Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 3 (55)

Năm xuất bản: 2021
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

MỤC LỤC

Số 3 (55) - 2021

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

NGUYỄN HỮU THỨC: Một số quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng môi trường văn hóa

3

ĐINH THỊ VÂN CHI: Khái niệm môi trường văn hóa từ quan niệm của một số học giả nước ngoài

15

VŨ ANH TÚ: Về môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa - một số vấn đề lý luận

21

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG: Một số vấn đề về xây dựng môi trường văn hóa gia đình trong giai đoạn hiện nay

30

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

TỪ THỊ LOAN: Giá trị di sản văn hóa Lý - Trần trên vùng đất Chí Linh và việc bảo tồn, phát huy

39

ĐẶNG HOÀI GIANG: Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: một cách tiếp cận mới

48

TRẦN ĐÌNH HẰNG: Tín ngưỡng Bà Thu Bồn và Bà Phường Chào trong đời sống văn hóa xứ Quảng

57

HOÀNG MINH PHÚC: Trang phục áo dài Việt Nam - giá trị và bản sắc từ phương diện

nghệ thuật tạo hình

68

ĐOÀN MINH NGỌC: Phát triển nghệ thuật gốm Biên Hòa trong bối cảnh

hội nhập quốc tế

74

ĐỖ THỊ QUYÊN: Mối quan hệ thương hiệu và truyền thông trong hoạt động xuất bản

hiện nay

80

TRẦN XUÂN ĐẠT: Truyền thông trong bảo tàng ở Việt Nam hiện nay nhìn từ trường hợp

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

86

NGUYỄN THỊ THANH VÂN: Lược khảo về Tuồng hiện đại (giai đoạn 1950-1975)

94

TRẦN THỊ HOÀNG MAI: Thành phố Hải Phòng với việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật chèo

100

 

 

 Nội dung đính kèm: