Ngô, Đức Thịnh

Giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống và biến đổi / Ngô Đức Thịnh (ch.b.), Hoàng Vinh, Đỗ Quang Hưng... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 471 tr. : Bảng, biểu đồ ; 21 cm.

Khái quát tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về giá trị văn hoá. Trình bày hệ giá trị văn hoá tổng quát truyền thống Việt Nam và giá trị văn hoá trong một số lĩnh vực của đời sống vật chất, đời sống xã hội, chính trị, đời sống tinh thần truyền thống. Thực trạng biến đổi hệ giá trị văn hoá truyền thống trong bối cảnh đổi mới và hội nhập cũng như việc bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong đổi mới và hội nhập.


Biến đổi


Việt Nam

Giá trị văn hóa Truyền thống Văn hóa

306.09597 / GI-100T

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com