Tìm thấy 23 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn, Văn Huyên. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

2. Nghiên cứu văn hóa lý thuyết và thực hành

Tác giả: Barker, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

3. Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam

Tác giả: Dương, Phú Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

4. Một con đường tiếp cận di sản văn hóa

Tác giả: -- Cục Di sản Văn hóa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

5. Văn hóa văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

6. Trong cõi

Tác giả: Trần, Quốc Vượng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn : Nhã Nam, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

7. Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Vũ Khiêu. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

8. Văn hóa học và nghiên cứu văn hóa

Tác giả: Hoàng Minh.

Nguồn bài trích: Văn hóa học.-2012.-Số 1.-Tr.95-97.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Stuart Hall với nghiên cứu truyền thông từ cách tiếp cận của ngành nghiên cứu văn hóa

Tác giả: Phạm, Quỳnh Phương.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-Hà Nội : Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Văn hóa, 2011.-Số 6.-Tr.72-78.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Văn hóa ứng xử từ Foucault đến Deleuze

Tác giả: Phan, Quang Anh.

Nguồn bài trích: Văn hóa Nghệ thuật.-2012.-Số 339 (Tháng 9).-Tr.48-52.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Góp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người

Tác giả: Nguyễn, Từ Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Ý tưởng của một nhà dân tộc học đối với thế hệ sau

Tác giả: Phạm, Quốc Quân.

Nguồn bài trích: Văn hóa Nghệ thuật.-2001.-Số 8.-Tr.94-95.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Đọc văn học Nhật Bản ở Châu Á - hướng đến nghiên cứu quốc tế về văn học Nhật Bản ở khu vực văn hóa chữ Hán

Tác giả: Shigemi Nakagaw A.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu Văn học.-Hà Nội : Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Văn học, 2010.-Số 7.-Tr.104-110.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Lý luận văn hóa học ở Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thơ.

Nguồn bài trích: Văn hóa học.-2012.-Số 2.-Tr.3-21.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Vai trò của âm nhạc học dân tộc (hay dân tộc nhạc học) trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam

Tác giả: Đỗ, Lan Phương.

Nguồn bài trích: Văn hóa học.-2012.-Số 2.-Tr.22-28.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Đóng góp của Phó Giáo sư Phan Ngọc trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam

Tác giả: Hồ Liên.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2012.-Số 5.-Tr.64-69.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Lịch sử sơ lược về nghiên cứu văn hóa

Tác giả: Hoàng Minh.

Nguồn bài trích: Văn hóa học.-2012.-Số 2.-Tr.94-98.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Nghiên cứu nguồn gốc văn hóa như thế nào?

Tác giả: Frederic Joulian.

Nguồn bài trích: Văn hóa Nghệ thuật.-2010.-Số 309(Tháng 3).-Tr.53-57.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Nghiên cứu văn hóa ngày nay

Tác giả: Hoàng Minh.

Nguồn bài trích: Văn hóa học.-2012.-Số 3.-Tr.91-95.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Ai là người sáng tác văn hóa dân gian

Tác giả: Alan Dundes; Nguyễn, Thị Hiền.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2015.-Số 5 (161).-Tr. 3-16Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com