Tìm thấy 231 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Chính mình như một người khác : Khảo luận triết học Pháp hiện đại

Tác giả: Ricoeur, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 100.

2. Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001 - 2006)

Tác giả: -- Khoa Lịch sử

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 900.

3. Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội từ 15 - 17/7/1998. Tập 4

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt nam từ hướng tiếp cận liên ngành

Tác giả: -- Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam, Viện Harvard - Yenching Hoa Kỳ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 100.

5. Kinh nghiệm thần bí và các biểu tượng ở người nguyên thủy

Tác giả: Lévy, Lucien; Bruhl.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật : Thế giới, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

6. Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam : Chọn lọc những nghiên cứu được trình bày tại hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về Việt Nam học tại Hà Nội tử ngày 15 đến ngày 17 tháng Bảy năm 1998

Tác giả: Phan, Huy Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

7. Địa chí Thăng Long - Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm

Tác giả: Nguyễn, Thúy Nga; Nguyễn, Văn Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 900.

8. Văn hóa phi vật thể Hội An

Tác giả: Bùi, Quang Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2005Nhan đề song song: Intangible culture in Hoi An.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

9. Phác thảo lịch sử nhân loại

Tác giả: Mai Quảng; Mai Quảng; Đỗ, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 900.

10. Việt Nam học - kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà Nội 15-17/7/2005

Tác giả: -- Đại học Quốc gia Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận

Tác giả: Phan, Huy Lê.

Ấn bản: In lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

12. Các bài viết về giấc mơ và giải thích giấc mơ : Nhập đề của Hermann Beland

Tác giả: Sigmund Freud.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 150.

13. Bơ Thi - cái chết được hồi sinh (Lễ bỏ mả & nhà mồ Bắc Tây Nguyên)

Tác giả: Ngô, Văn Doanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

14. Pháp quy và cơ cấu văn hoá Trung Quốc

Tác giả: Cao, Thụ Huân; Hồng, Vĩnh Bình; Lưu, Trường Quyền; Ngô, Hồng Tuấn; Trương, Hy Quang; Vương, Hạc Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

15. Lễ hội mùa xuân ở Việt Nam : Tham khảo biên dịch Văn hóa Việt nam

Tác giả: Lady, Borton; Hữu Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2006Nhan đề song song: Spring festivals in Northern Viet Nam : Frequently asked question about Vietnamese culture.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

16. Sự im lặng của phụ nữ và sự hòa thuận trong gia đình : Thái độ và hành vi tình dục của phụ nữ nông thôn có gia đình

Tác giả: Vũ, Song Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Lịch sử tâm linh

Tác giả: Peyrous; Bernard; Darricau; Raymond.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

18. Nhà mồ Tây Nguyên

Tác giả: Nguyễn, Văn Kự.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2003Nhan đề song song: Funeral house in he central highlands of Vietnam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 730.

19. Kinh nghiệm thần bí và các biểu tượng ở người nguyên thủy

Tác giả: Bruhl, Lucien Lévy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

20. Tổng tập tuyển thuyết chữ Hán Việt Nam. Tập 1

Tác giả: -- Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Quốc gia. Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com