Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng môi trường văn hoá trong gia đình và nhà trường”

Ngày đăng: 02/08/2022 Lượt xem: 124
Mặc định Cỡ chữ

         Môi trường văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành và giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống con người. Xây dựng môi trường văn hóa là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ta rất quan tâm và nhấn mạnh trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Khoá XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW). Đây cũng là một nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030. Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu khoa học cấp Bộ Xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng môi trường văn hoá trong gia đình và nhà trường”.

         Thời gian tổ chức Hội thảo: 08h30, ngày 04 tháng 8 năm 2022

         Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà A, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

        Trân trọng thông báo.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục