Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 2 (54)

Năm xuất bản: 2021
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

MỤC LỤC

Số 2 (54) - 2021

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

BÙI QUANG THANH: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nơi khởi nguồn cho giá trị đạo đức gắn kết xã hội

3

NGUYỄN HUY PHÒNG: Hoàn thiện chính sách pháp luật về văn hóa ở nước ta hiện nay

8

ĐINH THÁI HOÀNG - NGUYỄN XUÂN LONG: Thống kê văn hóa thách thức nghiên cứu và ứng dụng

16

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

PHẠM LAN OANH: Phẩm chất phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước

24

LƯU TUẤN ANH: Huyền thoại về người nữ chiến sĩ Việt Nam qua các bài hát cách mạng

34

NGUYỄN ĐÌNH LÂM: Nghi lễ Phật giáo ở Hà Nội hiện nay

46

LÊ ANH TUẤN: Tìm hiểu tục hiến sinh ở dân tộc Cơ Tu qua nghi thức “cúng sống” và vai trò của máu

54

PHẠM VĂN THÀNH - ĐỔNG THÀNH DANH: Tín ngưỡng thờ Cá Ông của cư dân ven biển, một hiện tượng văn hóa - xã hội tổng thể

60

HOÀNG CẦM: Căn tính tộc người và bản sắc người vùng biên trong hoạt động sinh kế xuyên quốc gia vùng biên giới Việt - Trung ở Lào Cai

69

TRIỆU QUANG MINH - HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Văn hóa gia đình truyền thống của người Khơ Me Nam Bộ hiện nay

79

VŨ THỊ VIỆT HỒNG: Thực hiện ngón nhấn trong nhạc tài tử - cải lương trên đàn tranh

86

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

Hội thảo khoa học “Xác định khái niệm xây dựng môi trường văn hóa”

95

 

 Nội dung đính kèm: