Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Lưu Việt Thắng (đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện)

Ngày đăng: 05/02/2024 Lượt xem: 1.741
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lưu Việt Thắng đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện.

Đề tài: Nghệ thuật trang trí kiến trúc bằng gạch đất nung tại Việt Nam hiện nay

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

Mã số: 9210101

Bình luận