Sách hàng năm

Nghệ thuật Xòe Thái

Tác giả: Bùi Quang Thanh - Nguyễn Thị Hiền
Năm xuất bản: 2019
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Nghệ thuật Xòe Thái. Cuốn sách gồm 170 trang, gồm 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Việt của hai tác giả GS.TS. Bùi Quang Thanh và PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền. Cuốn sách tập trung vào các nội dung: khái quát những nét tổng quan về văn hóa dân tộc Thái, lịch sử tộc người Thái; đi sâu xem xét quá trình ra đời, tồn tại, cách thức thực hành diễn xướng Xòe Thái; giá trị và vai trò của nghệ thuật Xòe Thái trong đời sống cộng đồng cũng như vai trò của chính quyền địa phương và nhà nước trong quản lý và bảo vệ nghệ thuật Xòe Thái. Cuối cùng các tác giả đưa ra những đề xuất và biện pháp bảo vệ nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại.