Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 1 (53)

Năm xuất bản: 2021
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Mục lục

Số 1 (53) - 2021

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

NGUYỄN VĂN HIỆU: Bản sắc: đặc trưng và ý thức căn tính

3

TRẦN HỮU SƠN: Mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch di sản ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

NGUYỄN DUY THIỆU: Tập quán chữa bệnh bằng pháp thuật trong cộng đồng người Thái ở vùng Tây Bắc, Việt Nam

18

MUKDAWIJITRA, YUKTI: Từ câu chuyện tình yêu đến cuộc đấu tranh giai cấp: tái cấu trúc và chính trị văn hóa của Sông Chụ Son Sao (Tiễn dặn người yêu) của dân tộc Thái ở Việt Nam

31

NGUYỄN THỊ MINH THÁI: Xuân Trình - Kịch tác gia tiên phong đổi mới văn học kịch

39

NGUYỄN ANH TUẤN: Ứng xử văn hóa trong lễ hội truyền thống hiện nay

50

TRẦN THỊ TUYẾT MAI: Lễ hội làng He và những lễ hội khởi nguồn hình thành lễ hội đền Hùng

61

NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN: Bảo tồn nghi lễ, diễn xướng tại tháp Bà Po Nagar - Nha Trang: tiếp cận nguyên tắc bảo tồn dựa trên sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan

69

HOÀNG THẾ PHÚC: Về việc thực hiện chính sách bảo vệ nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam và Hàn Quốc

78

 

 

 Nội dung đính kèm: