đến 2016:

* Đề tài phi vật thể:

- Tham gia đề tài: Nghề làm cày bừa làng Đông Xuất (xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), năm 2009.

- Tham gia đề tài: Hội làng Tình Quang, Long Biên, Hà Nội, năm 2010.

- Tham gia đề tài: Nghề làm bánh đa Hải Phòng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng), năm 2010.

- Tham gia đề tài: Nghề làm kèn đồng ở Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định, năm 2011.

- Tham gia đề tài: Nghề chạm khắc gỗ làng Đông Giao – Hải Dương, năm 2014.

* Tham gia các dự án/đề án khác:

- Tham gia thực hiện đề tài:  Việc xuất cư và ảnh hưởng của việc xuất cư đến an sinh của gia đình và cộng đồng gốc ở nông thôn: nghiên cứu lặp lại và so sánh tại những vùng miền khác nhau ở Việt Nam (Dự án hợp tác giữa Bộ VHTT&DL với Canada, từ năm 2012).

- Tham gia thực hiện Đề án: Tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2012.

- Tham gia thực hiện đề án: Chính sách quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật (Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”). Năm 2014.

- Tham gia thực hiện đề tài: Trò chơi và Nghi lễ Kéo co - Hồ sơ đa quốc gia- nộp UNESCO xét duyệt để ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm 2014.

-  Tham gia thực hiện Đề án: Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Năm 2013, 2014.

* Nhiệm vụ khoa học cấp Viện:

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát Dư luận xã hội về lễ hội, năm 2010.

- Thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát dư luận xã hội về Lễ hội Đền Trần, năm 2010.

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát Dư luận xã hội về lễ hội, năm 2011.

- Thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát Dư luận xã hội về lễ hội, năm 2012.

- Thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát dư luận xã hội về Lễ hội Đền Trần, năm 2012.

- Tham gia nhiệm vụ khoa học cấp Viện: Chính sách văn hóa của các nước trên thế giới – khái luận một số mô hình phân tích,  năm 2014.

- Tham gia nhiệm vụ khoa học cấp Viện: Điều tra, khảo sát, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng xử văn hóa trong hoạt động thể thao, năm 2017.

* Đề tài cấp Bộ:

- Tham gia Đề tài khoa học cấp Bộ: Khảo sát Dư luận xã hội về 15 năm thực hiện Nghị quyết BCH trung ương 5, khóa VIII. (điểm khảo sát Yên Bái, Phú Thọ), năm 2013.

- Tham gia Đề tài khoa học cấp Bộ: Quản lý xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ- Bảo vệ và phát huy giá trị, đề tài nhánh thuộc chương trình “Bảo vệ và Phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”, năm 2015, 2016.

- Tham gia đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên”, năm 2017- 2018.

* Đề tài đang tham gia thực hiện:

Đề tài cấp nhà nước: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mộc bản Vĩnh Nghiêm, và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang, thời gian tham gia: 2015 - 2016.

Đề tài khoa học cấp Bộ: Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ- Bảo vệ và phát huy giá trị, đề tài nhánh thuộc chương trình “Bảo vệ và Phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”, thời gian thực hiện năm 2015- 2016.

4.2. Hội thảo khoa học

- Viết bài tham luận “Giá trị của di tích thờ nhà Trần ở Hưng Hà, Thái Bình - vấn đề bảo tồn và phát huy”, Hội thảo khoa học “Những giá trị đặc biệt của các di sản văn hóa thời Trần trên vùng đất Hưng Hà, tỉnh Thái Bình” do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà tổ chức vào ngày 17 tháng 12 năm 2013 tại Thái Bình.

- Viết chung bài tham luận “Mô hình quản lý di sản gắn với phát triển du lịch”, in trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững”, do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức tháng 12 năm 2016 tại Bắc Giang.

- Bài Tham luận “Các hoạt động phát huy di sản chùa Bổ Đà”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học (thuộc đề tài cấp Nhà nước): “Mô hình quản lý di sản, bảo tồn và phát huy giá trị mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà”. do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt tổ chức tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội.

4.3. Các công trình đã công bố

a. Sách:

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành:

- Bài viết: “Mô hình quản lý Khu di tích Đền Trần ở Hưng Hà, Thái Bình”. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. Số 402. Tháng 12/2017.  Tr 29 - 32.

5. Khen thưởng và Giải thưởng

Nguyễn Thị Tâm Hạnh

Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Đinh Văn Hạnh

Tiến sĩ

Phân viện trưởng - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Nguyễn Thị Hảo

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa.

chi tiết

*Trần Đình Hằng

Phân Viện Trưởng - Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Từ Thị Thu Hằng

Kỹ sư

Nghiên cứu viên, Trung tâm Dữ liệu di sản văn hoá

chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Khoa Sau Đại Học

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.