QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ngày đăng: 24/01/2024 Lượt xem: 1.190
Mặc định Cỡ chữ

BỘ VĂN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Số:  11/QĐ-VHNTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Về công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2023

của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam năm 2023;

Căn cứ Công văn số 88/BVHTTDL-TCCB ngày 08 tháng 01 năm 2024 về việc tuyển dụng viên chức;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đối với 04 thí sinh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và gửi Quyết định công nhận trúng tuyển tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điểu 4. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Hội đồng tuyển dụng viên chức;

- Ban Giám sát;

- Trung tâm Thông tin, Thư viện;                       

- Lưu: VT, HCTH, HN (12).

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục