Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 3 (67)

Năm xuất bản: 2023
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

MỤC LỤC

Số 3 (67) - 2023

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

LÂM BÁ NAM: Đa dạng văn hóa và tri thức địa phương các dân tộc thiểu số với phát triển bền vững

3

ĐẶNG HOÀI GIANG - TRỊNH THỊ ANH LINH: Di sản của Léopold Cadière đối với ngành Việt Nam học

13

NGUYỄN THỊ THU HÀ: Hệ sinh thái văn hóa và sáng tạo: Một cách tiếp cận mới trong phát triển các ngành văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam

26

NGUYỄN ĐỨC THẮNG: Phát huy giá trị di sản văn hóa qua việc phát triển các chuỗi giá trị du lịch tại Việt Nam

35

NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH

 

NGUYỄN THỊ TÂM HẠNH - ĐINH VĂN HẠNH: Phi Lai tự qua Ngọc lịch đồ thư

41

BÙI THỊ HOA: Tìm hiểu nguồn gốc và quá trình hình thành nghệ thuật sân khấu Dì kê của người Khơ Me ở An Giang, Việt Nam

48

ĐẠO THANH QUYẾN: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian Dì kê của người Khơ Me ở vùng biên giới (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)

59

NGUYỄN HUY PHÒNG: Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc theo Công ước UNESCO 1970

71

TRƯƠNG VĂN MINH: Sự tương hợp của tính cộng đồng và chủ nghĩa tập thể ở Việt Nam trong đại dịch Covid 19

79

LÊ VIỆT LIÊN: Tính liên tục nông thôn và thành thị: Nghiên cứu trường hợp mối quan hệ giữa khu đô thị mới và làng ven đô Hà Nội

85

ĐẶNG THU HÀ: Điểm nhìn nghệ thuật trong 2 phiên bản phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm văn học Người đẹp say ngủ của Kawataba Yasunari

93

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

Giới thiệu sách: Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam

103

 Nội dung đính kèm: