Đề tài, dự án

Sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Cập nhật ngày: 25 Tháng Mười Hai 2017
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Tuấn Anh
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2015 – 2016

Cấp đề tài: Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Tuấn Anh

Các thành viên tham gia: GS. TS Nguyễn Chí Bền, PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền, PGS. TS. Từ Thị Loan, TS. Vũ Anh Tú

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2015 – 2016

  1. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

Phân tích những nguyên nhân dẫn tới sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay. Đề xuất các giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức, từ đó góp phần làm rõ những thể chế duy trì những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp và định hướng những giá trị đạo đức mới phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện nay góp phần xây dựng những chuẩn mực đạo đức và ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức trong xã hội ngày nay, góp phần thực hiện hóa Nghị quyết lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu càu phát triển bền vững của đất nước.

II. Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tài liệu tham khảo, báo cáo gồm 4 chương:

Chương 1: Nhìn lại tình hình nghiên cứu đạo đức và sự xuống cấp đạo đức

Chương 2: Lý luận về đạo đức và sự xuống cấp đạo đức

Chương 3: Thực trạng của sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay

Chương 4: Nguyên nhân và các giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay.

  1. Kết quả nghiên cứu

Từ cách tiếp cận văn hóa học, đề tài trình bày các nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của người Việt Nam hiện nay. Có nhiều cách lý giải nguyên nhân sự xuống cấp đạo đức khác nhau của người Việt Nam hiện nay, nhưng đề tài nhấn mạnh vào các nguyên nhân: Sự đứt gãy truyền thống đạo đức; Hệ giá trị Việt Nam đang trên đường định hình, hệ giá trị mới chưa hình thành, hệ giá trị truyền thống không còn thích hợp; Sự giáo dục đạo đức trong nhà trường quá thiên về giáo dục đạo đức công dân mà nhẹ về giáo dục đạo đức làm người; Các đơn vị xã hội của văn hóa: gia đình, làng xã không còn giữ vai trò là nơi giám sát quá trình hình thành đạo đức cá nhân, quá trình nhập thân văn hóa của mỗi cá thể; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bị biến tướng trở thành một phong trào chạy theo thành tích, hình thức; Truyền thông đại chúng không làm tròn vai trò định hướng dư luận xã hội giúp ích cho mỗi người rèn luyện đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội.

Từ việc xác định nguyên nhân trên, đề tài đưa ra một số giải pháp như: Hoàn thiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng hệ giá trị đạo đức Việt Nam, trên cơ sở kế thừa tinh hoa đạo đức truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa đạo đức của các quốc gia, dân tộc khác, từ đó ban hành các chuẩn mực đạo đức Việt Nam cho các đối tượng, các ngành nghề một cách cô đọng, hàm súc; Quản lý thật tốt truyền thông đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông mới trong việc thực hiện vai trò “bà đỡ” của sự nghiệp xây dựng đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân ở nước ta. Xem xét đổi mới nội dung, hình thức phương pháp dạy đạo đức ở nhà trường; Ưu tiên cho công việc xây dựng đạo đức trong gia đình, để gia đình thực sự là môi trường đạo đức trong sáng, lành mạnh…

IV. Đánh giá

Đề tài đã xác lập cơ sở lý luận về đạo đức, sự xuống cấp đạo đức, các lý thuyết liên quan đến đạo đức và vấn đề xuống cấp đạo đức.

Đề tài cũng nghiên cứu, phân tích một cách khách quan, toàn diện thực trạng xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay. Làm rõ các nguyên nhân dẫn tới sự xuống cấp đạo đức hiện nay cả nguyên nhân trực tiếp lẫn gián tiếp, chủ quan và khách quan.

Đề tài có tham khảo kinh nghiệm xử lý vấn đề chống xuống cấp đạo đức ở một số nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa với Việt Nam, từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay, nhằm xây dựng một nền đạo đức xã hội tốt đẹp, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ.

Các kết quả nghiên cứu đạt được, các giải pháp có thể là tài liệu tham khảo hữu ích để xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

 


Đề tài cấp Bộ

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trịnh Thị Thủy
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Bùi Hoài Sơn
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:Thời gian thực hiện: 2016 – 2017
Xem
Đề tài cấp Bộ

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Lương Hồng Quang
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.