Danh sách cán bộ Phân viện tại Tp. HCM

Bùi Thị Hoa

Cập nhật ngày: 02 Tháng Sáu 2020

1. Sơ lược tiểu sử

Họ và tên: BÙI THỊ HOA          Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1974                                              

Quê quán: thôn Giang Soi, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Phân viện trưởng - Phân viện VHNT quốc gia VN tại Tp. HCM

Học vị: Thạc sỹ Văn hóa học                  Năm bảo vệ: 2006

Học hàm:                Năm phong học hàm:

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

2. Quá trình đào tạo

2.1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

Ngành học: Ngôn ngữ học

Năm tốt nghiệp: 1997

2.2. Sau đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp. HCM

Ngành học: Văn hóa học

Năm tốt nghiệp: 2007, Thạc sỹ Văn hóa học

2017-2020: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn hóa học, ĐH Khoa học xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3. Ngoại ngữ:

Tiếng Anh (Tương đương C)

3. Quá trình công tác

- Từ 1998 đến nay: Nghiên cứu viên, Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn Hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

4.1.1. Đề tài khoa học cấp Nhà nước

4.1.2. Đề tài khoa học cấp Bộ:

1. Đề tài: Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản Thế giới, năm 2013. TS. Nguyễn Thị Hiền chủ nhiệm đề tài. Với chuyên đề: “Những thuận lợi, thách thức của công tác bảo tồn và việc áp dụng chính sách vào bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng tây nguyên (Qua nghiên cứu trường hợp Di sản văn hóa cồng chiêng người M'nông ở Dak Nông)”

2. Đề tài: Sự tác động của thực hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội vào lối sống của người Việt Nam, năm 2014. TS. Nguyễn Thị Hiền chủ nhiệm đề tài. Với chuyên đề: “Biểu hiện và tác động của thực hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội vào lối sống của người Khmer ở Sóc Trăng”

4.1.3. Đề tài khoa học cấp Tỉnh:

1. Đề tài: Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, năm 2015. Với chuyên đề: đánh giá thực trạng và đề xuất nội dung quy hoạch về các hoạt động văn hóa: “Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên; Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và hoạt động triển lãm; Hoạt động điện ảnh; Hoạt động của các Thiết chế văn hóa… đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”

2. Đề tài: Kiểm kê khoa học di sản văn hoá phi vật thể huyện Trần Văn Thời (huyện ven biển), tỉnh Cà Mau, Chương trình mục tiêu quốc gia về “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam”, tháng 12/2013 (Bảo tàng tỉnh Cà Mau thực hiện). Với chuyên đề: “Dấu ấn văn hóa biển trong đời sống văn hóa cư dân huyện ven biển Trần Văn Thời - Cà Mau”

3. Đề tài: Di sản Văn hóa Nhà Lớn Long Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao & Du Lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Năm 2014. Tham gia đề tài. Với chuyên đề: “Cơ sở lý thuyết và phương pháp tiếp cận nghiên cứu Di sản văn hóa Nhà lớn Long Sơn

4. Đề tài: Những biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình CNH - HĐH (đề tài Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) năm 2013. Thư ký khoa học và tham gia đề tài.

5. Đề tài: Kiểm kê di sản văn hóa PVT Hội đua bò Bảy Núi, An Giang (Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch), năm 2014. Thư ký khoa học và tham gia.

6. Đề tài: Xây dựng dữ liệu ngân hàng tên đường ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), năm 2014. Thư ký khoa học và tham gia.

7. Đề tài: Khảo sát tác động của tôn giáo đối với văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc Ê Đê và Gia Rai. (Chương trình của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên năm 2016). Phân viện VHNT quốc gia Việt Nam tại tp. Hồ Chí Minh và Phân viện Huế cùng thực hiện.

8. Đề tài: Văn hóa Chăm Islam An Giang trong phát triển Du lịch. (Trường ĐH Marketing Tp. HCM, Khoa Du lịch, do ThS. Vũ Thu Hiền chủ nhiệm), năm 2016.

9. Đề tài: Xây dựng thuyết minh Di tích và Danh thắng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. (Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thư ký khoa học và tham gia.

10. Đề tài: Biến đổi văn hóa ở Vĩnh Long hiện nay, (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long), năm 2018. Thư ký khoa học và tham gia.

4.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

Sách:

1. Sổ tay Hành hương đất Phương Nam (nhóm tác giả), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

2. Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian 1986-2006 (nhóm tác giả), Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2011.

3. “Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống đương đại - Nhìn từ phía cộng đồng”, trong Quản lý và khai thác Di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập, (nhiều tác giả), Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

4. “Biển trong tín ngưỡng dân gian của cộng đồng ngư dân huyện Trần Văn Thời, Cà Mau”, trong Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Nam Bộ và Nam Tây nguyên năm 2017, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

5. Biến đổi giá trị cấu trúc gia đình ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Dẫn liệu từ kết quả điều tra bốn cộng đồng: Thắng Nhì (Vũng Tàu) - Phú Mỹ (Tân Thành) - Phước Hải (Đất Đỏ) - Bàu Chinh (Châu Đức)” (Tr. 166-184); và Lực đẩy di cư và hành trình thức nhận bản sắc - nhìn từ phía diễn ngôn của người Ê đê ở Dak Lak (Qua khảo sát nghiên cứu tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Dak Lak) (Tr. 10-28). Sách Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Nam Bộ và Nam Tây Nguyên. Nxb Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2018.

