Thông báo

THÔNG BÁO: Xét tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

15 Tháng Hai 2019

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    Số:          /TB-VHNTQGVN                                            Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019                 

    

THÔNG BÁO

Xét tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

   

- Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BVHTT&DL ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành:

- Văn hóa học                                                             Mã số: 9229040

- Quản lý văn hóa                                                      Mã số: 9319042

- Văn hóa dân gian                                                    Mã số: 9229041

- Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật                                  Mã số: 9210101

- Lý luận và Lịch sử Sân khấu                                 Mã số: 9210221

 

I/ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

  Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau

1. Điều kiện văn bằng: thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

a) Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp  với chuyên ngành dự tuyển.

b) Có bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và phải học các môn bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, đúng ngành và ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

2. Có đề cương nghiên cứu: (xem hướng dẫn kèm theo thông báo này - Phụ lục I)

3. Có hai thư giới thiệu: (Phụ lục II)

- của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành.

- hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

(Những người giới thiệu này cần có thời gian cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển)

4. Trình độ ngoại ngữ: Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. Cụ thể ứng viên phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Có bằng đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong thời gian học tập là một trong 6 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật;

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngoại ngữ một trong các thứ tiếng nói trên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật tương đương do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục III).

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (theo thông tư 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015).

5. Kinh nghiệm nghiên cứu: có ít nhất một trong các loại công trình khoa học trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển sau:

- bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh giáo sư công nhận.

- đề tài khoa học từ cấp cơ sở trở lên.

- bài tham luận tại hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện đã được in Kỷ yếu hoặc được in thành sách.

II/ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

+ Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh.

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

+ Người thuộc dân tộc thiểu số.

+ Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban Dân tộc và Miền núi xét công nhận. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc hải đảo, vùng sâu do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

+ Người được giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật từ cấp quốc gia trở lên.

2. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

III/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TUYỂN NCS GỒM

1. Phiếu đăng ký dự tuyển trong đó cần ghi rõ chuyên ngànhngoại ngữ đăng ký dự tuyển (chọn 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật), trình độ đào tạo (tiến sĩ), hình thức đào tạo (không tập trung), đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, tự do...), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển. (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đơn của cơ sở đào tạo).

2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ, luận văn thạc sĩ; các chứng chỉ bổ túc kiến thức khác sau đại học (nếu có); các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

3. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú.

4. Lý lịch khoa học (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đối với người là công chức, viên chức – Phụ lục IV).

5. Công văn giới thiệu đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa (có thời hạn 6 tháng trước ngày hết hạn nộp hồ sơ).

7. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn.

8. Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

9. Các công trình khoa học đã công bố:

1/Đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở đã nghiệm thu (nộp photocopy quyết định, hợp đồng và biên bản nghiệm thu).

2/Hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia chuyên ngành có phản biện đã in kỷ yếu; sách in chung và in riêng (photo trang bìa, trang mục lục và toàn văn bài đã in).

3/Bài báo khoa học có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đã công bố trên tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận (có thời hạn 36 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ).

10. Đề cương nghiên cứu của thí sinh. (06 bản: 1 bản có tên, đơn vị công tác của thí sinh, 05 bản không có tên, đơn vị công tác của thí sinh).

11. 02 Thư giới thiệu (để trong phong bì, dán niêm phong bằng chữ ký của người giới thiệu)

12. 02 Ảnh chân dung (4x6cm)

Ghi chú: Viện chỉ nhận hồ sơ khi có đủ các loại giấy tờ trên. Khi nộp hồ sơ, cần mang theo các bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu với các bản sao, mang theo luận văn thạc sĩ (trường hợp đối tượng dự tuyển là thạc sĩ).

IV/ QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

Kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 được thực hiện theo phương thức xét tuyển (không thi môn chuyên ngành và môn ngoại ngữ). Cơ sở đào tạo xét tuyển dựa trên các tiêu chí chung như sau:

- Hồ sơ dự tuyển: căn cứ trên kết quả học tập ở bậc đại học (đối với trường hợp là cử nhân), thạc sĩ, thành tích nghiên cứu khoa học, thư giới thiệu, môn ngoại ngữ (đạt trình độ ngoại ngữ như quy định tại mục 4 phần I.),... để đánh giá xếp thứ tự ưu tiên.

- Trình bày đề cương nghiên cứu: thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu đề tài luận án trước Tiểu ban chuyên môn (mỗi chuyên ngành một tiểu ban).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6 năm 2019.

Thời gian công bố kết quả: Tháng 7 năm 2019.

Địa chỉ liên hệ:

- Các cơ quan và cá nhân cần biết thêm thông tin, xin liên hệ với cơ sở đào tạo theo địa chỉ:

Khoa Sau đại học, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số 32, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38569158

TS. Mai Thị Thuỳ Hương - ĐT: 0904773477

ThS. Trần Thị Hiên - ĐT: 0988277386

Hoặc đọc thông tin chi tiết trên Website: www.vicas.org.vn

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xin gửi đến Quí cơ quan Thông báo xét tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2019. Đề nghị các đồng chí phổ biến Thông báo này đến tất cả các cán bộ có nhu cầu của Quí cơ quan.

Xin cảm ơn sự cộng tác của Quí cơ quan.

                         

Nơi nhận: 

- Các cơ quan (theo danh sách);           

- Lưu VT, SĐH (1), TH.200.                                                     

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Hoài Sơn

 

Thông báo cũ hơn:

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.