Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Thái Thu Hoài

Ngày đăng: 07/01/2024 Lượt xem: 1.178
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 05/01/2024, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Thái Thu Hoài với đề tài: Quản lý hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyên ngành: Quản lý văn hóa, mã số: 9229042, do PGS.TS Phạm Thị Thanh Tâm hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Trong hoạt động xuất bản (HĐXB), Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Thành phố Hà Nội là 2 trung tâm tiếp nhận các xu hướng văn hóa thế giới lan tỏa vào Việt Nam, trong đó HĐXB ở Tp.HCM những năm qua đã đưa thành phố này thành địa phương dẫn đầu cả nước trong cả 3 lĩnh vực của HĐXB là XBIPH XBP. Thành phố HCM đứng đầu toàn quốc về mức độ gia tăng hội nhập quốc tế (HNQT), mang lại những thành quả to lớn trong việc tiếp thu và truyền bá tri thức nhân loại, phổ biến hình ảnh VN ra nước ngoài, hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong xu thế toàn cầu hóa, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển.

Bên cạnh những mặt đạt được của quản lý HĐXB tại Tp.HCM trong bối cảnh HNQT thì vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn, thách thức và hạn chế: Giữa mục tiêu chung của quản lý HĐXB với những mục tiêu cụ thể của các tổ chức và doanh nghiệp, HĐXB còn chưa thực sự tương thích với nhau và chưa có hiệu quả quản lý cao trong bối cảnh hội nhập; phương thức tổ chức quản lý HĐXB lạc hậu, từ đó có những sản phẩm không phù hợp với truyền thống văn hóa, có ảnh hưởng ít nhiều đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; quản lý HĐXB của đất nước có những vấn đề chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi của bối cảnh HNQT như công tác quản lý, điều hành hiện nay cho thấy sự chồng chéo, tồn tại những lỗ hổng trong quản lý; hay cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý vĩ mô và giữa các thành tố trong dây chuyền HĐXB chưa thực sự hiệu quả v.v.

Trong thời gian qua, vấn đề quản lý HĐXB ở VN nói chung luôn nhận được sự quan tâm của những nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, riêng đối với Tp.HCM, trong các công trình nghiên cứu liên quan đến nội dung quản lý HĐXB được công bố, có rất ít các công trình nghiên cứu về HĐXB tại Tp.HCM nói chung, chưa có công trình nào dành riêng nghiên cứu một cách chỉnh thể cho những vấn đề đặt ra đối với quản lý HĐXB tại Tp.HCM trong bối cảnh HNQT. Vì vậy, việc nghiên cứu quản lý HĐXB tại Tp.HCM trong bối cảnh HNQT có ý nghĩa cấp thiết cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

Từ những lý do trên, NCS quyết định chọn đề tài: Quản lý hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế làm luận án tiến sĩ của mình với mong muốn góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý đối với HĐXB tại Tp.HCM trong bối cảnh HNQT sâu rộng như hiện nay.

NCS Thái Thu Hoài.

Luận án của NCS Thái Thu Hoài về Quản lý hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế là một đề tài mới, về cơ bản không trùng lặp về đề tài và nội dung với các luận án đã bảo vệ và các công trình khoa học đã công bố cho đến thời điểm hiện nay.

Luận án đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động xuất bản nói chung và quản lý hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời đề cập đến các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp quản lý hoạt động xuất bản, cũng như các xu hướng, thách thức và cơ hội của hoạt động xuất bản trong bối cảnh hội nhập quốc tế, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động xuất bản ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng việc khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; luận án đã đề xuất 7 nhóm giải pháp (với 23 nội dung cụ thể) mang tính tổng thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xuất bản tại địa bàn này trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Kết quả từ những nghiên cứu của luận án sẽ cung cấp cho hệ thống QLNN của Thành phố, cán bộ quản lý XB có một cách nhìn toàn diện về công tác quản lý HĐXB tại Tp.HCM trong thời gian qua và xác định được những vấn đề liên quan đặt ra trong thời gian tới. Trên cơ sở những nhận định khách quan, khoa học từ kết quả của luận án, với hệ thống giải pháp, kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu hữu ích cho công tác quản lý, nghiêu cứu, giảng dạy về quản lý văn hóa và ngành XB tại các trường đại học, các học viện, các trung tâm đào tạo khác có liên quan….

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

PGS.TS Phạm Thị Thanh Tâm, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần Mở đầu (7 trang), Kết luận (3 trang), Tài liệu tham khảo (8 trang) và Phụ lục (100 trang), nội dung chính của luận án được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về Thành phố Hồ Chí Minh (49 trang);

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế (53 trang);

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế (46 trang).

Nghiên cứu sinh Thái Thu Hoài đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Thái Thu Hoài đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Quản lý văn hoá học cho NCS Thái Thu Hoài./.

 

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

Bình luận