6. “Chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống đương đại - nhìn từ phía cộng đồng”, In trong: Quản lý và khai thác Di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Nxb ĐH Quốc gia Tp. HCM: Hồ Chí Minh.

7. Văn hóa biển đảo Việt Nam (Văn hóa biển đảo vùng Đông Nam Bộ - tập 6), (nhóm tác giả), TS. Đinh Văn Hạnh (chủ biên), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật: Hà Nội.

8. “Hạt nhân văn hóa” hình thành văn hóa lối sống của người Khmer ở Tây Nam Bộ (Dẫn liệu từ nghiên cứu lối sống của người Khmer ở Sóc Trăng), Sách Văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nam Bộ - Những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững vùng, Tr. 348-364, Nxb Khoa học xã hội.

- Bài báo trên các tạp chí chuyên ngành:

1. Biểu tượng cây cúc chua trong cột lễ đâm trâu của người Bana Chăm ở Phú Yên, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, năm 1993.

2. Tiếp cận nghiên cứu những biến đổi trong đời sống văn hóa gia đình ở Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ CNH-HĐH (qua khảo sát bốn cộng đồng nghiên cứu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tạp chí Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu, số 1(96) - 2015.

CÁC BÀI THAM DỰ HỘI THẢO:

- Hội thảo quốc tế:

3. Tìm hiểu chữ Hiếu trong quan niệm của Nho giáo và chữ Hiếu trong quan niệm của các tôn giáo cứu thế ở Nam Bộ (Hội thảo quốc tế: Nho giáo-Tiếp cận xuyên văn hóa, do ĐH KHXH & NV tổ chức)

4. Ngôn ngữ cồng chiêng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Stiêng ở Bình Phước (Hội thảo quốc tế: Cồng chiêng trong….) do Viện VHNT QG Việt Nam tổ chức)

5. Truyền thống Hiếu đạo và Hiếu đạo trong thờ cúng tổ tiên của gia đình người Việt ở Nam Bộ (Hội thảo Quốc tế: Thờ cúng tổ tiên (nghiên cứu trường hợp thờ cúng Hùng Vương) do Viện văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức 2011

6. “Thích ứng với biển - Một bản thể luận về sinh tồn (nhìn từ đời sống biển của cộng đồng nghề cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu)”, Hội thảo Quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ, Việt Nam, Tr.93 (ISBN: 978-092-5), Nxb Đại học Cần Thơ. ĐH An Giang và ĐH Thái Lan, tổ chức giáo dục Justus-liebig universitat

7. Nghệ thuật và kỹ thuật: sức sống nghề gốm Chăm làng gốm Bàu Trúc - Ninh Thuận. Hội thảo khoa học Quốc tế về: “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” tại Ninh Thuận ngày 8 và 9-12-18, Tr. 272 - 280, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. “Tri thức truyền thống nghề biển: nhân chứng thích ứng bền vững với môi sinh biển của ngư dân làng chài Phước Hải ở Bà Rịa - Vũng Tàu”. Hội thảo Quốc tế về Xây dựng mạng lưới Di sản văn hóa Phi vật thể Biển do Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về DSVH khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP) và Trung tâm DS Hội An tổ chức 21-22/11/2019, tại Hội An.

- Hội thảo trong nước:

9. Văn hóa sử dụng thời gian rỗi trong gia đình Việt” (Hội thảo ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn Tp. HCM tổ chức);

10. Tín ngưỡng thờ nữ thần ở huyện ven biển Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - Từ góc nhìn Văn hóa biển (Hội thảo quốc gia: Thờ Mẫu - Bản sắc và giá trị do trường ĐH KHXH & NV tổ chức)

11. Đua bò - một lễ hội độc đáo của người Khmer vùng Bảy Núi, An Giang (Hội thảo quốc gia: Lễ hội đua bò-bản sắc và giá trị, do Viện và UBND tỉnh An Giang tổ chức)

12. Ý nghĩa và giá trị nhân văn của lễ hội Ooc om boc (Hội thảo quốc gia: Lễ hội đua ghe ngo do Viện và UBND Sóc Trăng tổ chức)

13. Trên dòng Mê Kong: nguồn nước thiêng và nguồn nước của sự sống - Từ góc nhìn nhân học sinh thái (Hội thảo văn hóa sinh thái Miệt vườn, do Phân viện VHNT quốc gia VN tại Tp. HCM tổ chức 2015)…

14. Từ Nhà Rông đến Nhà Rông văn hóa - những vấn đề cần quan tâm suy nghĩ (Kỷ yếu Hội thảo Nhà Rông (VICAS).

15. Những giá trị văn hóa đặc trưng và phương cách quản lý lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc - An Giang- một vài vấn đề trao đổi. (Kỷ yếu Hội thảo công tác Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam) năm 2012.

16. Dấu ấn văn hóa nghề biển của ngư dân ven biển huyện Trần Văn Thời - Cà Mau. In trong Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2016 của Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Viện nghiên cứu Văn hóa, ngày 29-11-2016.

17. Dấu ấn văn hóa truyền thống trong lễ cưới của người Chăm Islam ở An Giang. Hội thảo “Cộng đồng Islam và bản sắc văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay”. Hội thảo quốc gia Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 1-2017.

18. Tác động di cư ở Dak Lak: mưu sinh và bản sắc – nhìn từ phía diễn ngôn của người Ê Đê bản địa (qua khảo sát nghiên cứu tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Dak Lak). Hội thảo Khoa học do hai Phân viện Vicas Tp. Hồ Chí Minh và Vicas Huế tổ chức tháng 8-2016.

19. Nghề cá ở Châu Đốc, An Giang: góc nhìn diễn giải từ lịch sử - văn hóa, đăng sách kỷ yếu Hội thảo  Khoa học “Lịch sử 260 năm từ Châu Đốc đạo đến thành phố Châu Đốc (1757 - 2017)

20. Bà Chúa Xứ Núi Sam - Một biểu tượng văn hóa đa giá trị của đất và người An Giang (Dẫn liệu khảo sát và ghi nhận từ diễn ngôn của người thực hành tín ngưỡng), Hội thảo khoa học “Tín ngưỡng thờ Nữ thần và Thực hành Bóng rỗi - Địa Nàng ở Nam Bộ”; do Sở VHTTDL Đồng Nai, Hội VNDG Đồng Nai, Chi hội VNDG ĐH Văn Hóa TPHCM tổ chức ngày 23-5-2017.

21. Hãy “think different” về sản phẩm văn hóa thời công nghệ số (thử nhìn từ tạo tác sản phẩm công nghệ qua “tiểu sử của Steve Job”), Hội thảo quốc gia về “Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”, tại Lăng Cô - Huế, 21/6/2018, Tr. 272-279, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

22. Tết Nguyên tiêu ở Nghĩa Nhuận hội quán - một thực hành tín ngưỡng chuyển đổi đặc sắc. Hội thảo “Bảo tồn và phát huy lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh” năm 2019.

23. Nâng cao tri thức và xác lập hệ giá trị cá nhân trong xây dựng hệ giá trị con người việt nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội thảo “Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam” do Viện VHNT quốc gia Việt Nam tổ chức, năm 2019.

4. Phim tài liệu, chương trình Mục tiêu Bảo tồn và phát huy di sản Văn hóa PVT.

1. Viết lời bình cho các phim: Lễ hội tâm nghết của người Mơ Nông ở Đak Lak; Nghề dệt thổ cẩm của người Stiêng ở Bình Phước; Lễ hội ăn mừng lúa mới của người Ko ho ở Bắc Bình - Bình Thuận; Đám cưới của người Chăm Bà ni ở Bình Thuận; Đám cưới của người Chăm Islam ở Châu Phú-An Giang; Di sản văn hóa PVT làng nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên ở Đình Mỹ Phước thờ Đức Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang; Kinh lá Buông của người Khmer ở An Giang…

2. Viết báo cáo khoa học: Lễ hội Tâm nghết của người Mơ nông ở Dak Lak; Nghề dệt thổ cẩm của người Stiêng ở Bình Phước; Văn hóa ẩm thực trong gia đình người Việt ở An Giang; Di sản văn hóa PVT nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên ở Đình Mỹ Phước thờ Đức Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang…

3. Viết báo cáo tổng điều tra di sản văn hóa PVT tộc người Stiêng (phần phong tục tập quán); Viết báo cáo tổng điều tra Di sản văn hóa PVT tộc người Ko ho (phần phong tục tập quán).

4. Thực hiện phim Di sản: Văn hóa ẩm thực của người Việt ở An Giang; Di sản văn hóa Phi vật thể của nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên Đình Mỹ Phước thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang.

5. Thực hiện đề tài Phi vật thể năm 2018: Nghề đóng ghe Ngo của người Khmer ở Nam Bộ

6. Tham gia kiểm kê Di sản văn hóa Phi vật thể: Lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang làm hồ sơ di sản Phi vật thể Quốc gia năm 2014.

7. Tham gia Kiểm kê Di sản văn hóa Phi vật thể: Nghệ thuật làm gốm của người Chăm năm 2018

8. Tham gia Kiểm kê Di sản văn hóa Phi vật thể: Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

5. Khen thưởng:

Trần Đức Hùng

Thạc sỹ. Năm bảo vệ: 1998.

Nghiên cứu viên chính, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Đạo Thanh Quyến

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa., Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

chi tiết

Trần Thành Trung

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

chi tiết

Đoàn Thị Cảnh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.