Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”: Những yêu cầu cấp thiết

Ngày đăng: 23/11/2022 Lượt xem: 166
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 22.11, BTC hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” đã  gặp gỡ báo chí để thông tin về sự kiện quan trọng này, ở thời điểm tròn một năm sau Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021.  Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Trưởng BTC Hội thảo chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí.

BTC Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”  gặp gỡ báo chí để thông tin về sự kiện

Hội thảo “Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”  sẽ diễn ra ngày 29.11.2022, trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội) và kết hợp trực tuyến tại hai điểm cầu TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Làm rõ nội hàm, thành tố cơ bản của 4 hệ giá trị

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”  do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ VHTTDL,  Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội thảo diễn ra ngày 29.11.2022, trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội), kết hợp trực tuyến tại hai điểm cầu TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Hội thảo được tổ chức với tầm vóc quốc gia, sẽ tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.  Xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, qua hội thảo, xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay...” ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.

BTC cho biết, dự Hội thảo dự kiến có khoảng 500 đại biểu tại 3 đầu cầu Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh, gồm đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương; thường trực một số tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành VHNT Trung ương, địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa...

Ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết thêm, trong một thời gian ngắn, với sự nỗ lực và khẩn trương, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo cơ bản đã hoàn tất. BTC đã nhận được hơn 80 tham luận của các tác giả, số lượng tham luận lớn cho thấy chủ đề Hội thảo nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, các địa phương... “Các tham luận đảm bảo chất lượng, tập trung phân tích, khẳng định cơ sở lý luận, thực tiễn, tính cấp thiết, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện các hệ giá trị; xác định nội dung cốt yếu của các thành tố trong từng hệ giá trị và mối quan hệ giữa các hệ giá trị; đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, theo Vụ trưởng Vụ Văn hóa- Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu

Các tham luận có góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau, nhưng về cơ bản thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới: Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc;  Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học;  Hệ giá trị gia đình: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Hệ giá trị con người: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo...

Hoàn thiện 4 hệ giá trị trong thời kỳ mới

BTC Hội thảo khẳng định, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông, Hội thảo quốc gia với chủ đề nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24.11.2021.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Trưởng BTC Hội thảo quốc gia phát biểu

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhận định, hội thảo quốc gia: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" là hoạt động rất quan trọng. Ở đó, chúng ta sẽ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, rất nhiều trong đó có thể xem là những "viên ngọc" để đánh giá về quá trình hình thành, xác định và hoàn thiện 4 hệ giá trị này".  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cũng cho rằng, hội thảo quốc gia sắp tới chỉ là một phần trong việc hoàn thiện 4 hệ giá trị, cùng với đó còn có rất nhiều hoạt động khác như nghiên cứu các đề tài khoa học lớn để hình thành thêm các luận cứ khoa học, luận cứ thực tiễn.

PGS.TS Lương Đình Hải, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, thành viên BTC cho biết, công tác chuẩn bị hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” trong những ngày qua đã được triển khai rất khẩn trương, hiệu quả. 80 bài tham luận gửi đến hội thảo đã đề cập nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng, vun đắp những hệ giá trị cốt lõi. Đây là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng Hội thảo quốc gia này sẽ tạo được tiếng vang lớn sau Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2022.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, việc tổ chức hội thảo quốc gia căn cứ vào chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt thể hiện rất rõ ở văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Điều này thể hiện rõ nhất ở định hướng xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam; trong đó tập trung nghiên cứu, xác định hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa gắn với hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. “Hội thảo quốc gia là việc làm cụ thể triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021. Đồng thời, đáp ứng  yêu cầu thực tiễn khách quan đang đặt ra với chúng ta về vấn đề văn hóa, văn học, nghệ thuật”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thành Lâm cho biết.

PGS.TS Lương Đình Hải, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Cũng theo ông Trần Thanh Lâm, các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam đã tồn tại trong nghìn năm dựng nước và giữ nước, tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, trước những cơ hội và thách thức mới, rất cần thiết phải xem xét việc bảo tồn, phát huy . Chính vì thế, hội thảo sẽ khẳng định tầm quan trọng phải xây dựng được các hệ giá trị Việt Nam. Những hệ giá trị đã được hình thành, phát triển và ngày càng hoàn thiện nhưng cần phải được xác định rõ, có trọng tâm, có hình hài cụ thể trong thời gian tới. Các nhà khoa học, ban ngành từ đây sẽ có cơ sở để sau hội thảo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước các giải pháp xây dựng, hoàn thiện các hệ giá trị.

Về chương trình hội thảo, sau nội dung khai mạc, định hướng, hội thảo sẽ diễn ra hai phiên, được tổ chức với hình thức mới. Ở phiên đầu tiên, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành sẽ dẫn dắt và điều hành phiên thảo luận về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Phiên thảo luận thứ hai cũng với sự dẫn dắt của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào chủ đề hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ Hội thảo, BTC trưng bày Triển lãm sách và tài liệu với chủ đề: “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Nguồn: baovanhoa.vn

Bình luận