Sách hàng năm

Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (các công trình nghiên cứu), Tập 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2012
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

ĐTTS ghi: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Giới thiệu:

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một di sản văn hóa phi vật thể rất đặc biệt của Việt Nam, tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm lịch sử, được cộng đồng người dân Việt ở Phú Thọ nói riêng, cả nước nói chung coi như một phần bản sắc của mình, để bảo tồn và phát huy. Đó là sáng tạo văn hóa tuyệt vời, mang tầm vóc nhân loại của biết bao nhiêu thế hệ, bởi họ luôn coi 18 đời Hùng Vương như một vị thánh vương, một vị thủy tổ của cộng đồng dân tộc, quốc gia, một chỗ dựa tâm linh chắc chắn cùng trường tồn với đất trời này, sông núi này, không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai.

Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể này trong thời gian qua, tập hợp để xuất bản thành bộ sách với nhan đề Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (các công trình nghiên cứu), Tập 1.

Trân trọng giới thiệu!