Sách hàng năm

Nhà văn hóa Trường Chinh 1907 - 1988

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2007
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Giới thiệu:

Cuốn sách là tập  hợp các tham luận trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh (1907-1988) của cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đồng chí Trường Chinh không những là nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất, mà còn là nhà văn hóa, một nhân cách văn hóa, một trí thức lớn của dân tộc, suốt cả cuộc đời không ngừng học tập…Những tư tưởng, những hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa mà đồng chí đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc mãi là những bài học quý báu cho những người làm công tác văn hóa.

Trân trọng giới thiệu!