Danh sách cán bộ Phân viện tại Tp. Huế

Lê Anh Tuấn

Cập nhật ngày: 15 Tháng Hai 2017

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1977

Quê quán: Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

Học vị:  Tiến sĩ                 Năm: 

2. Quá trình công tác

Công tác tại Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế từ năm 2000.

3. Hoạt động khoa học

3.1. chủ trì đề tài NCKH

Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm cải thiện đời sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Chứt ở Quảng Bình, năm 2010, của Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (Bộ VH-TT-DL).

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình cải thiện đời sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt ở Quảng Bình, năm 2011, của Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (Bộ VH-TT-DL).

- Kiểm kê khoa học Di sản văn hóa phi vật thể bài chỏi tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2012, của Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (Bộ VH-TT-DL).

1.2. tham gia đề tài NCKH

Phát huy định chế gia tộc và định chế làng xã truyền thống vào xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền Trung, năm 2013-2014, Đề tài NCKH cấp bộ (Bộ VHTTDL) Viện VHNT quốc gia Việt Nam.

- Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản Thế giới, năm 2013-2014, Đề tài NCKH cấp bộ (Bộ VHTTDL) Viện VHNT quốc gia Việt Nam.

- Bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS vùng di dân tái định cư ở miền Trung do xay dựng các công trình thủy điện, năm 2013-2014, Đề tài NCKH cấp bộ (Bộ VHTTDL) Viện VHNT quốc gia Việt Nam.

- Sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay: nguyên nhân và giải pháp khắc phục, năm 2014-2015, Đề tài NCKH cấp bộ (Bộ VHTTDL) Viện VHNT quốc gia Việt Nam.

1.3. tham gia Hội thảo

Những tác động của toàn cấu hóa và hội nhập đối với vấn đề xác định thành phần tộc người hiện nay, Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012, Viện Dân tộc học.

- Bảo tồn tri thức bản địa vùng đầm phá Thừa Thiên Huế: Nhìn từ góc độ tác động của biến đổi khí hậu. HTKH quốc tế: “Bảo tàng với Di sản văn hóa ở lưu vực sông Mê Công và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu”. Huế, ngày 10/6/2012 đến ngày 13/6/2012.

- Di sản kiến trúc cộng đồng của người Katu ở vùng Trường Sơn: Những giá trị nghệ thuật-văn hóa và vấn đề bảo tồn trong bối cảnh hiện nay, Hội thảo: Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên khu vực Bắc trung bộ: Bảo tồn và phát huy giá trị. Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam – UBND TỈNH NGHỆ AN. THÁNG 7/2013.

Phát triển cộng đồng vùng dân tộc thiểu số ở miền núi Trung bộ: những vấn đề đối diện, Hội thảo quốc tế: KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG VÀ CỘNG ĐỒNG. Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Khoa học Huế -  Trường Sau Đại học nghiên cứu môi trường toàn cầu (GSGES) Đại học Kyoto, tháng 9/2013.

- Bảo tồn nghệ thuật diễn xướng truyền thống trong xã hội đương đại: vai trò của hoạt động đào tạo và truyền nghề (Nghiên cứu trường hợp Ca Huế), Hội thảo: Bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca (trường hợp Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh). Tp. Vinh, Nghệ, ngày 14-15/5/2014. UBND tỉnh NGhệ An-Viện VHNTQGVN.

- Bài chòi Thừa Thiên Huế: Đặc điểm, thực trạng và vấn đề bảo tồn - phát huy giá trị, Viện Âm nhạc Việt Nam - Hội thảo “Giá trị Bài Chòi và vấn đề bảo tồn”, Huế, ngày 14/11/2014.

- Tín ngưỡng hiến sinh và lễ hội đâm trâu: Dấu ấn văn hóa tộc người Cơtu vùng Trường Sơn-Tây Nguyên, Kỷ yếu hội thảo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo – Phân viện VHNTQGVN tại Huế, 7/2015.

- Từ quan niệm đến thực hành nghi lễ tang ma: Tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của nhóm Việt-Mường ở Bắc Trung bộ (Trường hợp nhóm người Chứt ở miền Tây Quảng Bình), Kỷ yếu hội thảo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo – Phân viện VHNTQGVN tại Huế, 7/2015.

- Nghiên cứu và phát triển các cộng đồng DTTS vùng Trường Sơn: Cơ sở tiếp cận , thực trạng và những vấn đề đặt ra, Kỷ yếu hội thảo, Viện Hàn lâm KHXH Việt nam – Viện KHXH vùng Trung bộ, Đà Nẵng, 9/2015.

- Tìm kiếm mô hình “Phát triển kinh tế - Bảo tồn văn hóa” cho DTTS vùng  Trung bộ (Nghiên cứu ở vùng DTTS miền núi Quảng Bình), Hội nghị Thông báo Dân tộc học Viện Dân tộc học Việt Nam năm 2015.

- Luật tục và chính sách đối với đất rừng vùng DTTS Trung bộ: Tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra, Hội nghị Thông báo Dân tộc học Viện Dân tộc học Việt Nam năm 2015.

- Một số vấn đề và hướng tiếp cận trong nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Miền Trung, Kỷ yếu Hội thảo, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế-Đại học Quảng Bình-TT Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Huế, 3/2016.

- Một số biến đổi trong đời sống tín ngưỡng gia đình các DTTS vùng TĐC thủy điện miền núi Trung bộ, Kỷ yếu Hội thảo, Viện Tôn giáo-Phân viện VHNTQGVN tại Huế-Sở VH-TT-DL Quảng Nam, 7/2016.

