Thông báo địa điểm xét tuyển và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện

Ngày đăng: 02/05/2024 Lượt xem: 318
Mặc định Cỡ chữ

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 141/TB-VHNTVN                            Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024    

THÔNG BÁO

Địa điểm xét tuyển và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện

 - Căn cứ Thông báo số 44/TB-VHNTVN ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam về việc Xét tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2024;

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo các ngành:

- Văn hóa học                                                             Mã số: 9229040

- Quản lý văn hóa                                                      Mã số: 9229042

- Lý luận và lịch sử mỹ thuật                                 Mã số: 9210101

- Lý luận và lịch sử sân khấu                                 Mã số: 9210221

* Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số 32, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38569158

TS Trần Thị Thủy- ĐT: 0978071176

ThS Lý Thị Loan - ĐT: 0915666138

* Gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024.

* Địa điểm xét tuyển và đào tạo

- Khu vực phía Bắc, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Khu vực phía Nam, tại Phân viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 61 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xin gửi đến Quý cơ quan Thông báo. Đề nghị Quý cơ quan phổ biến Thông báo này đến tất cả các cán bộ có nhu cầu.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Các cơ quan (theo danh sách);

- Viện trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, KHĐTHTQT (1), LL.200.                                                     

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Thùy Hương

Bình luận