Chi tiết đề tài, dự án
Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới
Ngày đăng: 04/11/2021
Mặc định Cỡ chữ
 • + Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Quốc Bình
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2013 - 2014
Nội dung:

1. Mục tiêu

Đề tài nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới, nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết của chính phủ Việt Nam với UNESCO khi đề xuất Chương trình hành động trong hồ sơ đệ trình.

2. Kết cấu của đề tài

Gồm 4 chương với các nội dung chính như sau:

Chương 1: Những cơ sở lý luận và chính sách bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Chương 2: Tổng quan về di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới.

Chương 3: Những thuận lợi, thách thức trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới.

Chương 4: Chính sách, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới.

3.Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã triển khai nghiên cứu thực trạng 5 di sản được UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bao gồm Nhã nhạc cung đình Huế (được công nhận 2003), Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (được công nhận 2005), Dân ca Quan họ Bắc Ninh (được công nhận 2009), Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (được công nhận 2010), Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (được công nhận 2012), và 2 di sản trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp là Ca Trù (được công nhận 2010) và Hát Xoan (được công nhận 2011). Đề tài đã phân tích những thuận lợi và thách thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới. Đề tài cũng chỉ ra những việc đã làm được và chưa làm được của ngành văn hóa cũng như của các địa phương trong việc thực hiện các cam kết với UNESCO. Trên cơ sở đúc kết những bài học kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản của thế giới, đặc biệt làcác nước có nền văn hóa tương đồng đề tài đã tìm hiểu, tham khảo để có thể áp dụng một cách hữu hiệu vào Việt Nam. Đề tài cũng chỉ ra những bất cập, những hạn chế trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể từ phương diện xây dựng và thực thi chính sách.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPVT của Việt Nam là Di sản thế giới; đảm bảo thực hiện các cam kết của chính phủ Việt Nam với UNESCO khi di sản được công nhận.

4. Đánh giá

Đây là một đề tài có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Trần Thủy tổng hợp

Đề tài, dự án khác
Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của văn học mạng và nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Chí Bền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012-2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Quang Thắng
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết