Danh sách cán bộ Phân viện tại Tp. Huế

Trần Thanh Hoàng

Cập nhật ngày: 15 Tháng Hai 2017

1. Sơ lược tiểu sử:

Họ và tên: Trần Thanh Hoàng                 

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1980              

Nơi sinh: Thanh Chương – Nghệ An

Quê quán: Gio Châu – Gio Linh – Quảng Trị

Dân tộc: Kinh                                 

Chức vụ: Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.

2. Quá trình công tác:

Từ tháng 8/2013 đến nay: Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

3. Các công trình khoa học

3.1: Đề tài khoa học:

 1. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2005, Văn hoá làng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Hữu Thông chủ trì, đề tài NCKH&CN cấp tỉnh - Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Quảng Nam (2004-2005).
 2. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2005, Hương lệ - Hương ước làng Việt bắc miền Trung và vai trò của nó trong xây dựng đời sống văn hoá mới hiện nay, Nguyễn Hữu Thông chủ trì, đề tài NCKH cấp Bộ - Bộ Văn hoá Thông tin (2005).
 3. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2007, Di sản văn hóa người Vân Kiều ở Bắc Trung bộ, Nguyễn Hữu Thông chủ trì, Đề tài bảo tồn văn hóa phi vật thể.
 4. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2009, Người Pahi ở Thừa Thiên Huế, Nguyễn Hữu Thông chủ trì, Đề tài Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.
 5. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2009 – 2010, Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm cải thiện đời sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt ở Quảng Bình, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 – 2010 – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 6. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2011, Điều tra, khảo sát hệ thống di sản văn hóa lưu vực sông Ba (Phú Yên), Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 7. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2012, Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng chủ trì, Đề tài KHCN cấp tỉnh – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 8. Trần Thanh Hoàng (tham gia),2014, Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư ở miền Trung do xây dựng các công trình thủy điện, 2013-2014, Trần Đình Hằng chủ trì,  Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch).
 9. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2015, Phát huy định chế gia tộc và định chế làng xã truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền Trung hiện nay (nghiên cứu trường hợp của tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam). 2014-2015, Nguyễn Thị Tâm Hạnh chủ trì, Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch).
 10. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2015, Nghiên cứu giá trị đặc trưng và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sẳn truyền thống làng Việt ở Quảng Nam, Trần Đình Hằng chủ trì, Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam.

3.2. Sách:

 1. Trần Thanh Hoàng, 2004, Khảo về cổng ngõ và bình phong một số ngôi nhà cổ ở Huế, trong Tiếp cận Văn hóa Nghệ thuật Miền Trung, tập II, Nxb Thuận Hóa, 2004
 2. Trần Thanh Hoàng (viết chung), 2005, Văn hoá làng miền núi Trung bộ - giá trị truyền thống và những bước chuyển lịch sử (Dẫn liệu từ miền núi Quảng Nam), Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Huế: Nxb. Thuận Hoá.
 3. Trần Thanh Hoàng (viết chung), 2005, Tìm hiểu con người miền núi Quảng Nam, Tuyển tập, GS. Đặng Nghiêm Vạn chủ biên, Ban Dân tộc & Miền núi Quảng Nam xuất bản.
 4. Trần Thanh Hoàng (viết chung), 2006, Hải Cát đất và người, Nxb Thuận Hóa, Huế.
 5. Trần Thanh Hoàng (viết chung), 2007, Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung bộ (dẫn liệu từ làng xã ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), (Nguyễn Hữu Thông chủ biên), Nxb Thuận Hóa, Huế.
 6. Trần Thanh Hoàng, 2009, Thái độ của giới trẻ dân tộc thiểu số đối với văn hóa truyền thống tộc người hiện nay (nghiên cứu từ Trường Dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế), trong Thông báo Văn hóa Dân gian. Nxb Từ điển Bách Khoa.
 7. Trần Thanh Hoàng (viết chung), 2012, Bia mộ thời chúa Nguyễn trên đất Quảng Điền: giá trị lịch sử và văn hóa, trong “Lịch sử và văn hoá vùng đất Quảng Điền”, Huế, Nxb. Thuận Hoá, 2012.
 8. Trần Thanh Hoàng (tham gia), 2014, Mỹ thuật thời chúa Nguyễn dẫn liệu từ di sản lăng mộ, Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Nxb Thuận Hóa, Huế.

3.3. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành:

 1. Trần Thanh Hoàng, 2009, Cồng chiêng trong đời sống của người Katu (khảo sát ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế), trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á, Viện VHNT.
 2. Trần Thanh Hoàng, 2010, Huế điểm đến của những mô hình du lịch thiện nguyện. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (80), (Sở KHCN – TT Huế).
 3. Trần Thanh Hoàng (viết chung), 2011, “Con đường di sản thành cổ” Trung bộ Việt Nam: Nhận diện giá trị và xác định vai trò trong phát triển du lịch. Trong Hội thảo khoa học Quốc tế: Di sản Văn hóa Nam trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc t ế.
 4. Trần Thanh Hoàng (viết chung), 2013, Về mộ tư liệu đặc biệt ở làng biển Tân Đảo – Xã Ninh Ích – Ninh Hòa, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sưu tầm nghiên cứu những giá trị đặc trưng văn hóa biển, đảo ở Khánh Hòa.
 5. Trần Thanh Hoàng, 2014, Festival bốn mùa, Hội thảo Văn hóa Miền trung vấn đề nghiên cứu và đào tạo, Phân viện VHNTQGVN tại Huế.
 6. Trần Thanh Hoàng, 2014, Văn hóa truyền thống tộc người dưới tác động của quá trình tái định cư (Nghiên cứu trường hợp thôn tái định cư Căn Tôm 2 – Thủy điện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Di sản Văn hóa và di sản Thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung: Bảo tồn và phát huy giá trị, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
 7. Trần Thanh Hoàng, 2015,  Không gian tâm linh cộng đồng – Gươl của người Cơ tu dưới tác động của quá trình di dân tái định cư thủy điện, trong Hội thảo Khoa học Vấn đề di sản văn hóa Tôn giáo ở miền Trung, Viện Tôn giáo 2015

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH HIỆN NAY

- Biến đổi văn hóa của các tộc người thiểu số Trường Sơn – Tây Nguyên hiện nay.

 

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế

chi tiết

Võ Vinh Quang

Tiễn sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.                                                

chi tiết

Nguyễn Dũng

Nhân viên lái xe tại Phân viện văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế

chi tiết

Lê Thị Như Khuê

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.