Đề tài, dự án

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

Cập nhật ngày: 25 Tháng Mười Hai 2017
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lương Hồng Quang
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2012 – 2013

I. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu thực trạng việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân cho các hoạt động bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội, các chính sách quy định hiện hành có liên quan trong thời gian vừa qua. Qua đó đề xuất những cơ sở khoa học, các chính sách và mô hình quản lý một cách minh bạch, có hiệu quả nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân đối với việc bảo tồn di sản và tổ chức lễ hội trong thời gian tới, góp phần vào việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt hơn chính sách “xã hội hóa” hoạt động văn hóa của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo tồn di sản và tổ chức lễ hội.

II. Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tài liệu tham khảo, báo cáo đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

Chương 2: Thực trạng đóng góp trong bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội hiện nay

Chương 3: Quản lý và sử dụng nguồn đóng góp: thực trạng và các mô hình quản lý

Chương 4: Xây dựng cơ chế chính sách trong việc quản lý các nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân trong bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội.

III. Kết quả nghiên cứu

Đề tài khảo sát, thu thập các thông tin về sự đóng góp của người dân tại các loại hình di tích trong 3 năm gần đây nhất (di tích chưa được xếp hạng, di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và di sản thế giới, các loại hình lễ hội (cộng đồng, vùng miền).

Phân tích quá trình sử dụng các nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội thông qua các hình thức sử dụng trong tôn tạo di tích, trong tổ chức lễ hội, các cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng từ bản thân các cơ sở thờ tự, các cấp chính quyền, cộng đồng, cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Đề tài nghiên cứu các mô hình quản lý tiền đóng góp tại các điểm di tích, các lễ hội truyền thống, từ đó phân tích, tổng hợp các khía cạnh tích cực, các thuận lợi, thách thức cho việc quản lý tài chính tại các điểm di tích, các lễ hội.

Nghiên cứu các chính sách có liên quan tới việc huy động sự đóng góp, quản lý và sử dụng tiền đóng góp của tổ chức và cá nhân qua việc tổng hợp các chính sách tài chính của Nhà nước có liên quan tới lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản và tổ chức lễ hội gần đây, có liên quan tới việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội. Phân tích một số văn bản, tổng hợp, đánh giá các chính sách có liên quan tới việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội.

Trên cơ sở phân tích thực trạng đóng góp trong bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội hiện nay, đề tài đề xuất các cơ sở khoa học, các cơ chế chính sách nhằm quản lý có hiệu quả tiền đóng góp của người dân. Xây dựng một khung chính sách tài chính tổng thể huy động các nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội. Đề xuất xây dựng một số chính sách quản lý có liên quan tới việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong các cơ sở. Từ đó đưa các kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, với các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, triển khai các chính sách quản lý tài chính có liên quan tới việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội.

IV. Đánh giá

Đề tài đã khảo sát, phân tích thực trạng việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn tích và tổ chức lễ hội. Qua việc phân tích các chính sách có liên quan tới việc huy động và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội, đề xuất các cơ sở khoa học và một số chính sách và mô hình quản lý nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực bảo tồn di sản và quản lý lễ hội, góp phần vào việc hoàn thiện chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa trong bối cảnh đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Các kết quả nghiên cứu đạt được, đặc biệt là các khuyến nghị, giải pháp có thể là tài liệu tham khảo hữu ích để xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 


Đề tài cấp Bộ

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trịnh Thị Thủy
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Bùi Hoài Sơn
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:Thời gian thực hiện: 2016 – 2017
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.