Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”

Ngày đăng: 26/10/2022 Lượt xem: 241
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 26/10/2022, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”. Đây là một nhiệm vụ cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta do TS. Trần Thị Thủy làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên:

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Phản biện 1

TS. Trần Hữu Sơn, Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng - Phản biện 2

PGS.TS Đặng Văn Bài, Hội đồng di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên

TS Vũ Nam, Tổng cục Du lịch - Ủy viên

TS. Hoàng Thị Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy Viên

TS. Mai Thị Thùy Hương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên Thư ký

Và TS. Trần Thị Kim Quế Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng một số chuyên gia, nhà nghiên cứu và công chức, viên chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS.Trần Thị Thủy, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”. Cụ thể:

Đề tài nghiên cứu làm rõ thực trạng bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.

Trên cơ sở đó, đề tài cũng giải đáp những vấn đề nhận thức và thực tiễn cấp bách hiện nay về vấn đề bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng.

Từ kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách quản lý phù hợp… nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Thông qua với số phiếu 7/7

Tin bài, ảnh: Lã Lương

Bình luận