Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền (đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện)

Ngày đăng: 26/01/2024 Lượt xem: 993
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện.

Đề tài: Sự chuyển biến hình thức trong thiết kế bao bì thực phẩm và đồ uống ở Việt Nam (1995 - 2020)

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

Mã số: 9210101

Bình luận