Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 2 (18)

Năm xuất bản: 2015
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

MỤC LỤC

Số 2 (18) - 2015

 

nghiªn cøu v¨n hãa

 

L¦¥NG V¡N HY: V¨n hãa häc vµ nh©n häc v¨n hãa trong m«i tr­êng häc thuËt Anh ng÷: nh×n tõ gãc ®é lÞch sö häc thuËt

3

nguyÔn xu©n kÝnh: Quan hÖ x· héi ë vïng kh¸ng chiÕn trong thêi gian chèng Ph¸p (1946-1954)

17

nguyÔn h÷u th«ng: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ hiÖn t­îng di d©n x©y dùng thñy ®iÖn: kh¶o s¸t tõ gãc ®é v¨n hãa

27

ChÝnh s¸ch vµ qu¶n lý v¨n hãa

 

trÇn nho th×n: V¨n hãa trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa

37

vò ph­¬ng hËu: An ninh v¨n hãa - mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn

47

trÇn yÕn chi: V¨n hãa d©n gian vµ sù ph¸t triÓn v¨n hãa, nghÖ thuËt ë thµnh phè Hå ChÝ Minh

52

®µo m¹nh hïng: Vai trß cña ®éi ngò trÝ thøc ngµnh v¨n hãa, thÓ thao vµ du lÞch trong t×nh h×nh hiÖn nay

62

Di s¶n, du lÞch vµ ph¸t triÓn

 

nguyÔn tri nguyªn: Mét sè vÊn ®Ò trong lÔ héi truyÒn thèng hiÖn nay

66

NGUYỄN XUÂN HƯƠNG: Thµnh hoµng ng­êi ViÖt vµ Neak Tµ cña ng­êi Kh¬ Me Nam Bé - nh÷ng nÐt t­¬ng ®ång

72

NGUYỄN VĂN LƯỢM: Nh÷ng biÕn ®æi trong tÝn ng­ìng thê cóng tæ tiªn cña ng­êi Kh¬ Me (nghiªn cøu tr­êng hîp ng­êi Kh¬ Me huyÖn Trµ Có, tØnh Trµ Vinh)

77

Nghiªn cøu nghÖ thuËt

 

LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG: Tù chñ tµi chÝnh trªn lé tr×nh x· héi hãa c¸c ®¬n vÞ nghÖ thuËt biÓu diÔn c«ng lËp

82

LƯU TUẤN ANH: Héi häa NhËt B¶n tõ nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XX ®Õn nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI

88

T¦ LIÖU - TH¤NG TIN

 

Leslie A. White - Beth Billingham: C¬ së cña v¨n hãa: BiÓu t­îng

98

                                

 Nội dung đính kèm: