Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 4 (62)

Năm xuất bản: 2022
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

MỤC LỤC

Số 4 (62) - 2022

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

TỪ THỊ LOAN: Văn hóa quản lý với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

3

ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG: Xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

12

NGUYỄN THỊ THANH HOA: Từ văn hóa tham gia đến dân chủ hóa văn hóa: động năng, khuôn khổ và thách thức đối với phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay

20

ĐOÀN PHÚC LINH TÂM: Xây dựng tiêu chí hệ thống hóa các chất liệu múa dân gian vùng Nam Bộ

31

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

NGUYỄN THƯỜNG LẠNG: Động lực thị trường trong nước và quốc tế cộng hưởng sáng tạo hợp lý tạo nền tảng vững chắc phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

38

NGÔ PHƯƠNG LAN: Nhìn từ chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa: đánh giá sự phát triển công nghiệp điện ảnh (2016-2021)

48

VŨ ANH TÚ - VŨ HOA NGỌC: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong các lễ hội tưởng niệm nữ tướng thời Hai Bà Trưng

53

LƯU TUẤN ANH: Giá trị văn hóa của nghệ thuật Dù kê ở Nam Bộ

62

NGUYỄN THỊ TÂM HẠNH: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực lao động và việc làm trong lĩnh vực văn hóa ở thành phố Huế

70

ĐẠO THANH QUYẾN: Những cơ hội và thách thức đối với ngành quảng cáo trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh

82

 

 Nội dung đính kèm: