Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam giai đoạn 2014-2017.

PGS. TS. Từ Thị Loan

Cập nhật ngày: 12 Tháng Năm 2016

1. Sơ lược tiểu sử

- Năm sinh: 1962
- Quê quán: Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội
- Dân tộc: Kinh
- Chức vụ: Viện trưởng
- Học vị: Tiến sĩ Năm bảo vệ: 1992
- Học hàm: Phó giáo sư; Năm phong: 2013

2. Quá trình công tác

- 1984 - 1989: Giảng viên Trường Viết văn Nguyễn Du (Đại học Văn hóa Hà Nội).

- 1989 - 1992: Nghiên cứu sinh tại Viện Văn học Makxim Gorki, Matxcơva, Liên bang Nga.

- 1993 - 2002: Thực tập sinh cao cấp và cộng tác viên khoa học tại Viện Hàn lâm khoa học Nga.

- 2003 - 2004: Nghiên cứu viên Ban Văn hóa Thông tin, Viện Văn hóa Thông tin (nay là Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam).

- 2004 - 2007: Phó Trưởng ban Lý luận và Lịch sử Văn hóa.

- 2007 - 2010: Trưởng ban Lý luận và Lịch sử Văn hóa.

- 2011 - 2012: Trưởng Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế.

- 2012 - 2014: Phó Viện trưởng

- Từ 2014 - 2017 Q.Viện trưởng

3. Hoạt động đào tạo

- Là giảng viên Trường Viết văn Nguyễn Du, Đại học Văn hóa Hà Nội từ 1984 - 1989.

- Từ năm 2004 đến nay tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh và giảng dạy tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

- Từ năm 2010 đến nay là giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

- Đã hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh và 2 học viên cao học.

- Tham gia nhiều hội đồng chấm luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ trong và ngoài Viện.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

- Tổng quan các công trình lí luận văn hoá nước ngoài được giới thiệu ở Việt Nam từ sau thời kỳ Đổi mới. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, 2005, chủ nhiệm đề tài.

- Nghiên cứu giá trị ca dao, dân ca vùng mỏ, vùng biển Quảng Ninh và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Sở Khoa học- Công nghệ Quảng Ninh, 2012, chủ nhiệm đề tài.

Tác động của các loại hình giải trí thông qua các phương tiện truyền thống mới đến lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2013, chủ nhiệm đề tài.

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, năm 2008, thư ký đề tài.

Xây dựng nhân cách văn hóa cho con người Việt Nam – Những bài học kinh nghiệm trong lịch sử,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2010, thành viên tham gia.

- Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2008, thư ký.

Chủ nhiệm các đề tài thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa nhằm sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

+ Lễ hội làng Đò, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, năm 2005.

Lễ hội chiến thắng Như NguyệtBắc Ninh, năm 2006.

+ Lễ hội làng Liên Trì, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, năm 2006.

+ Kiểm kê khoa học làng tranh dân gian Đông Hồ, năm 2010.

+ Kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể "Bài Chòi" tỉnh Phú Yên, năm 2011.

- Chủ nhiệm các dự án xây dựng Quy hoạch cho các tỉnh:

Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020. UBND tỉnh Thanh Hóa, 2007.

Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2015 và định hướng đến năm 2020. UBND tỉnh Thái Nguyên, 2008.

+ Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2020. UBND tỉnh Sơn La, 2009.

+ Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. UBND tỉnh Thanh Hóa, 2011.

Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. UBND thành phố Hải Phòng, 2013.

4.2. Hội thảo khoa học

a. Hội thảo khoa học quốc tế:

- Dân ca quan họ trong đời sống văn hóa cộng đồng và vấn đề bảo tồn, phát huy. Hội thảo “Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại (qua trường hợp dân ca Quan họ ở Bắc Ninh, Việt Nam), Hà Nội, 29-30/3/2006.

Sông Hồng ở Hà Nội và những biến đổi môi trường sinh thái - nhân văn. Hội thảo "Văn hóa tộc người và văn minh sinh thái dọc lưu vực sông Hồng”, Vân Nam, Trung Quốc, tháng 2/2008.

Những vấn đề về lý luận và lịch sử văn hoá ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo “Văn hóa - Thông tin trong bối cảnh hội nhập và phát triển” tại Viên Chăn, Lào, tháng 31/7/2008.

Tìm mộ bằng ngoại cảm trong xã hội Việt Nam đương đại, Hội nghị thường niên của Hội Nhân học Hoa Kỳ, San Francisco, tháng 11/2008.

Tiếp xúc văn hoá Việt - Nga thời kỳ hội nhập và phát triển. Hội thảo Việt Nam học lần thứ 3, Hà Nội, tháng 12/2008.

Di sản văn hóa Sa Huỳnh với việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Hội thảo “100 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh”, Quảng Ngãi, 24 - 25/7/2009.

Những cơ hội và thách thức đối với việc bảo tồn văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên trong bối cảnh đương đại. Hội thảo "Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”. Pleiku, 11/2009.

Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền, Hội thảo “Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng)”, Hà Nội, 2010.

Di sản văn hóa Nam Trung Bộ trong thời kỳ hội nhập. Hội thảo “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế”. Phú Yên, 2/4/2011.

Tục thờ Hùng Vương trong hệ thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Hội thảo “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội Việt Nam đương đại (Nghiên cứu trường hợp thờ cúng Hùng Vương)”. Phú Thọ, 12-13/4/2011.

- Di sản văn hóa trước thách thức của biến đổi khí hậu, Hội thảo “Bảo tàng và Di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, Huế, 2012.

Tác động của các loại hình giải trí trên các phương tiện truyền thông mới đến lối sống con người Việt Nam thời kỳ hội nhập, Hội thảo Việt Nam học lần thứ tư “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”Hà Nội, 26-28/11/2012.

Tranh dân gian Đông Hồ - một di sản quý của văn hóa Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu so sánh nhân văn Đài - Việt”, Đài Loan, 2013.

- Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam và Liên bang Nga, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển giữa Việt Nam - ASEAN với Liên bang Nga: thực trạng và triển vọng”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2014.

- Văn hóa biển đảo vùng Đông Bắc: Bảo vệ và phát huy giá trị, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”, Nha Trang, 2015.

b. Hội thảo khoa học quốc gia:

- Một số công trình và ph­ương pháp nghiên cứu lịch sử văn hoá Việt Nam. Hội thảo “Lịch sử văn hoá Việt Nam - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy”, Hà Nội, 2004.

- Bảo tồn và khai thác di sản văn hoá thế giới ở Quảng Nam. Hội thảo "Văn hoá nghệ thuật Miền Trung - Thành tựu và vấn đề", Huế, 12/ 2004.

- Một số vấn đề và bất cập trong việc giới thiệu lí luận văn hoá n­ước ngoài vào Việt Nam hiện nay. Hội thảo “Nghiên cứu văn hoá Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Hà Nội, 24/12/ 2005.

Lễ hội Lam Kinh - Một h­ướng đi mới trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá. Hội thảo “Phục hồi lễ hội Lam Kinh – Lý luận và thực tiễn”, Thanh Hoá, 20/10/2005.

Đồ lưu niệm trong phát triển du lịch. Hội thảo khoa học “Sản phẩm văn hoá và phát triển du lịch bền vững”. Huế, 6/ 2006.

Phố cổ Hà Nội và vấn đề bảo tồn, phát huy. Hội thảo “Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá - cách mạng tiêu biểu của thủ đô Hà Nội”. Hà Nội, 12/5/2007.

Công nghệ GIS với việc Quản lý di sản văn hoá và phát triển du lịch (qua trường hợp đô thị cổ Hội An). Hội An tháng 3/2008.

Một cách nhận diện về văn hoá học. Hội thảo “Những vấn đề về văn hóa học hiện nay”. Hà Nội, 10/2008.

Tác động của bối cảnh hội nhập quốc tế đối với các ngành nghệ thuật ở Việt Nam. Hội thảo “Văn học nghệ thuật Việt Nam thời kỳ hội nhập”. TP. Hồ Chí Minh, 11/2008.

Di sản văn hóa thời Lý ở Bắc Ninh. Hội thảo “Quê hương Bắc Ninh với vương triều Lý”Bắc Ninh, 8/4/2010.

Giữ gìn di sản văn hóa Hồ Chí Minh qua lễ hội làng Sen. Hội thảo “30 năm lễ hội làng Sen với việc bảo tồn và phát huy di sản Hồ Chí Minh”. Nghệ An, 26/5/2011.

Di sản văn hóa và phát triển du lịch biển đảo ở Khánh Hòa. Hội thảo “Văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa”. Nha Trang, 15/6/2011.

- Di sản văn hóa thời Trần trên đất Hưng Hà – Giá trị và việc bảo tồn, phát huy. Hội thảo khoa học "Những giá trị đặc biệt của các di sản văn hóa thời Trần trên vùng đất Hưng Hà, Thái Bình”, 2013.

Ba nguyên tắc lớn trong Đề cương văn hóa Việt Nam, Hội thảo khoa học „70 năm Đề cương văn hóa Việt Nam”, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà Nội, 2013.

- Đời sống văn hóa, môi trường văn hóa: Một số vấn đề lý luận và nhận thức, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đời sống văn hóa, môi trường văn hóa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Viện Văn hóa, Đại học Văn hóa Hà Nội, 2015.

4.3. Các công trình đã công bố

a. Sách:

Ca dao, dân ca vùng mỏ và vùng biển Quảng Ninh, Nxb Lao động, H., 2013.

Nghiên cứu Truyện Kiều - Những năm đầu thế kỷ XXI. Nxb Giáo dục, H., 2009, (viết chung).

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2010, (viết chung).

Về lịch sử văn hóa Việt Nam, Nxb Lao động, H., 2013 (viết chung).

- Bảo tồn di sản văn hóa làng tranh dân gian Đông Hồ, Sở VHTTDL Bắc Ninh, 2013 (viết chung).

Phẩm chất phụ nữ Việt Nam truyền thống và hiện đại, Nxb Chính trị Hành chính, Hà Nội, 2013 (viết chung).

