Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Tâm Hạnh

Cập nhật ngày: 26 Tháng Chín 2014

I. Thông tin cá nhân

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm Hạnh
  • Giới tính: Nữ
  • Ngày sinh: 16 - 6 - 1982
  • Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
  • Quê quán: Phong Hòa - Phong Điền - Thừa Thiên Huế
  • Dân tộc: Kinh
  • Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phân viện VHNT VN tại Huế
  • Địa chỉ liên lạc: Số 06 Nguyễn Lương Bằng - Tp. Huế
  • Điện thoại di động: 0914.313.514

II. Luận án tiến sĩ

- Mã số: 62 31 06 40
- Hướng nghiên cứu: Gia phong trong đời sống văn hóa xứ Huế
- Chuyên ngành: Văn hóa học
- Người hướng dẫn: TS. Trần Đình Hằng TS. Đinh Văn Hạnh
- Nơi bảo vệ: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

III. Hoạt động khoa học

1. Tham luận Hội thảo

1. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2005), “Hành trình phục dựng Hương ước làng Lộc An”, Hội thảo Nghiên cứu văn hóa Việt Nam - những vấn đề lí luận và thực tiễn, Hà Nội, Bộ văn hóa thông tin - Viện Văn hóa Thông tin, ngày 24 tháng 12.

2. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2006), “Ca Huế trên sông Hương trước thách thức của cuộc sống hiện đại/ Hue Traditional song on the Huong River and the threat of modern life, Singapore Graduate Forum on Southeast Asia Studies ASEAN Graduate Forum (28 – 29 July), Asia Research Institute, National University of Singapore.

3. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2007), “Vấn đề phục hồi và phát triển ngành nghề truyền thống Huế - trường hợp gốm Phước Tích”, trong Hội thảo 320 năm làng nghề thủ công truyền thống Huế, Huế: UBND thành phố Huế.

4. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2010), “Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ”, Tham luận hội thảo Quốc tế: “Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp hội gióng)”, Hà Nội: UBND Tp.Hà Nội - Bộ văn hóa thể thao và du lịch - Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2010.

5. Nguyễn Thị Tâm Hạnh, Hoàng Thị Ái Hoa (2011), “Thế ứng xử của người Việt trên vùng đất mới qua nghi lễ cúng đất”, trong Di sản văn hóa Nam trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế [Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế], Phú Yên: Bộ văn hóa thê thao và du lịch - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

6. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2012), “Quốc tử giám đốc học Nguyễn Thế Trực [1745 – 1808]: người làm quan trải ba triều đại (Chúa Nguyễn - Tây Sơn - Nguyễn Huệ)”, Hội thảo Khoa học Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình, Hội KHLS Việt Nam – UBND tỉnh Quảng Bình – Viện VHNT Việt Nam, Quảng Bình, ngày 30/07/2012.

7. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2012), “Yếu tố không gian và thời gian trong tri thức biển của ngư dân Thuận An”, Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tàng với di sản văn hóa ở lưu vực sông Mê công và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu Huế, 6/2012.

8. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2013), “Giáo dục Tứ đức trong gia đình Huế qua hai bài Vè dạy con”, trong Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên Văn hóa, Hội thảo Khoa học Quốc tế, Tp. HCM: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Sư phạm Đài Loan, 01 tháng 06/2013.

9. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2013), “Hóa thạch của diễn xướng cung đình ở các làng ven đô: giá trị và những thay đổi thích ứng trong bối cảnh hiện nay (Khảo sát ở làng Điếu Ngao [Quảng Trị] và Phò Trạch [Thừa Thiên Huế])”, trong Hội thảo 10 năm thực hiện công ước bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của Unesco: Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai, Quảng Nam, tháng 7/2013.

10. Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2013), “Yếu tố cộng đồng trong lễ cũng 23 tháng 05 ở miếu Âm hồn Thành Nội Huế”, Hội thảo khoa học quốc tế: Kiến trúc truyền thống và cộng đồng, Huế: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế - Đại học Kyoto - Trường Đại học khoa học Huế, tháng 9/2013.

2. Sách, Tạp chí

Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Trần Đình Hằng, Lê Anh Tuấn, Tôn Nữ Khánh Trang, Nguyễn Thị Tâm Hạnh...(2006), Hải Cát đất và người, Huế: Nxb. Thuận Hóa.

Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Hữu Thông (Chủ biên), (2006), Văn hóa Việt Nam - tổng mục lục các công trình nghiên cứu (tập 1: Những vấn đề chung), Huế: Nxb. Thuận Hóa.

Nguyễn Hữu Thông, Trần Đình Hằng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tâm Hạnh... (2007), Mạch sống của hương ước trong làng Việt Bắc Trung Bộ (Dẫn liệu từ làng xã các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), Huế: Nxb. Thuận Hoá.

Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Tâm Hạnh ... (2007), Nhạc lễ Phật giáo Huế (phim), Huế: Phân viện Nghiên cứu Văn hoá thông tin tại Huế.

“Quá trình đô thị hoá và sự biến đổi cấu trúc xã hội các làng nội thành Huế - Dẫn liệu từ phường Trung Tích” trong Thay đổi của văn hoá truyền thống ở Thừa Thiên Huế: Tiếp cận nhân loại học và sử học trong và ngoài nước, Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế - Viện nghiên cứu Văn hoá Châu Á - Đại học Toyo - Nhật Bản, Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, 2009.

Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2012), “Sắc thái ẩm thực Huế qua hệ thống ngôn từ trong “Thực phổ bách thiên, Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 02 (91).

Nguyễn Hữu Thông, Trần Đình Hằng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tâm Hạnh... Từ kẻ Đôộc đến Phước Tích: chân dung một ngôi làng cổ bên dòng Ô Lâu, Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2010.

3. Các để tài dự án đã chủ nhiệm, tham gia

- Chủ nhiệm đề tài cấp Viện: Làng Di sản Phước Tích, năm 2009-2010.

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Phát huy định chế gia tộc và định chế làng xã truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền Trung (Nghiên cứu trường hợp của tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam), (Đang thực hiện).

- Tham gia đề tài cấp Viện: Nhạc lễ Phật giáo ở Huế, năm 2005-2006.

- Tham gia đề tài cấp Viện: Lễ hội cầu ngư ở làng Thai Dương Hạ, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, năm 2007-2008.

- Tham gia đề tài cấp Viện: Sưu tầm di sản âm nhạc cổ truyền ở làng Điếu Ngao - Quảng Trị, năm 2008-2009.

- Tham gia đề tài cấp Viện: Lễ hội Bà Thu Bồn - tỉnh Quảng Nam, năm 2010-2011.

- Tham gia đề tài cấp Viện: Điều tra di sản võ thuật cổ truyền ở Thừa Thiên Huế, năm 2010-2011.

4. Các giải thưởng về khoa học

- (2008), Giải Nhì B cho công trình sách Mạch sống hương ước làng Việt Trung bộ (Dẫn liệu từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên) của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

- (2009), Giải Đồng sách hay của Hội xuất bản sách Việt Nam cho công trình sách Nhạc lễ Phật giáo xứ Huế.

- (2011), Giải Ba B cho công trình sách Từ Kẻ Độôc đến Phước Tích: chân dung một ngôi làng cổ bên dòng Ô Lâu của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

- (2011), Giải B Giải thưởng Cố đô về Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ hai (2011) cho cụm công trình Tiếp cận văn hóa vùng Huế và miền Trung (gồm 6 công trình sách xuất bản).

 

 

 

 

Đặng Thị Phương Anh

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Khai thác trò chơi dân gian của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ phục vụ phát triển du lịch văn hóa.

Bùi Thục Anh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ứng xử văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Văn nghệ sĩ Việt Nam (Giai đoạn 1954 – 1969)

Trần Thị Biển

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu tạo hình nhang án đá hoa sen hình hộp thời Trần (thế kỷ XIV) trong mỹ thuật truyền thống của người Việt.

Nguyễn Đức Bình

Mã số: 62 21 20 01
Hướng nghiên cứu: Phân loại trang trí kiến trúc đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ Việt Nam

Phạm Thị Thủy Chung

Mã số: 62 31 70 71
Hướng nghiên cứu: Ứng xử với hiện vật thiêng (qua nghiên cứu một số hiện vật tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)

Hoàng Minh Của

Mã số: 62 21 02 21
Hướng nghiên cứu: Giá trị Nghệ thuật trong tranh Quảng Cáo ngoài trời Việt Nam( Nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội).

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.