Đề tài, dự án

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị

Cập nhật ngày: 25 Tháng Mười Hai 2017
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Anh Tú
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2015 - 2016

I. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Bắc Trung Bộ ở vị trí trung gian, là nơi nối tiếp giữa miền Bắc và miền Nam của đất nước. Trải dài trên dải đất miền Trung, Bắc Trung Bộ đi qua 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Việc tìm hiểu hiện trạng văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ, điều tra, đánh giá tài nguyên di sản văn hóa, cụ thể là các thành tố văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể của vùng biển đảo thuộc các tỉnh Từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về các giá trị văn hóa trong môi trường sinh thái nhân văn đặc thù của văn hóa cư dân vùng biển đảo để bảo vệ và phát huy, khai thác tiềm năng lợi thế của văn hóa biển đảo vùng Bắc Trung Bộ cho phát triển kinh tế biển đảo theo hướng bền vững trong điều kiện hội nhập của đất nước.

Nhận diện và làm rõ các đặc điểm của văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ, từ lịch sử hình thành và phát triển đến các môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội để thấy được đặc trưng của vùng biển đảo Bắc Trung Bộ.

Nghiên cứu tìm hiểu hiện trạng văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ.

Nghiên cứu việc thực hành, khai thác và bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ trong đời sống đương đại cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ trong đời sống đương đại.

II. Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, báo cáo gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và không gian nghiên cứu

Chương 2: Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ trong đời sống đương đại

Chương 3: Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ trong đời sống đương đại.

III. Kết quả nghiên cứu

Đề tài điều tra, khảo sát về không gian văn hóa biển đảo vùng Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) với các yếu tố từ lịch sử hình thành và phát triển, môi trường tự nhiên, dân cư, đời sống kinh tế xã hội, nghề nghiệp…

Tìm hiểu về văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ; Điều tra, khảo sát làm rõ những đặc trưng của các giá trị văn hóa biển đảo như phong tục tập quán, hoạt động sinh kế, tín ngưỡng, lễ nghi và lễ hội, văn học và diễn xướng dân gian… ở vùng biển đảo Bắc Trung Bộ.

Nghiên cứu xu hướng biến đổi các giá trị văn hóa biển đảo ở Bắc Trung Bộ hiện nay.

Trên cơ sở những vấn đề đặt ra của hiện trạng thực hành, khai thác và bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ cũng như xu hướng biển đổi và những định hướng, mục tiêu phát triển biển đảo Bắc Trung Bộ trong thời gian tới, tác giả đưa ra nhóm giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hóa biển đảo vùng Bắc Trung Bộ trong đời sống đương đại như: Nhóm giải pháp về pháp luật, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý cho việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo; Nhóm giải pháp về tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo; Nhóm giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ như là hệ điều tiết đối với sự phát triển xã hội; Nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò của người dân và cộng đồng với tư cách là chủ thể trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo ở Bắc Trung Bộ. Nhóm giải pháp nhằm bảo vệ các biểu đạt văn hóa có nguy cơ bị đe dọa. Nhóm giải pháp nhằm xây dựng các sản nghiệp văn hóa từ những giá trị văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ. Nhóm giải pháp nhằm phát triển du lịch vùng biển đảo. Nhóm giải pháp khai thác phải luôn đi đôi với công tác bảo vệ

IV. Đánh giá

Qua nghiên cứu về các giá trị văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ cũng như khảo sát thực trạng khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của cư dân ven biển Bắc Trung Bộ hiện nay, đề tài đưa ra một số nhận định về xu hướng biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống ở vùng biển đảo Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở cả khía cạnh văn hóa sinh tồn, văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, đó là: Mất dần các phong tục gắn với môi trường sống cũ; Phục hồi văn hóa truyền thống có sự tái cấu trúc và giản lược; Tiếp nhận yếu tố văn hóa mới có tính thời đại và quốc tế; Gia tăng các hoạt động tín ngưỡng; Tiêu dùng văn hóa hướng tới tiện ích, cá nhân, hiện đại và quốc tế.

Trên cơ sở những mục tiêu, định hướng của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo cả nước nói chung, vùng Bắc Trung Bộ nói riêng trong phát triển bền vững cũng như căn cứ vào những kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất những giải phải chung, cũng như một số cơ chế, chính sách cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh việc bảo bệ và phát huy văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra. Qua nghiên cứu về các giá trị văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ cũng như khảo sát thực trạng khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của cư dân ven biển Bắc Trung Bộ hiện nay, đề tài đã đưa ra một số nhận định về xu hướng biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống ở vùng biển đảo này.

Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu, đề tài cũng đã đưa ra những giải pháp chung, cũng như một số cơ chế, chính sách cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh việc bảo vệ và phát huy văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam


Đề tài cấp Bộ

Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trịnh Thị Thủy
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Bùi Hoài Sơn
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:Thời gian thực hiện: 2016 – 2017
Xem
Đề tài cấp Bộ

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Lương Hồng Quang
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.