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành:

Bàn về tiểu văn hoá thanh niên, tạp chí Xã hội học, số 3/ 2004.

Một cách nhìn mới về thuyết vạn vật hữu linh, tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 7/ 2004.

Đề cương văn hoá Việt Nam - 60 năm nhìn lại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “60 năm đề cương văn hoá Việt Nam”, Viện Văn hóa - Thông tin, H., 2004.

Từ giới trí thức Nga nghĩ về trí thức bình dân, tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 12/ 2004.

Nhà rông trong đời sống đương đại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nhà rông, nhà rông văn hoá”, Viện Văn hóa - Thông tin, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, Hà Nội, 2004.

Propp và cấu trúc luận, tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 7/ 2005.

- Dân ca quan họ trong đời sống văn hóa cộng đồng và vấn đề bảo tồn, phát huy, Sách “Không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh – Bảo tồn và phát huy”, Viện VHTT – Sở VHTT Bắc Ninh, H., 2006.

Tình hình giới thiệu lí luận văn hoá nước ngoài vào Việt Nam, tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 2/ 2006.

Nguyễn Du và Truyện Kiều ở nước ngoài, tạp chí Nhà văn số 3/2006.

Nhà lý luận tiên phong của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Nhà văn hoá Trường Chinh”, Viện Văn hóa Thông tin xuất bản, Hà Nội, 2007.

Luật tục ở Việt Nam và Adat ở Indonesia – Một cái nhìn tham chiếu, tạp chí Văn hoá nghệ thuậtsố 2/2007.

Red River and Changes of Ecological and Human Environment in Hanoi, Vietnam Social Sciences volum 3 (125)/ 2008.

Giao lưu văn hoá Việt – Nga, thành tựu và vấn đề, tạp chí Văn hoá nghệ thuật số 293, tháng 11/2008.

Về hai tiểu vùng văn hóa Thăng Long – Hà Nội và Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Nxb Tổng hợp TP. HCM, 2010.

Cộng đồng, chủ thể của hoạt động lễ hội, tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 318, tháng 12/ 2010.

Dấu ấn Thăng Long trong cuộc đời và thi ca Nguyễn Du, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đại thi hào Nguyễn Du và các danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền với Thăng Long – Hà Nội”, Nxb Văn hóa Thông tin, H., 2011.

Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng), Nxb Văn hóa Thông tin, H., 2012.

Some Models of Traditional Festival Management and Organization, Vietnam Social Sciences volum 5 (151)/ 2012.

- Khai thác di sản văn hóa trong phát triển du lịch biển đảo ở Khánh Hòa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Văn hóa Biển Đảo ở Khánh Hòa”, Nha Trang, 2/2012.

- Tác động của các loại hình giải trí trên các phương tiện truyền thông mới đến lối sống con người Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế, Tạp chí Văn hóa học số 4/2012.

- Di sản văn hóa Nam Trung Bộ trong phát triển du lịch Nam Trung Bộ thời kỳ hội nhập, Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 27/2012.

Một số mô hình tổ chức, quản lý lễ hội cổ truyền, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 10/2012.

- Khai thác di sản văn hóa trong phát triển du lịch biển đảo ở Khánh Hòa. Kỷ yếu Hội thảo “Văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa”, Nha Trang, 2012.

Cultural heritage confronting climate change, International Conference "Museum and cultural heritage facing climate change”. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013.

Tục thờ Hùng Vương trong hệ thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội Việt Nam đương đại”, Nxb KHXH, Hà Nội, 2013.

- Tranh dân gian Đông Hồ, Tạp chí Bảo tàng và nhân học, số 1 và 3 (7) - 2014.

- Nhà lý luận, phê bình văn hóa, văn học Hải Triều, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 12 (514), tháng 12-2014.

- Hình thành thị trường văn hóa ở Việt Nam, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 7-2014.

- Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai”, Viện VHNTQGVN, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2014.

- Giá trị và sức sống của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 1 (50) – 2015..

- Về hệ giá trị con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Tạp chí Văn hóa học số 1 (17) – 2015

c. Các công trình dịch thuật

Sách:

- M. Bakhtin, Sáng tác của F.Rabelais và nền văn hóa dân gian Trung cổ và Phục Hưng, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2006.

Triết học đạo đức, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2004 (dịch chung).

Phương Đông học, Nxb Văn học, Hà Nội, 2007 (dịch chung).

Lịch sử văn học thế giới, Nxb Hội nhà văn và Trung tâm nghiên cứu quốc học, TP. Hồ Chí Minh, 2008 (dịch chung).

- Lev Tolstoi, Đường sống - Văn thư nghị luận chọn lọc, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2010 (dịch chung).

Bài dịch:

- Có nhiều bài dịch đăng trên các tạp chí: Văn hóa nghệ thuật, Nghiên cứu văn học, Văn học nước ngoài, Văn hóa Nghệ An, Thông báo khoa học của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam…

5. Khen thưởng

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục (2009-2010).

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2012.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ do đã có nhiều đóng góp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” năm 2013.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ do đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 03 năm liên tục (2011-2013).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đạt kết quả xuất sắc năm 2015.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 do có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.


ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.