Danh sách cán bộ Viện

Trần Thị Hiên

Cập nhật ngày: 29 Tháng Tám 2019

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1983

Quê quán: Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Nghiên cứu viên - Khoa Sau Đại Học

Học vị: Thạc sĩ Năm bảo vệ: 2009

2. Quá trình công tác

Từ 2006 đến nay làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, cụ thể: từ năm 2006 đến tháng 3- 2008 làm tại Ban nghiên cứu Văn hóa nước ngoài, từ tháng 4-2008 đến nay làm tại Khoa Sau đại học.

3. Hoạt động đào tạo

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

4.1.1. Đề tài khoa học cấp Nhà nước

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hoá - cách mạng Thăng Long – Hà Nội. Nguyễn Chí Bền (chủ nhiệm đề tài) Đề tài KX09.09. 2009. Thành viên.

Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Phan Hồng Giang (Chủ nhiệm đề tài) Đề tài KX03 /2010. Thành viên.

4.1.2. Đề tài khoa học cấp Bộ

Xây dựng một số tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2013 (PGS.TS. Bùi Hoài Sơn chủ nhiệm). Thành viên.

Văn hóa biển đảo Tây Nam Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị, PGS.TS. Phạm Lan Oanh chủ nhiệm. Thư ký đề tài.

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn chủ nhiệm. Tham gia đề tài

4.1. Dự án Phi vật thể

Lễ hội chùa Cổ Lễ, tỉnh Nam Định, năm 2009. Chủ  nhiệm đề tài.

Lễ hội làng Đỗ Xá, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, năm 2012. Chủ nhiệm đề tài.

4.2. Hội thảo khoa học

4.2.1. Hội thảo quốc tế:

1. Vai trò của di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội đối với phát triển du lịch; Tham luận Toạ đàm Việt - Đức về "Quản lý di sản văn hoá thế giới và phát triển du lịch"; Viết cùng NCV. Vũ Hoa Ngọc tháng 3 năm 2008 .

2. Nhận diện về mối tương quan giữa gốm Bầu Trúc -Ninh Thuận với gốm Sa Huỳnh Hội thảo 100 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh viết cùng NCV. Vũ Hoa Ngọc, tổ chức tháng 7/2009 tại Quảng Ngãi.

3. Phân tích hành vi thờ cúng tổ tiên của người Việt dưới góc độ lý thuyết hành động xã hội của Max Weber, tại hội thảo: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam), Nxb, Văn hóa thông tin, 2013, viết cùng Bùi Văn Tuấn.

4. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Ví, Giặm gắn với sự phát triển của cộng đồng hiện nay trong HT quốc tế: Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại (Trường hợp dân ca Ví, Giặm Nghệ -Tĩnh), Nxb. Văn hóa dân tộc, 2015, viết cùng Ths. Vũ Hoa Ngọc.

5. Cộng đồng với việc phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long qua nghiên cứu định lượng trong HT quốc tế: Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới - nhìn từ Hoàng thành Thăng Long. Do Trung tâm Bảo tồn Di sảnThăng Long - Hà Nội phối hợp với Ủy ban Quốcgia UNESCO của Việt Nam tổ chức ngày 23/11/2015 tại Hà Nội, viết cùng NCS. Bùi Văn Tuấn.

6. Khai thác giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong HT quốc tế Hội nhập quốc tế về bảo tồn cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa, Nxb, Đại học quốc gia TPHCM, ISBN: 978-604-73-6535-7, 2018, viết cùng Bùi Văn Tuấn.

4.2.2. Hội thảo trong nước:

1. Nghiên cứu về sự tham gia của người thực hành nghi lễ trong việc góp phần bảo tồn di sản văn hóa (trường hợp Đền thờ Hai Bà Trưng và Phủ Tây Hồ trong Hội thảo: Lễ hội - nhận thức, giá trị và giải pháp quản lýdo Bộ VHTTDL và Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gian tổ chức, viết cùng ThS. Vũ Hoa Ngọc. 16/5/2012.

2. Bảo tồn và phát huy giá trị nghề dệt của người Thái (bản Khe Chi, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), trong Hội thảo: Cộng đồng các tộc người ngữ hệ Thái - Kadai ở Việt Nam truyền thống, hội nhập và phát triểnviết cùng ThS. Vũ Hoa Ngọc. 4/2012.

3. Tìm hiểu động cơ tiến tới hôn nhân ở Việt Nam hiện nay (qua nghiên cứu điều tra xã hội học tại 5 quận, huyện ở Hà Nội viết cùng Ths. Vũ Hoa Ngọc, 14/12/2012, Thông báo văn hóa, Nxb. Tri thức năm 2013.

4. Đôi nét về phẩm chất đặc trưng của người Hà Nội qua nghiên cứu định lượng trong Hội thảo: Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và phát triển con người ở thủ đô. Do Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 6/3/2014, viết cùng ThS.Vũ Hoa Ngọc.

5. Định hướng giá trị của thanh niên Nam Định trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong Hội thảo Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nxb, Văn hóa dân tộc, 2018.

4.3. Các công trình đã công bố

a. Sách:

PGS.TS. Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội, Tham gia, Nxb Hà Nội, 2010

- TSKH.Phan Hồng Giang, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn (chủ biên). Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, tham gia thực hiện, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2014 (tái bản).

- Bùi Hoài Sơn (chủ biên). Tiêu chí xây dựng lối sống của người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, tham gia, Nxb Văn hóa dân tộc, 2016.

- Bùi Hoài Sơn (chủ biên). Văn hóa biển đảo Việt Nam – quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam, tham gia, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, 2018.

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành:

- Nhận thức của người Hà Nội về các di tích lịch sử, văn hoá và thắng cảnh; Tạp chí Hoạt động khoa học của Bộ Khoa học công nghệ, số tháng 6.2007; ISSN 0866-7152; Viết cùng TS. Bùi Hoài Sơn.

Dư luận xã hội về tính thiêng của các di tích lịch sử văn hóa đối với việc bảo tồn giá trị của các di tích này ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp Phủ Tây Hồ và Đền thờ Hai Bà Trưng). Tạp chí Di sản văn hóa, số 3(48)-2014.

- Phát huy giá trị kinh tế - xã hội của di tích Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Tạp chí Di sản Văn hóa, số 1 (54) – 2016, viết cùng Bùi Văn Tuấn.

5. Khen thưởng và Giải thưởng: không

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Văn hoá

chi tiết

Bùi Trọng Hiền

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Nghệ thuật

chi tiết

Hoàng Thị Ái Hoa

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển văn hóa.

chi tiết

Bùi Thị Hoa

Thạc sỹ

Phó Phân viện trưởng - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Vũ Thị Kim Huệ

Cử nhân

Kế toán viên – Phòng Tài vụ

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.