Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 1 (65)

Năm xuất bản: 2023
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

MỤC LỤC

SỐ 1 (65) - 2023

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

TỪ THỊ LOAN: Vốn văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

3

HOÀNG LAN PHƯƠNG - LÊ TÙNG SƠN: Xu hướng thực thi quyền sở hữu trí tuệ

trong phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam

15

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH - ĐỖ DIỆU LINH: Tính gắn kết lễ hội của khách du lịch:

một cách tiếp cận về vai trò của lễ hội trong phát triển du lịch

31

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

TRẦN HỮU SƠN: Chính sách văn hóa đặc thù ở miền núi với vấn đề phát triển bền vững

42

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN - TÔ VIẾT HIỆP: Phát huy giá trị nghề thủ công truyền thống

của dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội huyện Na Hang (Tuyên Quang)

trong bối cảnh mới hiện nay

51

TRẦN HOÀNG PHONG - ĐINH VĂN NHÂN: Chủ trương bài trừ mê tín dị đoan của Phật giáo Hòa Hảo

60

ĐINH THỊ VÂN CHI: Môi trường văn hóa trên mạng xã hội Facebook tại Việt Nam

hiện nay

66

ĐẶNG THỊ DIỆU TRANG: Ngôn ngữ Gen Z trên mạng xã hội trong thời đại

phát triển truyền thông kĩ thuật số

85

PARK NARK JONG: Việc quản lý và thiết lập môi trường văn hóa trên không gian

Internet ở Hàn Quốc

93

 

 Nội dung đính kèm: