Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 3 (73)

Năm xuất bản: 2024
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

MỤC LỤC

Số 3 (73) - 2024

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

NGUYỄN TUỆ CHI: Tài nguyên di sản nghệ thuật Việt Nam

và sự nghiệp giáo dục - đào tạo

3

NGUYỄN THỊ THANH HOA: Các lý thuyết và quan điểm tiếp cận hệ sinh thái văn hóa hiện nay

11

NGUYỄN THỊ THU HÀ: Tổng quan về không gian văn hóa và sáng tạo

21

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

TỪ THỊ LOAN: Di sản Tháp Bà Po Nagar trong phát triển du lịch bền vững từ góc nhìn nguồn lực văn hóa

33

NGUYỄN THỊ TÂM HẠNH: Bảo tồn, phát huy dân ca, dân nhạc, dân vũ của các dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa (Quảng Trị)

44

VŨ TÚ QUỲNH: Biếm họa Việt Nam, ảnh xạ của đời sống văn hóa

xã hội

66

TRƯƠNG VĂN MINH: Truyền hình và văn hóa đại chúng ở khu vực Nam Bộ

76

LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP: Tư tưởng định mệnh của Islam giáo trong tác phẩm Ngàn lẻ một đêm

87

 

 Nội dung đính kèm: