THÔNG BÁO: Tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Văn hoá cơ sở (Nhóm chức danh Tuyên truyền viên văn hoá)

Ngày đăng: 26/06/2024 Lượt xem: 453
Mặc định Cỡ chữ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

                     Số:        /TB - VHNTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2024

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 Tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

chuyên ngành Văn hoá cơ sở (Nhóm chức danh Tuyên truyền viên văn hoá)

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-BVHTTDL ngày 04  tháng 4  năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hoá cơ sở (nhóm chức danh Tuyên truyền viên văn hoá);

Nhằm đáp ứng kịp thời việc chuẩn hóa ngạch, bậc, mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành Văn hoá cơ sở (nhóm chức danh Tuyên truyền viên Văn hoá) tại các cơ quan, đơn vị.

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hoá cơ sở (nhóm chức danh Tuyên truyền viên văn hoá), cụ thể:

1. Đối tượng bồi dưỡng

- Viên chức chuyên môn thuộc chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa;

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyền truyền viên văn hóa

2. Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết

(6 tuần x 05 ngày làm việc/tuần x 08 tiết/ngày = 240 tiết)

3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến

Dự kiến khai giảng: Thứ 7, ngày 29 tháng 6 năm 2024

4. Học phí: 4.000.000/học viên/khóa học

Nộp về TK: 3716.1.1057497.00000 tại Kho bạc nhà nước Hà Nội

(Chủ TK Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)

Hoặc TK: 105878848350 Ngân hàng thương mại Công thương Việt Nam

(Chủ TK Phương Thị Vân)

5. Địa điểm tổ chức và nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • Căn cước công dân (photo công chứng)
  • Phiếu học viên (theo mẫu)
  • 02 ảnh 4x6cm

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

         Phụ trách lớp: Vũ Hương (0946339638),

Email: vuhuongktvt@gmail.com

                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Viện trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, KHĐTHTQT (1), VH.150.

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Bình

 

Nội dung đính kèm

Bình luận