- Bảo tồn bản sắc văn háo nhóm Katuic ở Trường Sơn – tây Nguyên: Giá trị và vai trò biểu tượng cột tế Xơnur trong nghi lễ hiến sinh của người Cơtu, Kỷ yếu Hội thảo, Viện KHXH vùng Tây Nguyên-Cơ quan đại diện VP Bộ VH-TT-DL tại TP. Đà Nẵng, 7/2016.

- Thực trạng biến đổi và vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống: Nghiên cứu ở cộng đồng đi dân TĐC thủy điện miền núi trung Bộ, Kỷ yếu Hội thảo, Phân Viện VHNTQG Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh-Phân Viện VHNTQG Việt Nam tại Huế, 8/2016.
1.4. Các ấn phẩm sách xuất bản

Bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống trong bối cảnh đương đại: Nghiên cứu trường hợp lễ hội hiến sinh trâu của nhóm Katuic ở miền Trung Việt Nam, Tác giả/Tuyển tập, Nxb. Văn hóa Thông tin, 2012.

- Ẩm thực truyền thống của các tộc người thiểu số vùng phía Tây Thừa Thiên Huế (Tuyển tập Thông báo Văn hoá 2011 – 2012.), Tác giả/Tuyển tập, Nxb. Tri Thức, 2013.

- Mỹ thuật thời chúa Nguyễn, Đồng tác giả, Nxb. Thuận Hóa, 2014.

- Kiến trúc truyền thống và Cộng đồng, Đồng tác giả, Nxb. Thuận Hóa, 2014.

1.5. Các bài viết tạp chí

Du lịch sinh thái - văn hóa tộc người: Hướng phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa ở miền núi tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng, số 27, năm 2012.

- Đời sống của người Katu sau TĐC thủy điện A Vương: Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Tạp chí Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng, năm 2014.

- Tìm hiểu đặc điểm tạo hình và ý nghĩa biểu tượng của cột đâm trâu dân tộc Cơtu ở Quảng Nam, tạp chí Văn hóa học, số 1/(11), năm 2014.

- Vai trò của rừng tâm linh trong đời sống các dân tộc thiểu số miền núi Trung Bộ Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3/(153), năm 2016.

- Nghi lễ hiến sinh và biểu tượng cột tế Xơnur: Giá trị văn hóa tộc người Cơtu vùng Trường Sơn, tạp chí Văn hóa học, số 4/(26), năm 2016.

- Biểu tượng cột tế Xơnur trong không gian xã hội tộc người Cơtu vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8/(197), năm 2016.

- Cột tế trâu (X’nu) của dân tộc Cơtu ở vùng Trường Sơn: Motif trang trí và ý nghĩa biểu tượng, Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, số 1/2016.

1.5.  tham gia các hội đồng phản biện đề tài NCKH

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Aza và điệu múa truyền thống Azakooh của dân tộc Tà ôi, huyện A Lưới, TT Huế, thuộc Chương trình mục tiêu QG về Văn hóa năm 2012, của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Vấn đề hưởng dụng đất của đồng bào thiểu số ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, TT Huế, thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế, năm 2013, của Đại học Huế.

- Hệ thống di tích văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Nam: Đặc trưng và các mối quan hệ. thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế, năm 2013, của Đại học Huế.

- Đánh giá tác động của chính sách giai đất giao rừng đến sinh kế của người Cơtu và Tà ôi, huyện A Lưới, TT Huế, thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế, năm 2013, của Đại học Huế.

2. Hoạt động giảng dạy

Giảng dạy môn Dân tộc học địa cương và Văn hóa các DTTS ở Trường Sơn – Tây Nguyên, trường Đại học Phan Chu Trinh, năm 2011.

3. Giải thưởng công trình xuất bản

Giải Bạc Sách Hay Toàn quốc năm 2005 của Hội xuất bản Việt Nam, công trình “Katu - Kẻ sống đầu ngọn nước” (đồng tác giả, NXb. Thuận Hóa).

- Giải nhất của Hội Nhân học và Dân tộc học Việt Nam năm 2006, công trình “Văn hóa làng miền núi Trung bộ Việt Nam – giá trị truyền thống và những bước chuyển lịch sử” (đồng tác giả, NXb. Thuận Hóa).

- Giải vàng Sách Hay Toàn quốc năm 2007, của Hội xuất bản Việt Nam, công trình “Văn hoá làng miền núi Trung bộ - giá trị truyền thống và những bước chuyển lịch sử” (đồng tác giả, NXb. Thuận Hóa).

- Giải Nhì B của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam năm 2008, công trình “Mạch sống hương ước làng Việt Trung bộ”  (Dẫn liệu từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên)” (đồng tác giả, NXb. Thuận Hóa).

- Giải thưởng Cố Đô lần IV của Hội LHVHNT Thừa Thiên Huế năm 2010, công trình “Mạch sống hương ước làng Việt Trung bộ”  (Dẫn liệu từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên)” (đồng tác giả, NXb. Thuận Hóa).

- Giải Ba B của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam năm 2011, công trình “Từ kẻ Đôộc đến Phước Tích: chân dung ngôi làng gốm cổ bên dòng Ô Lâu” (đồng tác giả, NXb. Thuận Hóa).

- Giải B Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần 2 năm 2011, Cụm công trình Tiếp cận Văn hóa Nghệ thuật vùng Huế và miền Trung (đồng tác giả, NXb. Thuận Hóa).

- Giải Đồng sách hay, Hội xuất bản Việt Nam năm 2015, công trình “Mỹ thuật thời Chúa Nguyễn”, (đồng tác giả, NXb. Thuận Hóa). 

Lê Thọ Quốc

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

chi tiết

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.

chi tiết

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế

chi tiết

Võ Vinh Quang

Tiễn sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế.                                                

chi tiết

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.