Sách hàng năm

Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại

Năm xuất bản: 2012
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: 25.000đ 60.000đ
Gới thiệu:

Cuốn sách tổng hợp 73 bài tham luận trong Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại (trường hợp Hội Gióng)".