Đề tài, dự án

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay

Cập nhật ngày: 25 Tháng Mười Hai 2017
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Anh Tú
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2012 – 2013

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay

Cấp đề tài: Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Anh Tú

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2012 – 2013

Đề tài thuộc chương trình: Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

I. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài xác lập về mặt lý luận mối quan hệ và sự tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay.

Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận về mối quan hệ và sự tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay.

Tìm hiểu thực trạng về quan hệ và sự tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay.

Xác lập các đề xuất lý luận nhằm phát huy những yếu tố tích cực và hạn chế những yếu tố tiêu cực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lói sống con người Việt Nam hiện nay.

II. Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tài liệu tham khảo, báo cáo đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về lối sống, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Chương 2: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với lối sống của con người Việt Nam hiện nay

Chương 3: Một số định hướng và giải pháp xây dựng lối sống con người Việt Nam hiện nay.

III. Kết quả nghiên cứu

Đề tài phân tích đặc điểm của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam và những yếu tố tác động đến lối sống con người Việt Nam; Khảo sát những tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay trên bình diện quốc gia, trên bình diện cộng đồng, trên bình diện gia đình để có được những cơ sở vững chắc trong việc đề ra những chính sách đúng đắn, hợp quy luật tác động định hướng, hình thành lối sống mới tiến bộ - lối sống hiện đại, mang bản sắc truyền thống dân tộc.

Đề tài cũng phân tích những đặc trưng cơ bản và những xu hướng thay đổi lối sống của con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của lối sống và những biến đổi trong lối sống con người Việt Nam từ trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước qua ba giai đoạn: trước 1945, từ 1945 đến 1986 và từ 1986 đến nay. Nhìn một cách tổng quan thì tuy trên phạm vi toàn quốc lối sống truyền thống vẫn chiếm ưu thế so với lối sống hiện đại, nhưng xu hướng này sẽ có xu hướng bị đảo ngược trong tương lai khi quá trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Qua nghiên cứu các tác động, xu hướng thay đổi lối sống con người Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhóm tác giả đưa ra một số định hướng và giải pháp xây dựng lối sống con người Việt Nam hiện nay. Một số nhóm giải pháp đề tài đưa ra như: Nhóm giải pháp nhằm phát huy sự ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội; Nhóm giải pháp nhằm phát huy những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Nhóm giải pháp nhằm phát huy những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng một lối sống văn minh hiện đại mới nhưng không làm mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp cũng như bản sắc văn hóa dân tộc.

IV. Đánh giá

Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan những mặt tích cực và hạn chế trong những thay đổi về lối sống, đạo đức của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để xác định những định hướng đúng đắn, tìm ra những phải pháp hữu hiệu nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động mãnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến mọi mặt đời sống xã hội và lối sống của con người Việt Nam, đã và đang hình thành nên những xu hướng mới như phủ nhận các giá trị truyền thống của dân tộc, phương tây hóa hay bảo thủ, phục cổ và xây dựng lối sống mới. Đứng trước thực trạng này đòi hỏi cần có sự định hướng mang tính vĩ mô và những giải pháp cụ thể với sự tham gia của toàn xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau để hình thành nên một lối sống tích cực phù hợp với bối cảnh của đất nước nhưng vẫn phát huy được các giá trị truyền thống cốt lõi của dân tộc.

Các kết quả nghiên cứu đạt được, các giải pháp có thể là tài liệu tham khảo hữu ích để xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan.

 

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 


Đề tài cấp Bộ

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trịnh Thị Thủy
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Bùi Hoài Sơn
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:Thời gian thực hiện: 2016 – 2017
Xem
Đề tài cấp Bộ

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Lương Hồng Quang
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.