Chi tiết đề tài, dự án
Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Ngày đăng: 04/11/2021
Mặc định Cỡ chữ
 • + Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Chí Bền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012-2013
Nội dung:

1. Mục tiêu

Với vai trò là đề tài tổng kết của Chương trình “Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ”, các mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là:

- Tổng hợp kết quả nghiên cứu của 8 đề tài nhánh của Chương trình để xây dựng một báo cáo tổng hợp có sức khái quát và có tính hệ thống những vấn đề lý luận về lối sống; các nhân tố tác động đến lối sống; tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam; các tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống…

- Phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nói trên đến lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Trên cơ sở đó xác lập một hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, gia tăng những tác động tích cực đến lối sống người dân, hạn chế tác động tiêu cực của chúng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đề xuất một số khuyến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng cơ chế, hoạch định chính sách, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong quan hệ với lối sống của con người Việt Nam hiện nay.

2. Kết cấu của đề tài

Gồm 4 chương với các nội dung chính sau:

- Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu lối sống hiện nay.

- Chương 2: Lý luận về lối sống và sự tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống con người Việt Nam.

- Chương 3: Thực trạng tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống con người Việt Nam hiện nay.

- Chương 4: Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và vấn đề xây dựng lối sống của người Việt Nam trong bối cảnh đất nước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Kết quả nghiên cứu

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến lối sống; các nhân tố tác động đến lối sống; các tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể của lối sống; tác động của hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống con người Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở khảo sát, nhận diện, đánh giá hiện trạng một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu diễn ra trên địa bàn cả nước, đề tài phân tích, đánh giá, lý giải các tác động cả tích cực lẫn tiêu cực của chúng đối với lối sống người dân Việt Nam, đặc biệt trong một số lĩnh vực đang có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm, lo lắng của toàn xã hội như: hoạt động tín ngưỡng, các loại hình giải trí thông qua các phương tiện truyền thông mới (game online, văn học mạng, mạng xã hội); các loại hình du lịch mới (du lịch phượt, du lịch mạo hiểm…); phong trào TDĐKXDĐSVH; các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đề tài đã cung cấp các luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tư vấn chính sách cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các cơ quan hữu quan trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực, gia tăng các tác động tích cực của chúng đối với lối sống người dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

4. Đánh giá

Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt được mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu. Đề tài cung cấp những luận cứ khoa học về lối sống, khảo sát thực tiễnvề sự tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống con người Việt Nam; phân loại tiêu chí đánh giá lối sống; xây dựng tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và đề xuất quan điểm, giải pháp xây dựng lối sống con người Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách tốt đẹp xây dựng lối sống cho con người Việt Namtrong giai đoạn mới.

Tài liệu đề tài: Báo cáo Tổng hợp, Báo cáo khuyến nghị

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Trần Thủy tổng hợp

Đề tài, dự án khác
Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của văn học mạng và nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Quang Thắng
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Quốc Bình
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2013 - 2014
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết