Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 2 (60)

Năm xuất bản: 2022
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

MỤC LỤC

SỐ 2 (60) - 2022

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

NGUYỄN HUY PHÒNG: Bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

3

BÙI THỊ THANH MAI: Để mỹ thuật Việt Nam phát triển và hội nhập

11

ĐỖ THỊ THANH THỦY: Tổng quan một số vấn đề lý luận về sử dụng hợp lý tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo định hướng tăng trưởng xanh

18

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

PHẠM LAN OANH: Tín ngưỡng Nữ tướng Xuân Nương tại tỉnh Nam Định và tưởng niệm lịch sử ở Việt Nam đương đại

36

ĐÀO VĂN MÙI: Bảo tồn và phát huy di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

45

NGÔ BÌNH NAM GIANG: Quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

53

TRẦN ĐỨC TÙNG: Trở thành công dân vùng di sản: thích ứng văn hóa của người Hmông ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

59

PHẠM NAM THANH: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nhiệm vụ bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

69

PHẠM NHƯ LINH: Đồ chơi trong văn hóa Việt Nam

83

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA: Chuyển soạn và biểu diễn tác phẩm Piano cổ điển theo phong cách nhạc nhẹ

90

 

 Nội dung đính kèm: