Thông báo tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường văn hoá công sở và nơi công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước: Lý luận và thực tiễn”

Ngày đăng: 08/08/2022 Lượt xem: 172
Mặc định Cỡ chữ

         Từ nhiều năm nay, việc xây dựng môi trường văn hóa thường xuyên được Đảng và Nhà nước đặt ra như một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã xếp nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa ở vị trí thứ hai sau nhiệm vụ xây dựng con người trong 10 nhiệm vụ cơ bản xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Khóa XI tiếp tục xác định “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh” là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

         Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thuộc chương trình Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo "Xây dựng môi trường văn hóa công sở và nơi công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước: Lý luận và thực tiễn".

         Thời gian: 8h30, ngày 11 tháng 8 năm 2022

          Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà A, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 32 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội. 

Trân trọng thông báo./.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục